Вра­жа­ю­ча про­ду­ктив­ність зби­ра­н­ня від New Holland

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Дми­тро Ра­діо­нов

Цьо­го­річ на екс­по­зи­ції New Holland бу­ло пред­став­ле­но чи­ма­ло ці­ка­вих но­ви­нок: і ви­со­ко­про­ду­ктив­ний са­мо­хі­дний об­при­ску­вач Guardian™ і на­пів­гу­се­ни­чний тра­ктор Т8.410 SmartTrax, і но­вий уні­вер­саль­ний тра­ктор

Heavy Duty то­що. Але осо­бли­во ці­ка­вою для від­ві­ду­ва­чів ста­ла най­біль­ша но­вин­ка стен­ду — ро­тор­ний ком­байн CR10.90.

T8.315 SPF.275 F,

«2014 ро­ку CR10.90 уві­йшов до Кни­ги ре­кор­дів Гін­не­са, — роз­по­від­ає ме­не­джер із мар­ке­тин­гу New Holland Agriculture в Укра­ї­ні, Мол­до­ві, кра­ї­нах Бал­тії та Фін­лян­дії Оле­ксандр Су­ха­нов. — То­ді в Ан­глії він за 8 го­дин змо­ло­тив 797 т пше­ни­ці сор­ту Santiago уро­жай­ні­стю 100-101 ц/га та во­ло­гі­стю 13,7%. Йо­го се­ре­дня про­ду­ктив­ність при цьо­му ста­но­ви­ла 8-9 га/год.».

CR10.90 має чи­ма­ло ці­ка­вих осо­бли­во­стей. Зокре­ма, ува­ги вар­тий йо­го 16-лі­тро­вий дви­гун Cursor 16 по­ту­жні­стю 652 к.с. Він осна­ще­ний си­сте­мою ви­хло­пу Tier 4b, зав­дя­ки якій «… ви­тра­та па­ли­ва в по­рів­нян­ні з ма­ши­на­ми з ін­ши­ми си­сте­ма­ми ви­хло­пу є на 10% мен­шою, тоб­то ли­ше 1,1 л/т змо­ло­че­но­го зер­на», — за­зна­чає Оле­ксандр Су­ха­нов.

Фла­гман зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів New Holland мо­же агре­га­ту­ва­тись із жа­тка­ми з за­хва­том по­над 13,9 м. Пі­сля по­хи­лої ка­ме­ри фун­кціо­ну­ва­ти по­чи­нає вдо­ско­на­ле­на ме­ха­ні­чна си­сте­ма Dynamic Feed Roll™, яка під час ро­бо­ти ком­бай­на влов­лює та ви­ки­дає геть пі­ді­бра­ні ка­ме­ні, вбе­рі­га­ю­чи цим вну­трі­шні ро­бо­чі ор­га­ни ма­ши­ни від ушко­джень, за­оща­джу­ю­чи при цьо­му час. Крім то­го, во­на ре­гу­лює і за по­тре­би при­ско­рює по­тік ма­си, збіль­шу­ю­чи про­ду­ктив­ність.

Ще одна «ро­дзин­ка» но­вин­ки — те­хно­ло­гія TwinRotor™, за якої ком­байн осна­щу­є­ться дво­ма ро­то­ра­ми, що обер­та­ю­ться у про­ти­ле­жних на­прям­ках. «На CR10.90 вста­нов­ле­ні ро­то­ри Twin-Pitch із би­ча­ми по всій дов­жи­ні ро­то­рів, що до­зво­ляє мі­ні­мі­зу­ва­ти трав­му­ва­н­ня, ма­кси­мі­зу­ва­ти про­ду­ктив­ність і змен­ши­ти ви­тра­ту паль­но­го», — звер­тає ува­гу ме­не­джер із мар­ке­тин­гу New Holland. Очи­ще­не зер­но по­да­є­ться до бун­ке­ра з чи­ма­лим об'ємом у 14 500 л, а ро­слин­ні реш­тки по­дрі­бню­ю­ться 6-ря­дним по­дрі­бню­ва­чем до дрі­бних ча­сто­чок і роз­ки­да­ю­ться ним на від­стань до 16 м. CR10.90 — гі­гант, який, як не див­но, мі­ні­маль­но ущіль­нює та руй­нує стру­кту­ру ґрун­ту. Все зав­дя­ки на­пів­гу­се­ни­чним пе­ре­днім ру­ші­ям SmartTrax, які, крім ін­шо­го, зво­дять про­бу­ксов­ку май­же на­ні­вець. Ще один ко­ри­сний ню­анс — най­біль­ша на рин­ку ка­бі­на Harvest Ultra об'ємом 3,8 м³ з пло­щею склі­н­ня 6,3 м² та рів­нем шу­му ли­ше 73 дБ(А).

Без сум­ні­ву, цей ком­байн вар­тий ува­ги, але як він ре­аль­но пра­цює в укра­їн­ських умо­вах? На це пи­та­н­ня від­по­вів го­лов­ний ін­же­нер ПАТ « Ми­ро­нів­ський хлі­бо­про- дукт» Оле­ксандр Бон­да­рен­ко, на по­лях яко­го ро­бив пер­ший в Укра­ї­ні CR10.90: «Ми отри­ма­ли пер­ши­ми в Укра­ї­ні CR10.90, чим зав­дя­чу­є­мо New Holland та ТОВ Єв­ро­пей­ська Аграр­на Ком­па­нія». Під ньо­го, хоч вже і був пі­зній тер­мін зби­ра­н­ня, ми ли­ши­ли 140 га пше­ни­ці — з цим зав­да­н­ням CR10.90 спра­вив­ся за два дні. Але го­лов­но­го ре­зуль­та­ту від ком­бай­на ми че­ка­ли на ку­ку­ру­дзі, адже це основ­на куль­ту­ра, яку ми ви­ро­щу­є­мо. На сьо­го­дні CR10.90 зі­брав 350 га ку­ку­ру­дзи, при цьо­му се­ре­дня ви­тра­та паль­но­го бу­ла 19 л/га. А про­ду­ктив­ність при вро­жай­но­сті 10-13 т/га за день 45 га. Але це не від­прав­на то­чка. CR10.90 по­тре­бує до­бре про­ра­хо­ва­ної ло­гі­сти­ки, адже тіль­ки то­ді він дасть пов­ну від­да­чу і ви­прав­дає по­кла­де­ні на ньо­го очі­ку­ва­н­ня. Крім то­го, для та­ко­го ком­бай­на обов'яз­ко­во має бу­ти ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ний ме­ха­ні­за­тор. Ра­зом із тим, ве­ли­кою пе­ре­ва­гою ма­ши­ни є йо­го гу­се­ни­ці — це дбай­ли­ве став­ле­н­ня до зем­лі. Ре­льєф на­ших по­лів рі­зний: є уло­го­ви­ни, озер­ця… — CR10.90 ду­же до­бре пра­цює там, ку­ди ко­лі­сний ком­байн на­віть не за­їжджає. Я ду­маю, що за ним май­бу­тнє: CR10.90 на сьо­го­дні №1».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.