Рин­ку хар­чо­вих про­ду­ктів

Agrobusiness Segodni - - У коморі й силосі - Т.О. Ко­ва­лен­ко

Кон­сти­ту­ція Укра­ї­ни га­ран­тує ко­жно­му пра­во на без­пе­чне для жи­т­тя і здо­ров’я дов­кі­л­ля та на від­шко­ду­ва­н­ня зав­да­ної по­ру­ше­н­ням цьо­го пра­ва шко­ди. Ко­жно­му та­кож га­ран­ту­є­ться пра­во віль­но­го до­сту­пу до ін­фор­ма­ції про стан дов­кі­л­ля, про якість хар­чо­вих про­ду­ктів, а та­кож пра­во на її по­ши­ре­н­ня. Та­ка ін­фор­ма­ція ні­ким не мо­же бу­ти за­се­кре­че­на. За­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни за­крі­пле­ні спе­ці­аль­ні пра­во­ві ме­ха­ні­зми за­без­пе­че­н­ня яко­сті та без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів з ме­тою га­ран­ту­ва­н­ня еко­ло­гі­чної та про­до­воль­чої без­пе­ки лю­ди­ни як основ­ної со­ці­аль­ної цін­но­сті в дер­жа­ві.

За­ко­ном Укра­ї­ни «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів» у ре­да­кції від 22 ли­пня 2014 р. пе­ред­ба­че­но, що без­пе­чним є хар­чо­вий про­дукт, який не справ­ляє шкі­дли­во­го впли­ву на здо­ров’я лю­ди­ни та є при­да­тним для спо­жи­ва­н­ня. Хар­чо­вим про­ду­ктом ви­зна­є­ться ре­чо­ви­на або про­дукт (не­пе­ре­ро­бле­ний, час­тко­во пе­ре­ро­бле­ний або пе­ре­ро­бле­ний), при­зна­че­ні для спо­жи­ва­н­ня лю­ди­ною. До хар­чо­вих про­ду­ктів на­ле­жать на­пої (у то­му чи­слі во­да пи­тна), жу­валь­на гум­ка та будь-яка ін­ша ре­чо­ви­на, що спе­ці­аль­но вклю­че­на до хар­чо­во­го про­ду­кту під час ви­ро­бни­цтва, під­го­тов­ки або оброб­ки. Цей тер­мін не вклю­чає: кор­ми; жи­вих тва­рин, якщо во­ни не при­зна­че­ні для роз­мі­ще­н­ня на рин­ку для спо­жи­ва­н­ня лю­ди­ною; ро­сли­ни (до збо­ру вро­жаю); лі­кар­ські за­со­би; ко­сме­ти­чні про­ду­кти; тю­тюн і тю­тю­но­ві ви­ро­би; нар­ко­ти­чні і пси­хо­тро­пні ре­чо­ви­ни у ме­жах ви­зна­чень Єди­ної Кон­вен­ції ООН про нар­ко­ти­ки 1961 ро­ку і Кон­вен­ції ООН про пси­хо­тро­пні ре­чо­ви­ни 1971 ро­ку; за­ли­шки та за­бру­дню­ю­чі ре­чо­ви­ни.

Дер­жа­ва здій­снює ре­гу­лю­ва­н­ня без­пе­чно­сті та окре­мих по­ка­зни­ків яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів шля­хом, зокре­ма, ви­да­чі, при­пи­не­н­ня, ану­лю­ва­н­ня та по­нов­ле­н­ня екс­плу­а­та­цій­но­го до­зво­лу для опе­ра­то­рів рин­ку хар­чо­вих про­ду­ктів, а та­кож ре­є­стра­ції по­ту­жно­сті, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться на будь-якій ста­дії ви­ро­бни­цтва та/або обі­гу хар­чо­вих про­ду­ктів.

У за­ко­но­дав­стві Укра­ї­ни опе­ра­то­ром рин­ку хар­чо­вих про­ду­ктів (да­лі — опе­ра­то­ром рин­ку) ви­зна­є­ться суб’єкт го­спо­да­рю­ва­н­ня, який про­ва­дить ді­яль­ність з ме­тою або без ме­ти отри­ма­н­ня при­бу­тку та в управ­лін­ні яко­го пе­ре­бу­ва­ють по­ту­жно­сті, на яких здій­сню­є­ться пер­вин­не ви­ро­бни­цтво, ви­ро­бни­цтво, ре­а­лі­за­ція та/або обіг хар­чо­вих про­ду­ктів та/або ін­ших об’єктів са­ні­тар­них за­хо­дів (крім ма­те­рі­а­лів, що кон­та­кту­ють з хар­чо­ви­ми про­ду­кта­ми), і який від­по­від­ає за ви­ко­на­н­ня ви­мог За­ко­ну Укра­ї­ни «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів» та за­ко­но­дав­ства про без­пе­чність та окре­мі по­ка­зни­ки яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів. До опе­ра­то­рів рин­ку на­ле­жать фі­зи­чні осо­би, якщо во­ни про­ва­дять ді­яль­ність з ме­тою або без ме­ти отри­ма­н­ня при­бу­тку та за­йма­ю­ться ви­ро­бни­цтвом та/або обі­гом хар­чо­вих про­ду­ктів або ін­ших об’єктів са­ні­тар­них за­хо­дів. Опе­ра­то­ром рин­ку та­кож вва­жа­є­ться агро­про­до­воль­чий ри­нок.

Від­по­від­но до ст. 23 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про основ­ні прин- ци­пи та ви­мо­ги до без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів» опе­ра­то­ри рин­ку, що про­ва­дять ді­яль­ність, пов’яза­ну з ви­ро­бни­цтвом та/або збе­рі­га­н­ням хар­чо­вих про­ду­ктів тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, по­вин­ні отри­ма­ти екс­плу­а­та­цій­ний до­звіл.

Во­дно­час вка­за­ний обов’язок не по­ши­рю­є­ться на опе­ра­то­рів рин­ку, які про­ва­дять ді­яль­ність, пов’яза­ну з пер­вин­ним ви­ро­бни­цтвом та/або транс­пор­ту­ва­н­ням та/або збе­рі­га­н­ням та/або про­да­жем хар­чо­вих про­ду­ктів, які не по­тре­бу­ють до­три­ма­н­ня тем­пе­ра­тур­но­го ре­жи­му та мо­жуть збе­рі­га­ти­ся при тем­пе­ра­ту­рі ви­ще 10 °C, за­ли­ша­ю­чись при­да­тни­ми для спо­жи­ва­н­ня лю­ди­ною. Та­кож цей обов’язок не по­ши­рю­є­ться: на за­кла­ди гро­мад­сько­го хар­чу­ва­н­ня; на по­ту­жно­сті, які здій­сню­ють ви­ро­бни­цтво хар­чо­вих про­ду­ктів, ін­гре­ді­єн­та­ми яких є ви­клю­чно про­ду­кти ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня та/або пе­ре­ро­бле­ні про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня; на за­кла­ди роз­дрі­бної тор­гів­лі, об­ся­ги про­да­жів окре­мих хар­чо­вих про­ду­ктів яки­ми не пе­ре­ви­щу­ють об­ся­гів, за­твер­дже­них від­по­від­ною по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни з ура­ху­ва­н­ням кра­щих між­на­ро­дних та єв­ро­пей­ських пра­ктик, а та­кож до­ку­мен­тів від­по­від­них між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій. У ра­зі від­су­тно­сті за­зна­че­ної по­ста­но­ви ця нор­ма по­ши­рю­є­ться на всі за­кла­ди роз­дрі­бної тор­гів­лі.

Опе­ра­то­ри рин­ку, які про­ва­дять ді­яль­ність, що не ви­ма­гає отри­ма­н­ня екс­плу­а­та­цій­но­го до­зво­лу, зо­бов’яза­ні за­ре­є­стру­ва­ти по­ту­жно­сті, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться на будь-якій ста­дії ви­ро­бни­цтва та/або обі­гу хар­чо­вих про­ду­ктів. По­ту­жно­стя­ми є спо­ру­ди або ком­плекс спо­руд, при­мі­ще­н­ня, бу­дів­лі, обла­дна­н­ня та ін­ші за­со­би, вклю­ча­ю­чи транс­порт­ні за­со­би, а та­кож те­ри­то­рія, що ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться у ви­ро­бни­цтві та/або обі­гу об’єктів са­ні­тар­них за­хо­дів.

По­ря­док ре­є­стра­ції вка­за­них ви­ще по­ту­жно­стей опе­ра­то­ра­ми рин­ку вре­гу­льо­ва­ний ст. 25 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про основ­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.