TOP DOWN — куль­ти­ва­тор для най­скла­дні­ших умов

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Іл­ля Чор­ний

Не­рід­ко тра­пля­є­ться си­ту­а­ція, ко­ли пі­сля збо­ру ку­ку­ру­дзи на по­лі ли­ша­є­ться та­ка ве­ли­ка кіль­кість ро­слин­них за­ли­шків, що за­ро­би­ти їх у ґрунт на­ле­жним чи­ном є ду­же про­бле­ма­ти­чно на­віть пі­сля кіль­кох про­хо­дів те­хні­ки. З цим про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су на сво­їх по­лях зі­штов­ху­ва­ло­ся ФГ «Пер­ли­на Ту­рії» (Ту­рій­ський р-н, Во­лин­ська обл.). Але в сер­пні по­то­чно­го ро­ку в го­спо­дар­стві зна­йшли рі­ше­н­ня — куль­ти­ва­тор Top Down 500 від швед­сько­го ви­ро­бни­ка Väderstad.

Ви­клик Пер­ли­ни

«Пер­ли­на Ту­рії» обро­бляє 7500 га, де ви­ро­щує ози­мі зер­но­ві, цукро­ві бу­ря­ки, ози­мий рі­пак, кор­мо­ві куль­ту­ри, а та­кож ку­ку­ру­дзу на зер­но та си­лос. Оста­н­ня куль­ту­ра до­да­ла в під­при­єм­стві го­лов­но­го бо­лю. «…Ми сі­є­мо чи­ма­ло ку­ку­ру­дзи, і пі­сля її збо­ру ли­ша­є­ться ба­га­то ро­слин­них ре­шток — близь­ко 40-50 т/га, — роз­по­від­ає ди­ре­ктор го­спо­дар­ства Во­ло­ди­мир Ярен­чук. — Ми­ну­ло­го се­зо­ну, щоб за­ро­би­ти їх у ґрунт, пу­ска­ли по­дрі­бню­вач, по­тім ди­ско­ву бо­ро­ну, ди­ска­тор — і все одно сі­я­ти ози­мі не мо­гли. А цьо­го­річ ку­ку­ру­дза вза­га­лі ви­ро­сла до 3-3,5 м, від­по­від­но, пі­сля збо­ру во­на по со­бі ли­ши­ла та­ку кіль­кість ре­шток, якої я не ба­чив за всі 10 ро­ків сво­го ке­ру­ва­н­ня тут». Вла­сне, то­му і ви­ни­кла по­тре­ба в но­вій ґрун­то­об­ро­бній те­хні­ці, яка б змо­гла впо­ра­тись із та­кою на­ва­лою ро­слин­них ре­шток. Але не все так про­сто, бо ґрун­то­ві умо­ви го­спо­дар­ства зву­зи­ли і без то­го не­ве­ли­кий ви­бір ма­шин: «У нас ду­же рі­зно­ма­ні­тний ме- ха­ні­чний склад ґрун­ту, — звер­тає ува­гу го­лов­ний агро­ном ФГ «Пер­ли­на Ту­рії» Пе­тро Яки­мо­вич. — На одно­му по­лі мо­же бу­ти кар­бо­нат, бо­ло­то та пі­сок — тут ду­же тяж­ко пра­цю­ва­ти з те­хні­кою».

Пі­сля три­ва­ло­го по­шу­ку в сер­пні го­спо­дар­ство при­дба­ло ба­га­то­фун­кціо­наль­ний куль­ти­ва­тор Top Down 500 Väderstad. Але чо­му ви­бір впав са­ме на ньо­го?

Ство­ре­ний для скла­дних умов

Top Down ство­ре­ний для ро­бо­ти по ве­ли­кій кіль­ко­сті ро­слин­них ре­шток (про що, зокре­ма, свід­чить йо­го клі­ренс — 80 см), та мо­же ефе­ктив­но пра­цю­ва­ти в рі­зних ґрун­то­вих умо­вах і одна­ко­во які­сно ви­ко­ну­ва­ти по­верх­не­вий і гли­бо­кий обро­бі­ток ґрун­ту. Це є мо­жли­вим зав­дя­ки спе­ці­аль­ним ро­бо­чим ор­га­нам ма­ши­ни.

Пер­ши­ми пра­цю­ють два ря­ди зуб­ча­стих ди­сків, ви­го­тов­ле­них із за­гар­то­ва­ної ста­лі мар­ки V 55. Во­ни ма­ють ко­ні­чну фор­му, зав­дя­ки чо­му са­мо­за­то­чу­ю­ться та збе­рі­га­ють ста­лим кут ата­ки не­за­ле­жно від гли­би­ни обро­бі­тку та сту­пе­ню зно­ше­н­ня. Ді­а­метр ди­сків ста­но­вить 450 або 470 мм: че­рез це во­ни ма­ють ви­со­ку обер­то­ву швид­кість, а, от­же, кра­ще про­ни­ка­ють у ґрунт і роз­рі­за­ють, по­дрі­бню­ють та пе­ре­мі­шу­ють ро­слин­ні реш­тки з верх­нім ша­ром ґрун­ту. Вар­то від­зна­чи­ти, що на Top Down вста­нов­ле­ні під­ши­пни­ки ди­сків, які не по­тре­бу­ють об­слу­го­ву­ва­н­ня, від­так, ма­ють біль­ший ре­сурс екс­плу­а­та­ції. Ко­жен диск ін­ди­ві­ду­аль­но крі­пи­ться до ра­ми за до­по­мо­гою стій­ки че­рез гу­мо­ві дем­пфе­ри. Це до­зво­ляє збіль­ши­ти ре­сурс ра­ми, то­чно ви­три­му­ва­ти ро­бо­чу гли­би­ну, а та­кож збіль­шує про­пу­скну зда­тність ґрун­то­вої ма­си.

Дру­га лі­нія ро­бо­чих ор­га­нів — три ря­ди лап, осна­ще­них до­ло­та­ми ши­ри­ною (у цьо­му ви­пад­ку) 50 мм, які, пра­цю­ю­чи на гли­би­ну до 28 см, які­сно пе­ре­мі­шу­ють, роз­пу­шу­ють і ви­рів­ню­ють ґрунт. Цьо­му спри­яє і від­стань між ла­па­ми — 27 см. «Ми про­во­ди­ли до­слі­дже­н­ня: роз­си­па­ли тир­су вздовж про­хо­ду Top Down і за­пу­ска­ли йо­го, — звер­тає ува­гу на­чаль­ник від­ді­лу про­да­жу Väderstad Укра­ї­на в За­хі­дно­му ре­гіо­ні Во­ло­ди­мир Пі­дваль­ний. — Тир­са в пе­ре­мі­ша­но­му ґрун­ті пе­ре­но­си­лась впе­ред ма­ши­ни на 10-11 м. Від­по­від­но, Top Down які­сно пе­ре­мі­шує ґрунт, а, крім то­го, ще й до­бре ви­рів­нює по­верх­ню». Вар­то від­зна­чи­ти, що на ко­жній ла­пі є верх­ній від­вал та ни­жнє до­ло­то, які мо­жна за­мі­ню­ва­ти окре­мо одне від одно­го, за­ле­жно від сту­пе­ню зно­ше­н­ня.

Стій­ки лап осна­ще­ні гі­дро­ком­пен­са­то­ра­ми, які ство­рю­ють ре­гу­льо­ва­не при­ти­скне зу­си­л­ля для про­ни­кне­н­ня до 700 кг. Зав­дя­ки цьо­му куль­ти­ва­цій­ні ла­пи на­віть у важ­ких ґрун­тах по­стій­но три­ма­ють за­да­ну ро­бо­чу гли­би­ну. Крім то­го, роз­мі­ще­ні го­ри­зон­таль­но, гі­дро­ком­пен­са­то­ри вбе­рі­га­ють ро­бо­чі ор­га­ни від по­шко­джень: при пе­ре­ви­щен­ні за­да­но­го зна­че­н­ня ла­па від­хо­дить на­зад, а пі­сля про­хо­ду пе­ре­шко­ди — мит­тє­во по­вер­та­є­ться у ви­схі­дне по­ло­же­н­ня.

Утво­ре­ні де­які не­рів­но­сті пі­сля про­хо­ду лап усу­ва­ю­ться зір­ко­по­ді­бни­ми ви­рів­ню­валь­ни­ми ди­ска­ми. Во­ни крі­пля­ться до ра­ми че­рез гу­мо­ву під­ві­ску, зав­дя­ки чо­му до­бре ко­пі­ю­ють по­верх­ню та є за­хи­ще­ни­ми від ка­мі­н­ня. Їхнє ро­бо­че по­ло­же­н­ня плав­но ре­гу­лю­є­ться з ка­бі­ни тра­кто­ра гі­драв­лі­кою.

Остан­ній етап ро­бо­ти — за­кри­т­тя во­ло­ги — в но­во­му при­дбан­ні «Пер­ли­на Ту­рії» ви­ко­нує най­більш зно­со­стій­кий ста­ле­вий ко­ток SteelRunner. Зав­дя­ки кі­ле­ви­дній фор­мі кі­лець ко­ток, крім ін­шо­го, зда­тний по­дрі­бню­ва­ти та вдав­лю­ва­ти ро­слин­ні реш­тки в ґрунт. Біль­ше то­го, чи­сти­ки за­по­бі­га­ють на­ли­пан­ню ґрун­ту на­віть в умо­вах під­ви­ще­ної во­ло­го­сті.

Чо­му Väderstad?

Top Down на­ле­жить до тих ма­шин, які ма­ють ве­ли­че­зний по­тен­ці­ал та три­ва­лий пе­рі­од екс­плу­а­та­ції, але при цьо­му ко­шту­ють зов­сім не­де­ше­во. Ба­га­то хто не на­ва­жу­є­ться сьо­го­дні ку­пу­ва­ти до­ро­гі зна­ря­д­дя. Але чо­му в «Пер­ли­ні Ту­рії» ви­рі­ши­ли ін­ве­сту­ва­ти в те­хні­ку Väderstad? «Ми їзди­ли на се­мі­на­ри, спіл­ку­ва­ли­ся зі спе­ці­а­лі­ста­ми та фер­ме­ра­ми, які ма­ють Top Down…, — по­яснює ви­бір Во­ло­ди­мир Ярен­чук. — Я ба­чив цю ма­ши­ну до, під час і пі­сля ро­бо­ти, та й Väderstad — зна­йо­мий нам ви­ро­бник: 5 ро­ків то­му в Ні­меч­чи­ні ми при­дба­ли вжи-

Пе­тро Яки­мо­вич, го­лов­ний агро­ном ФГ «Пер­ли­на Ту­рії»

Во­ло­ди­мир Ярен­чук, ди­ре­ктор ФГ «Пер­ли­на Ту­рії»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.