Гло­баль­ні трен­ди сві­то­во­го агро­рин­ку

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Ю. В. Кер­на­сюк

За остан­ні ро­ки ві­тчи­зня­ний агро­се­ктор став не­від’єм­ною ча­сти­ною сві­то­во­го рин­ку про­до­воль­ства, що за­без­пе­чи­ло як пе­ре­ва­ги, так і пев­ні ри­зи­ки. Їх ана­ліз і оцін­ка ма­ють ста­ти ва­жли­вим ін­стру­мен­том у си­сте­мі за­хо­дів із під­ви­ще­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті про­ду­кції сіль­сько­го го­спо­дар­ства, про­гно­зу­ва­н­ня та ада­пта­ції га­лу­зі до гло­баль­них трен­дів роз­ви­тку сві­то­во­го агро­рин­ку.

канд. еко­ном. на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник ла­бо­ра­то­рії мар­ке­тин­гу, еко­но­мі­чно­го ана­лі­зу та за­хи­сту ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті Кі­ро­во­град­ської дер­жав­ної сіль­сько­го­спо­дар­ської до­слі­дної стан­ції НААН

По­пит на про­до­воль­ство, що зро­стає, і ці­но­ва во­ла­тиль­ність

За про­гно­за­ми сві­то­вої Про­до­воль­чої і сіль­сько­го­спо­дар­ської ор­га­ні­за­ції (Food and Agriculture Organization of the United Nations — FAO), до 2050 ро­ку при збе­ре­жен­ні ни­ні­шньої ди­на­мі­ки і тем­пів ро­сту на­се­ле­н­ня пла­не­ти збіль­ши­ться до 9,7 млрд осіб. Вна­слі­док цьо­го гло­баль­ний по­пит на рі­зні ви­ди аграр­ної про­ду­кції і про­до­воль­чих то­ва­рів бу­де ста­біль­но зро­ста­ти.

Уже сьо­го­дні пе­ред сві­то­вою спіль­но­тою по­ста­ла про­бле­ма за­без­пе­че­н­ня про­до­воль­чої без­пе­ки, яка зу­мов­лює не­об­хі­дність збіль­ше­н­ня тем­пів ви­ро­бни­цтва до­ста­тньої кіль­ко­сті які­сно­го про­до­воль­ства для за­до­во­ле­н­ня зро­ста­ю­чих по­треб гло­баль­но­го аграр­но­го рин­ку. При цьо­му основ­ні зу­си­л­ля ни­ні спря­мо­ву­ю­ться на усу­не­н­ня та­ри­фних і не­та­ри­фних бар’єрів у між­на­ро­дній тор­гів­лі про­до­воль­ством, що по­вин­на здій­сню­ва­ти­ся без пе­ре­шкод при від­но­сно ста­біль­них ці­нах із тим, аби будь-які кра­ї­ни мо­гли у мі­ру по­тре­би до­пов­ню­ва­ти своє ви­ро­бни­цтво за ра­ху­нок ім­пор­ту. За ни­ні­шніх об­ста­вин це пе­ред­ба­чає фор­му­ва­н­ня на рин­ку не­об­хі­дних сві­то­вих ре­зер­вів про­до­воль­ства для то­го, щоб убез­пе­чи­ти­ся від не­спо­ді­ва­них спа­дів ви­роб- ни­цтва або різ­ких під­ви­щень цін вна­слі­док змі­ни гло­баль­ної кон’юн­кту­ри, клі­ма­ти­чних змін та ін­ших ри­зи­ків. По­ряд із цим, ана­лі­зу­ю­чи стан за­па­сів окре­мих ви­дів про­до­воль­ства, зокре­ма зер­но­вих куль­тур, з пев­ною ві­ро­гі­дні­стю мо­жна пе­ред­ба­чи­ти ці­но­ву си­ту­а­цію на сві­то­вих аграр­них рин­ках та мо­жли­ві ри­зи­ки від змі­ни її кон’юн­кту­ри.

З ін­шо­го бо­ку, го­лов­ним трен­дом сві­то­во­го аграр­но­го рин­ку за­ли­ша­є­ться ви­со­ка во­ла­тиль­ність цін на основ­ні ви­ди сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, що пов’яза­но як із ди­на­мі­чною кон’юн­кту­рою змі­ни по­пи­ту і про­по­зи­ції, так і скла­дни­ми фі­нан­со­во-еко­но­мі­чни­ми про­це­са­ми в гло­баль­ній еко­но­мі­ці.

Во­ла­тиль­ність цін і їх зро­ста­н­ня по су­ті є дво­ма рі­зни­ми яви­ща­ми, які ті­сно вза­є­мо­пов’яза­ні і впли­ва­ють на до­бро­бут лю­дей та про­до­воль­чу без­пе­ку в усьо­му сві­ті. Для Укра­ї­ни це пи­та­н­ня осо­бли­во ва­жли­ве, адже пла­ті­жний ба­ланс дер­жа­ви сут­тє­во за­ле­жить від ці­но­вої си­ту­а­ції на сві­то­вих аграр­них рин­ках.

За да­ни­ми ана­лі­зу до­по­віді Ко­мі­те­ту з Все­сві­тньої про­до­воль­чої без­пе­ки FAO і гру­пи екс­пер­тів ви­со­ко­го рів­ня з пи­тань про­до­воль­чої без­пе­ки та хар­чу­ва­н­ня про­бле­ма, під­ви­ще­н­ня цін на про­до- воль­ство ха­ра­кте­ри­зу­є­ться їх за­галь­ною во­ла­тиль­ні­стю для сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції з огля­ду на той факт, що пе­рі­од ви­со­ких цін за­кін­чив­ся. При цьо­му вва­жа­є­ться, що це є тра­ди­цій­на і по­стій­на про­бле­ма аграр­них рин­ків, ко­тра по­ясню­є­ться та­ки­ми яви­ща­ми, як ела­сти­чність по­пи­ту і клі­ма­ти­чні змі­ни, що зу­мов­лю­ють змен­ше­н­ня про­по­зи­ції аграр­ної про­ду­кції.

Від­по­від­но до дру­го­го по­ясне­н­ня ці­єї про­бле­ми існує пев­на пе­рі­о­ди­чність сві­то­вих про­до­воль­чих криз (яка ви­ни­кла у п’ят­де­ся­тих, сім­де­ся­тих ро­ках ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя і про­дов­жу­є­ться ни­ні), що мо­же бу­ти ви­кли­ка­на ди­на­мі­кою ін­ве­сти­цій у сіль­сько­му го­спо­дар­стві.

Згі­дно з тре­тім по­ясне­н­ням та­ке ко­ли­ва­н­ня цін є пе­ред­ча­сним ін­ди­ка­то­ром мо­жли­во­го на­бли­же­н­ня і три­ва­лої не­ста­чі про­до­воль­чих то­ва­рів на сві­то­вих сіль­сько­го­спо­дар­ських рин­ках, що та­кож має пев­не під­ґрун­тя. Во­ла­тиль­ність цін та­кож без­по­се­ре­дньо пов’язу­ють із від­су­тні­стю на­яв­но­го ба­лан­су між по­пи­том і про­по­зи­ці­єю на рин­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.