Ви­став­ко­ві акцен­ти Lemken

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Дми­тро Ра­діо­нов

Під час «Ін­тер-Агро 2016» від­ві­ду­ва­чі екс­по­зи­ції ком­па­нії Lemken осо­бли­вою ува­гою від­зна­чи­ли цьо­го­рі­чні но­вин­ки: 5-ко­ру­сний плуг Juwel 8M та пред­став­ни­ка но­во­го по­ко­лі­н­ня ко­ро­тких ди­ско­вих бо­рін Heliodor 9.

По­то­чно­го ро­ку ро­ди­на на­ві­сних обо­ро­тних плу­гів Juwel 8, які при­йшли на змі­ну ві­до­мо­му по­ко­лін­ню EurOpal (ви­ро­бни­цтво зу­пи­не­но з жов­тня 2016 р.), по­пов­ни­ла­ся ці­ка­вою но­вин­кою — мо­де­л­лю Juwel 8M. Від ста­рі­ших пред­став­ни­ків її від­рі­зняє низ­ка ці­ка­вих те­хні­чних осо­бли­во­стей та при­ва­бли­ві­ша ці­на.

«Juwel 8M має три клю­чо­ві осо­бли­во­сті, — звер­тає ува­гу пред­став­ник «Лем­кен-Укра­ї­на» в За­хі­дно­му ре­гіо­ні Оле­ксандр Оле­ксюк. — Перш за все тут ви­ко­ри­ста­на авіа­цій­на те­хно­ло­гія без­бол­то­во­го з’єд­на­н­ня DuraMaxx: за до­по­мо­гою спе­ці­аль­но­го клею на­дмі­цні від­ва­ли та сму­ги від­ва­лів крі­пля­ться пов­ні­стю на ба­шма­ку кор­пу­са плу­га, зав­дя­ки чо­му ре­сурс від­ва­лів є біль­шим на 80%. По-дру­ге, пе­ре­д­плу­жни­ки мо­жна ре­гу­лю­ва­ти не тіль­ки за ви­со­тою, а й змі­ню­ва­ти їхній кут ата­ки в ме­жах 6˚. Це дає змо­гу опти­маль­но на­ла­шту­ва­ти плуг для за­роб­ки в ґрунт ве­ли­кої кіль­ко­сті по­жнив­них ре­шток. І най­го­лов­ні­ше — на Juwel 8М ре­гу­лю­ва­н­ня на­хи­лу плу­га від­но­сно по­верх­ні ґрун­ту від­бу­ва­ю­ться ме­ха­ні­чно, а не еле­ктро­гі­драв­лі­чно, як на плу­гах Juwel, зав­дя­ки чо­му но­ва мо­дель ста­ла до­сту­пні­шою для агра­рі­їв».

На пре­зен­то­ва­но­му на ви­став­ці Juwel 8М вста­нов­ле­на си­сте­ма Vari, яка дає змо­гу опе­ра­то­ру пря­мо на хо­ду з ка­бі­ни тра­кто­ра без­сту­пе­не­во ре­гу­лю­ва­ти ши­ри­ну за­хва­ту кор­пу­са в ме­жах 30–50 см. За ра­ху­нок цьо­го не тіль­ки збіль­шу­є­ться про­ду­ктив­ність і за­оща­джу­є­ться па­ли­во — від­бу­ва­є­ться більш ща­дна екс­плу­а­та­ція тя­га­ча. Зав­дя­ки сво­їм осо­бли­во­стям Juwel 8M здо­був срі­бну на­го­ро­ду в ру­бри­ці «Ма­ши­ни для обро­бі­тку ґрун­ту і по­сі­вів» мі­жна­ро­дно­го те­хні­чно­го кон­кур­су InterAGRO Innovation Award.

Зви­чай­но, що від­ві­ду­ва­чі стен­ду Lemken не оми­ну­ли й ува­гою но­ву ге­не­ра­цію ко­ро­тких ди­ско­вих бо­рін Heliodor 9. «Пер­шою «ро­дзин­кою» Heliodor 9 є впро­ва­дже­ний прин­цип ма­я­тни­ка, — під­кре­слює Оле­ксандр Оле­ксюк. — Ра­ма не су­ціль­на: во­на скла­да­є­ться із двох се­кцій із за­хва­том по 3,5 м, які за­крі­пле­ні по­се­ре­ди­ні бол­том. Во­ни не­за­ле­жно одна від одної ко­пі­ю­ють по­верх­ню ґрун­ту, а, от­же, якість ро­бо­ти ви­ща, ніж в агре­га­тах із су­ціль­ною ра­мою».

На се­кції Heliodor 9 за до­по­мо­гою пру­жин­них сті­йок, які спри­я­ють ста­біль­но­сті слі­ду ро­бо­чих ор­га­нів та за­хи­ща­ють їх від ушко­джень, ін­ди­ві­ду­аль­но під ку­том 10,5˚ від­но­сно зем­лі та 16,5˚ від­но­сно на­прям­ку ру­ху із між­ря­д­дям 125 мм за­крі­пле­но два ря­ди ди­сків ді­а­ме­тром 510 мм. Та­ке роз­та­шу­ва­н­ня ро­бо­чих ор­га­нів спри­яє більш які­сній і про­ду­ктив­ній ро­бо­ті ди­ско­вої бо­ро­ни. Ди­ски пра­цю­ють на гли­би­ну від 2 до 14 см.

На ви­став­ці Heliodor 9 був пред­став­ле­ний із важ­ким но­жо­вим ко­тком. «Це один із тих важ­ких ко­тків, які під­хо­дять до май­же всіх ти­пів ґрун­тів, — роз­по­від­ає пред­став­ник «Лем­кен-Укра­ї­на» в За­хі­дно­му ре­гіо­ні. — В остан­ні три ро­ки він на­бу­ває по­пу­ляр­но­сті в Укра­ї­ні, бо май­же в усіх обла­стях по­ча­ли­ся про­бле­ми з опа­да­ми. За цей час ко­ток ду­же до­бре се­бе по­ка­зав в умо­вах по­су­хи на важ­ких ґрун­тах і за­га­лом не­по­га­но се­бе за­ре­ко­мен­ду­вав. Він є гар­ним по­єд­на­н­ням ці­ни та яко­сті: важ­кий, по­рів­ня­но не­до­ро­гий і ду­же до­бре ро­бить свою ро­бо­ту. Ду­маю, в май­бу­тньо­му ми бу­де­мо біль­ше та­ких ко­тків за­во­зи­ти до Укра­ї­ни».

Heliodor 9 до­сту­пний не тіль­ки із за­хва­том 7 м — цьо­го­річ Lemken пре­зен­ту­ва­ла йо­го на но­сі­є­ві Gigant, за яко­го ши­ри­на за­хва­ту зна­ря­д­дя до­ся­гає 16 м. «Ця бо­ро­на бу­ла спе­ці­аль­но роз­ро­бле­на для ро­бо­ти по ку­ку­ру­дзі. Пі­сля успі­шних ви­про­бу­вань у США ми при­ве­зли її до Укра­ї­ни і май­же одра­зу про­да­ли го­спо­дар­ству в Дні­про­пе­тров­ській обл., — від­зна­чає Оле­ксандр Оле­ксюк. — Так, ця ма­ши­на по­тре­бує тра­кто­ра по­ту­жні­стю від 550 к.с., але во­на має ду­же ви­со­ку про­ду­ктив­ність: швид­кість ро­бо­ти 12–14 км/год. та 16 м за­хват — ли­ша­є­ться тіль­ки ра­ху­ва­ти ге­кта­ри».

Оле­ксандр Оле­ксюк, пред­став­ник ДЧП «Лем­ке­нУкра­ї­на» в За­хі­дно­му ре­гіо­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.