Як фер­ме­ро­ві кон­ку­ру­ва­ти з хол­дин­га­ми?

Agrobusiness Segodni - - Кермо керівника - Ігор Пе­трен­ко

Ми чу­є­мо, що фер­ме­рам важ­ко кон­ку­ру­ва­ти з агро­хол­дин­га­ми. В остан­ніх — ши­ро­ко­за­хва­тна агро­те­хні­ка, ім­порт­не на­сі­н­ня, чу­до­ві за­со­би за­хи­сту ро­слин він шкі­дни­ків… А ку­ди ді­ва­ти­ся агра­рію, якщо в ньо­го є ли­ше кіль­ка ге­кта­рів та бе­у­шний тра­ктор?

В агро­хол­дин­гах ви­ро­щу­ють за­зви­чай п’ять-шість по­пу­ляр­них мар­жи­наль­них куль­тур. Але ж люд­ство окуль­ту­ри­ло де­ся­тки рі­зно­ма­ні­тних трав, зла­ків, де­рев, ку­щів! Існує й чи­ма­ло ін­ших ніш, іно­ді до­во­лі ек­зо­ти­чних, які за­раз з успі­хом осво­ює ві­тчи­зня­ний агро­бі­знес.

Сік кра­ще спир­ту

Во­ло­ди­мир За­ва­дов­ський ке­рує не­ве­ли­ким аграр­ним го­спо­дар­ством «Лі­лак», що роз­та­шо­ва­не у Чер­ні­ве­цькій обла­сті не­по­да­лік кор­до­ну з Ру­му­ні­єю. Йо­го шлях в аграр­ній сфе­рі мо­же ви­да­ти­ся де­що па­ра­до­ксаль­ним. По­чи­нав він з та­кої ні­би гро­шо­ви­тої спра­ви, як тор­гів­ля спир­том. Але там ви­яви­ло­ся чи­ма­ло го­стрих ку­тів: акци­зи, по­си­ле­на ува­га по­да­тко­вої… Та й су­сі­ди на­вряд чи вва­жа­ли та­кі при­бу­тки мо­раль­ни­ми. То­ді За­ва­дов­ський ви­рі­шив пе­ре­йти на… со­ки. «Уя­віть со­бі: рай­центр у го­рах, да­ле­ка пе­ри­фе­рія… — ка­же він. — У нас у Кар­па­тах ні­ко­ли ні­чо­го не сі­я­ло­ся, не об­при­ску­ва­ло­ся, не бу­ло хі­мії й Чор­но­би­ля. Тіль­ки чи­сті тра­ви, де­ре­ва, ди­ко­ро­си». Йо­го ТОВ «Лі­лак» (Чер­ні­ве­цька обл.) ни­ні ви­ро­бляє еко­ло­гі­чно чи­сті бе­ре­зо­ві со­ки з до­да- ва­н­ням кро­пи­ви, ши­пши­ни, че­бре­цю, м’яти, по­ли­ну та ін­ших гір­ських трав. У нас в Укра­ї­ні ці на­пої по­ки що не роз­ку­шту­ва­ли до ла­ду. А от у су­сі­дній Єв­ро­пі швид­ко зро­зумі­ли їх смак. Отож, про­йшов­ши сер­ти­фі­ка­цію, «Лі­лак» че­рез Ру­му­нію про­дає со­ки да­лі в ЄС, а ще — в Ка­на­ду, Ізра­їль, США. Ці гір­ські на­пої справ­ді не ма­ють кон­ку­рен­тів, бо хто б ще та­ке зу­мів ви­го­то­ви­ти? Ні ві­тчи­зня­ний агро­хол­динг, ні за­ру­бі­жні фер­ме­ри не ма­ють тих мо­жли­во­стей, на­сам­пе­ред при­ро­дних і клі­ма­ти­чних, що є в цьо­го під­при­єм­ли­во­го дядь­ка. Спра­цьо­вує кла­си­чна фі­шка бі­зне­су: уні­каль­ність про­по­зи­ції. Тоб­то ма­є­мо при­клад ро­зум­но зна­йде­ної ні­ші на рин­ку. І сам чо­ло­вік за­ро­бляє, і по­кра­щує тор­го­вель­не саль­до Укра­ї­ни.

Остан­нім ча­сом в ци­ві­лі­зо­ва­них кра­ї­нах, зокре­ма в су­сі­дньо­му ЄС, стає де­да­лі шир­шим рух за здо­ро­ве хар­чу­ва­н­ня. Спо­жи­ва­чі їжі го­то­ві пе­ре­пла­чу­ва­ти за при­ро­дне, ор­га­ні­чне, не шту­чне, на про­ду­кцію без ГМО. За­кон Укра­ї­ни «Про ви­ро­бни­цтво та обіг ор­га­ні­чної сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції та си­ро­ви­ни» діє ли­ше три ро­ки, але вже дав по­мі­тний по­штовх до зро­ста­н­ня се­кто­ру ор­га­ні­чної їжі. Ма­буть, че­рез те, що дер­жа­ва цьо­му не за­ва­жає, а спри­яє. Агра­рії ма­ють пра­во отри­ма- ти ком­пен­са­ції за сер­ти­фі­ка­цію та по­сад­ко­вий ма­те­рі­ал ор­га­ні­чних ро­слин. То­му за­галь­на пло­ща сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь, де укра­їн­ці ви­ро­щу­ють ор­га­ні­чну про­ду­кцію, зро­стає і ни­ні ста­но­вить близь­ко пів­міль­йо­на ге­кта­рів. Укра­ї­на до­во­лі стрім­ко ви­йшла у двад­ця­тку кра­їн, що ве­дуть пе­ред у ви­ро­бни­цтві ор­га­ні­чної аграр­ної про­ду­кції.

Но­ва аграр­на фі­ло­со­фія

У бі­зне­сі тре­ба або жорс­тко кон­ку­ру­ва­ти, або шу­ка­ти ні­ші, де кон­ку­рен­ція ниж­ча — і, від­по­від­но, там є ви­щою нор­ма при­бу­тку. Вже два ро­ки по­спіль про­хо­дить кон­фе­рен­ція сіль­го­спви­ро­бни­ків «Міль­йон із ге­кта­ра», яку зі­ні­ці­ю­вав Сум­ський аграр­ний уні­вер­си­тет у пар­тнер­стві із Про­до­воль­чою та сіль­сько­го­спо­дар­ською ор­га­ні­за­ці­єю ООН (FAO), Єв­ро­пей­ським бан­ком ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку (ЕБРР). Ор­га­ні­за­то­ри цьо­го фо­ру­му ви­хо­дять з то­го, що в усіх ре­гіо­нах Укра­ї­ни роз­ви­ва­ю­ться фер­мер­ські го­спо­дар­ства з рі­зно­ма­ні­тни­ми на­пря­ма­ми сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва. Се­ред них чи­ма­ло тих, хто діє у но­ві­тніх чи при­за­бу­тих на­пря­мах (ні­шах) аграр­но­го се­кто­ру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.