«КУН-Укра­ї­на»: на­ро­щу­є­мо при­су­тність на рин­ку

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Оле­кса Стер­ній

На ви­став­ці «Ін­те­рАгро 2016», де сфо­ку­со­ва­ні остан­ні до­ся­гне­н­ня та ін­но­ва­ції ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня для агро­се­кто­ру, ком­па­нія «КУН-Укра­ї­на» пред­ста­ви­ла по­ту­жну екс­по­зи­цію. Про­від­ний ви­ро­бник сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки впев­не­но йде на­зу­стріч агра­рі­ям, про­по­ну­ю­чи най­більш акту­аль­ні та ефе­ктив­ні рі­ше­н­ня.

Фір­мо­ві чер­во­ні ко­льо­ри КУН, во­че­видь, за­да­ва­ли тон у ба­га­тій па­лі­трі «Ін­те­рАгро 2016». Окрім мас­шта­бної екс­по­зи­ції, роз­та­шо­ва­ної у двох па­віль­йо­нах, ком­па­нія ви­сту­пи­ла ге­не­раль­ним спон­со­ром спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го фо­ру­му «Про­це­си та ма­ши­ни в агро­бі­зне­сі». Та­кож «КУН-Укра­ї­на» ра­зом з ком­па­ні­єю «Те­хно­торг» та про­філь­ни­ми ЗМІ про­ве­ли це­ре­мо­нію ого­ло­ше­н­ня пе­ре­мож­ців кон­кур­су се­ред при­хиль­ни­ків про­ду­кції ком­па­нії. Ща­сли­ві вла­сни­ки те­хні­ки про­від­но­го сві­то­во­го ви­ро­бни­ка ви­гра­ли по­їзд­ку на за­во­ди КУН у Фран­ції.

Та го­лов­не, що по­ту­жна ефе­ктив­на те­хні­ка ста­ла справ­жнім ру­ші­єм роз­ви­тку агро­бі­зне­су в ко­жно­му ку­то­чку Укра­ї­ни. На при­кла­ді по­трій­ної ком­бі­на­ції ко­са­рок — пе­ре­дньо­на­ві­сна KUHN FC 313 та дві за­дньо­на­ві­сні KUHN FC 813 — ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії «КУН-Укра­ї­на» про­сте­жує шлях зро­ста­н­ня те­хні­чних мо­жли­во­стей укра­їн­ських агра­рі­їв: для будь-яко­го агра­рія, в яко­го є про­ста ко­сар­ка, це на­сту­пний етап роз­ви­тку. Це ево­лю­цій­ний крок: якщо ра- ні­ше бу­ли роз­по­всю­дже­ні ко­сар­ки із за­хва­том 3-3,5 м, то за­раз по­пу­ляр­но­сті на­бу­ва­ють 8-9-ме­тро­ві агре­га­ти.

Лю­ди ро­стуть, ро­сте й те­хні­чна осна­ще­ність. Агре­га­то­ва­на з тра­кто­ром від 200 к.с. ком­бі­на­ція ко­са­рок до­зво­ляє, ска­жі­мо, швид­ко та які­сно ско- си­ти за один день лю­цер­ну в ста­дії бу­то­ні­за­ції, щоб отри­ма­ти ви­со­ко­які­сний корм. Те­хні­ка КУН вті­лює у со­бі й кон­це­пцію уні­вер­саль­но­сті. Яскра­вим взір­цем цьо­му є ком­бі­на­ція кор­мо­змі­шу­вач та ви­ду­вач со­ло­ми EUROMIX PLUS. Зру­чні, еко­но­мі­чні та на­дій­ні ма­ши­ни до­сту­пні в рі­зних ва­рі­ан­тах єм­ко­сті бун­ке­ра: 11, 13, 15, 23, 25 і 27 м³. А са­мо­хі­дний кор­мо­змі­шу­вач KUHN SPW ха­ра­кте­ри­зу­є­ться ін­те­ле­кту­аль­ною си­сте­мою ке­ру­ва­н­ня, яка роз­по­ді­ляє по­ту­жність дви­гу­на між ву­зла­ми, за­ле­жно від опе­ра­ції. У ком­бі­на­ції з гі­драв­лі­чною си­сте­мою при­во­ду шне­ків це за­без­пе­чує ви­со­ку про­ду­ктив­ність та якість змі­шу­ва­н­ня, про­сто­ту та ком­форт у ро­бо­ті, еко­но­мі­чність.

КУН — сві­то­вий лі­дер у те­хні­ці для тва­рин­ни­цької га­лу­зі. Зокре­ма, ві­тчи­зня­ним тва­рин­ни­кам про­по­ну­є­ться най­пов­ні­ший та най­більш уні­вер­саль­ний мо­дель­ний ряд обмо­ту­ва­чів ру­ло­нів сі­на та сі­на­жу за фран­цузь­кою те­хно­ло­гі­єю се­рії KUHN RW та SW з уні­каль­ною за­па­тен­то­ва­ною кон­стру­кці­єю фер­ми, яка за­без­пе­чує ши­ро­ку ро­бо­чу ба­зу за мі­ні­маль­них транс­порт­них га­ба­ри­тів.

Зви­чай­но, ком­па­нія КУН про­по­нує най­більш акту­аль­ні рі­ше­н­ня і для ро­слин­ни­цтва. Сі­вал­ка то­чно­го ви­сі­ву MАХІМА 2 TRX для ку­ку­ру­дзи й со­ня­шни­ку в 16-ря­дно­му та 18-ря­дно­му ва­рі­ан­тах від­по­від­ає ви­мо­гам будь-яких те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня. Ва­ку­ум­ний апа­рат іде­аль­но за­без­пе­чує ста­біль­ність, гли­би­ну та будь-які по­трі­бні нор­ми ви­сі­ву на­віть на ви­со­кій ро­бо­чої швид­ко­сті. Сі­вал­ка обла­дна­на ве­ли­ким бун­ке­ром для мі­не­раль­них до­брив, агре­га­ту­є­ться з тра­кто­ром від 150 к.с.

Но­вин­ка цьо­го ро­ку — 9-ме­тро­ва ме­ха­ні­чна на­ві­сна сі­вал­ка PREMIA, яка та­кож ха­ра­кте­ри­зу­є­ться ви­со­кою енер­го­ефе­ктив­ні­стю, отри­му­ю­чи сво­їх вдя­чних го­спо­да­рів в Укра­ї­ні. «Так, цю мо­дель при­дба­ло го­спо­дар­ство з Ки­їв­ської

Асад Ла­пш

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.