Хі­мі­чний кон­троль на сої

Agrobusiness Segodni - - Кермо керівника - І. М. Стор­чо­ус

Го­лов­ним зав­да­н­ням хі­мі­чних за­хо­дів за­хи­сту ро­слин є за­без­пе­че­н­ня опти­маль­них умов ве­ге­та­ції куль­ту­ри на всіх фа­зах роз­ви­тку. Кон­троль бур’янів у по­сі­вах сої ство­рює умо­ви, за яких на по­ча­тко­вих фа­зах роз­ви­тку куль­ту­ри кон­ку­рен­ції з бо­ку бур’янів не­має че­рез ма­кси­маль­ну до­сту­пність для неї со­ня­чної енер­гії (від­су­тність за­ті­не­н­ня з бо­ку бур’янів). Хі­мі­чний кон­троль бур’янів та­кож за­без­пе­чує як збе­ре­же­н­ня до­сту­пної для куль­ту­ри во­ло­ги, так і ком­пле­ксу еле­мен­тів жив­ле­н­ня (NPK) у до­сту­пних фор­мах, а та­кож усу­не­н­ня не­га­тив­но­го впли­ву ком­пле­ксу то­кси­нів, що ви­ді­ля­ють бур’яни. Ви­бір си­сте­ми за­хи­сту, ви­зна­че­н­ня опти­маль­ної нор­ми за­сто­су­ва­н­ня від­по­від­них гер­бі­ци­дів, ча­су про­ве­де­н­ня оброб­ки за­ле­жить від ба­га­тьох фа­кто­рів.

Ба­ланс між шко­дою та ко­ри­стю

Для успі­шно­го кон­тро­лю бур’янів у по­сі­вах сої хі­мі­чні за­хо­ди не­об­хі­дно про­во­ди­ти ще під час ви­ро­щу­ва­н­ня по­пе­ре­дни­ків, які чер­гу­ю­ться із со­єю у сі­во­змі­ні. Осно­ву та­ко­го кон­тро­лю ста­но­вить йо­го ре­тель­не пла­ну­ва­н­ня вже на ран­ньо­му ета­пі. Та­ким чи­ном, обме­же­н­ня чи­сель­но­сті бур’янів у по­сі­вах сої ба­жа­но по­чи­на­ти на ета­пах пі­сля зби­ра­н­ня по­пе­ре­дни­ка і під­го­тов­ки ґрун­ту під по­сів куль­ту­ри.

Всі ви­ди одно­рі­чних і ба­га­то­рі­чних бур’янів на ран­ніх ета­пах ор­га­но­ге­не­зу сої, че­рез низь­ку її кон­ку­рен­то­спро­мо­жність, як за­зна­ча­ло­ся ви­ще, силь­но за­смі­чу­ють по­сі­ви. Еко­но­мі­чний по­ріг шкі­дли­во­сті бур’янів на­сту­пає за на­яв­но­сті на 1 м2 п’яти зла­ко­вих одно­рі­чних або трьох ши­ро­ко­ли­стих (дво­доль­них) бур’янів.

Під час хі­мі­чно­го за­хи­сту куль­ту­ри для кон­тро­лю бур’янів у по­сі­вах, з ме­тою під­ви­ще­н­ня її уро­жай­но­сті, не­об­хі­дно бра­ти до ува­ги не­га­тив­ний вплив гер­бі­ци­дів (пі­сля­дію) на сіль­сько­го­спо­дар­ські куль­ту­ри, які в подаль­шо­му пла­ну­є­ться ви­сі­ва­ти у сі­во­змі­ні. З огля­ду на це слід за­сто­со­ву­ва­ти гер­бі­ци­ди з ви­бір­ко­вою си­стем­ною ді­єю, з ко­ро­тшим пе­рі­о­дом де­то­кси­ка­ції у грун­ті та з ефе­ктив­ні­шою то­кси­чною ді­єю на ком­плекс ви­дів бур’янів.

Для зни­ще­н­ня рі­зних біо­ло­гі­чних груп бур’янів по­сі­ви сої об­при­ску­ють гер­бі­ци­да­ми, ре­ко­мен­до­ва­ни­ми «Пе­ре­лі­ком пе­сти­ци­дів і агро­хі­мі­ка­тів, до­зво­ле­них до ви­ко­ри­ста­н­ня в Укра­ї­ні». Нор­ми їх вне­се­н­ня і спосо­би за­сто­су­ва­н­ня від­рі­зня­ю­ться і за­ле­жать від ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних осо­бли­во­стей ре­гіо­ну, стру­кту­ри за­бур’яне­но­сті по­сі­вів сої.

Для ефе­ктив­но­го кон­тро­лю бур’янів до і пі­сля сів­би сої по­ля не­об­хі­дно обро­би­ти гер­бі­ци­да­ми, тоб­то за­сто­су­ва­ти до- і пі­сля­схо­до­вий спосо­би кон­тро­лю бур’янів. З ці­єю ме­тою вно­сять ґрун­то­ві і стра­хо­ві гер­бі­ци­ди. Для куль­ту­ри ре­ко­мен­до­ва­ний на­бір гер­бі­ци­дів, які ді­лять на ґрун­то­ві (на­при­клад: Хар­нес, Тро­фі, Ду­ал Голд, При­мекс­тра ТZ Голд 500 SC) і стра­хо­ві. Стра­хо­ві, сво­єю чер­гою, за­сто­со­ву­ють для зни­ще­н­ня дво­доль­них бур’янів (Ба­за­гран, Хар­мо­ні), зла­ко­вих (Се­лект, Мі­у­ра та ін­ші гра­мі­ні­ци­ди), а та­кож уні­вер­саль­ної дії (Сто­боб). Нор­ма їх вне­се­н­ня і спосо­би за­сто­су­ва­н­ня від­рі­зня­ю­ться за зо­на­ми, з ура­ху­ва­н­ням ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних осо­бли­во­стей ре­гіо­ну, за­бур’яне­но­сті по­ля, і ре­гла­мен­ту­є­ться «Пе­ре­лі­ком…».

Ню­ан­си хі­мі­чно­го за­хи­сту

До або пі­сля сів­би сої з ме­тою кон­тро­лю одно­рі­чних зла­ко­вих та де­яких дво­сім’ядоль­них вно- сять грун­то­ві гер­бі­ци­ди на осно­ві та­ких ді­ю­чих ре­чо­вин: аце­то­хлор, про­ме­трин, ме­три­бу­зин, іма­з­ета­пір, кло­ма­зон, три­флу­ра­лін, пен­ди­ме­та­лін, S-ме­то­ла­хлор+тер­бу­ти­ла­зин.

Для кон­тро­лю одно­рі­чних бур’янів, фа­за від 2 лис­тків, і ба­га­то­рі­чних зла­ків за ви­со­ти 10–15 см ви­ко­ри­сто­ву­ють про­па­хі­зо­фоп, кле­то­дим, хі­за­ло­фоп-П-етил, те­пра­ло­кси­дим, хі­за­ло­фоп-П-те­фу­рил, кві­за­ло­фоп-П-те­фу­рил, флу­а­зи­фоп-П-бу­тил, кле­то­дим.

За­без­пе­чує зни­же­н­ня за­бур’яне­но­сті по­сі­вів одно­доль­ни­ми бур’яна­ми та, сво­єю чер­гою, спри­яє зна­чно­му під­ви­щен­ню уро­жай­но­сті зер­на сої грун­то­вий гер­бі­цид Тре­флан 480, к.е. (2–5 л/га). Для ньо­го ха­ра­ктер­ним є те, що він ефе­ктив­но кон­тро­лює зла­ко­ві бур’яни, але май­же не­ефе­ктив­ний для кон­тро­лю па­сльо­ну чор­но­го, осо­ту, гір­ча­ку, не­тре­би, щи­ри­ці, ка­пу­стя­них бур’янів. На остан­ні ді­ють кон­та­ктні гер­бі­ци­ди на осно­ві ді­ю­чої ре­чо­ви­ни бен­та­зон, 480 г/л, на­при­клад Ба­за­гран (1,5–3,0 л/ га) або йо­го ана­ло­ги, від­мін­ним по­ка­зни­ком яко­го є се­ле­ктив­на дія по від­но­шен­ню до сої. За­сто­со­ву­ють йо­го на фо­ні Тре­фла­ну ве­ге­ту­ю­чи­ми ро­сли­на­ми сої, під час фа­зи у бур’янів 4–5 лис­тків, ви­со­тою 10–12 см.

У ра­зі слаб­ко­го за­бур’яне­н­ня по­сі­вів сої і ран­ніх фаз роз­ви­тку бур’янів нор­ма Ба­за­гра­ну мі­ні­маль­на, а за силь­ної за­бур’яне­но­сті й пі­зні­ших фаз роз­ви­тку бур’янів — ма­кси­маль­на. Для обме­же­н­ня чи­сель­но­сті ко­ре­не­па­рос­тко­вих бур’янів і па­сльо­ну чор­но­го ви­со­ко­ефе­ктив­ною є дво­ра­зо­ва оброб­ка по­сі­вів Ба­за­гра­ном із за­галь­ною нор­мою 3,0 л/ га (1,5+1,5) та ін­тер­ва­лом 20 днів. За ре­зуль­та­та­ми до­слі­джень на­у­ко­во-до­слі­дних уста­нов Укра­ї­ни, по­слі­дов­не за­сто­су­ва­н­ня Тре­фла­ну і Ба­за­гра­ну зни­жує за­смі­че­ність по­сі­вів на 80,0–89,0%, у то­му чи­слі дво­доль­ни­ми та ба­га­то­рі­чни­ми бур’яна­ми на 94,0–100%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.