Ін­те­гро­ва­ний за­хист со­ня­шни­ку від хво­роб

Agrobusiness Segodni - - Кермо керівника - Іван Мар­ков

Ін­те­гро­ва­ний за­хи­сту со­ня­шни­ку від хво­роб та шкі­дни­ків є ва­жли­вою скла­до­вою ін­тен­сив­ної те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня куль­ту­ри, яка від­по­від­ає со­ці­аль­ній та еко­ло­гі­чній без­пе­ці, ре­сур­со- та енер­го­збе­ре­жен­ню, а та­кож еко­но­мі­чній до­ціль­но­сті. Ін­те­гро­ва­ний за­хист спря­мо­ва­ний на обме­же­н­ня та за­по­бі­га­н­ня роз­ви­тку хво­роб. Він вклю­чає ком­плекс за­хо­дів про­фі­ла­кти­чно­го ха­ра­кте­ру та актив­ної дії.

До­гляд за по­сі­ва­ми со­ня­шни­ку вклю­чає ко­тку­ва­н­ня по­ля пі­сля сів­би, зни­ще­н­ня грун­то­вої кір­ки за до­по­мо­гою доі пі­сля­схо­до­во­го бо­ро­ну­ва­н­ня (за умов, ко­ли не за­сто­со­ву­ва­ли гер­бі­ци­ди) і 2–3 між­ря­дні роз­пу­шу­ва­н­ня, за яких ство­рю­ю­ться опти­маль­ні умо­ви для про­ро­ста­н­ня на­сі­н­ня, по­яви дру­жніх схо­дів, ро­сту і роз­ви­тку ро­слин, під­ви­ще­н­ня їх стій­ко­сті до хво­роб.

На ді­лян­ках гі­бри­ді­за­ції у фа­зі 3–4 пар справ­жніх лис­тків не­об­хі­дно про­ве­сти пер­шу фі­то­про­чис­тку. Всі ви­яв­ле­ні ура­же­ні ро­сли­ни не­справ­жньою бо­ро­шни­стою ро­сою і ба­кте­рі­аль­ним в’яне­н­ням ви­да­ля­ють з по­ля і зни­щу­ють, що обме­жує по­ши­ре­н­ня пер­вин­ної ін­фе­кції із ди­фу­зно ура­же­них ро­слин. Дру­гу фі­то­про­чис­тку про­во­дять пе­ред цві­ті­н­ням — ви­да­ля­ють із по­сі­вів всі ро­сли­ни, ура­же­ні не­справ­жньою бо­ро­шни­стою ро­сою, бі­лою і сі­рою гни­ля­ми, вер­ти­ци­льо­зним, фу­за­рі­о­зним і ба­кте­рі­аль­ним в’яне­н­ням та ін­ши­ми хво­ро­ба­ми; тре­тю ви­ко­ну­ють пе­ред зби­ра­н­ням уро­жаю, ви­да­ля­ють із по­сі­вів всі ро­сли­ни, ура­же­ні пі­зньою фор­мою про­я­ву не­справ­жньої бо­ро­шни­стої ро­си та гни­ля­ми ко­ши­ків.

Пі­сля про­ве­де­н­ня фі­то­про­чи­сток ді­лян­ки гі­бри­ди­за­ції со­ня­шни­ку (фа­за 3–4 па­ри справ­жніх лис­тків) об­при­ску­ють фун­гі­ци­да­ми на осно­ві ді­ю­чих ре­чо­вин: азо­ксі­стро­бі­ну + ци­про­ко­на­зо­лу, к.с. (Амі­стар Ек­стра 280 SC, 0,75–1,0 л/га); кар­бен­да­зи­му, к.с. (Де­ро­зал 500 SC, 0,5 л/га та ана­ло­га­ми; Аль­фа Стан­дарт, 1,5 л/га та ана­ло­га­ми); ді­мо­ксі­стро­бі­ну + бо­ска­лі­ду, к.с. (Пі­ктор, 0,5 л/га); пі­ко­сі­стро­бі- ну + ци­про­ко­на­зо­лу, к.с. (Акан­то Плюс 28, 0,5–1,0 л/га); про­ті­о­ко­на­зо­лу + флу­о­пі­ра­му, с. е. (Про­пульс 250 SE, 0,8–0,9 л/га); пі­ра­кло­стро­бі­ну, к. е. (Ре­тен­го, 0,5–0,75 л/га); те­бу­ко­на­зо­лу + три­фло­ксі­стро­бі­ну, к.с. (Ко­ро­нет 300 SC, 0,6–0,8 л/га); фе­на­мі­до­ну + про­па­мо­карб гі­дро­хло­ри­ду, к.с. (Кон­сен­то 450 SC, 2,0 л/га); флу­трі­а­фо­лу + кар­бен­да­зи­му, к.с. (Ім­пакт К, 0,8–1,0 л/га); фо­се­тил алю­мі­нію, з. п. (Ефа­тол, 2,0 кг/га); ци­про­ди­ні­лу, в.г. (Хо­рус 75 WG, 0,75 кг/га); ци­мо­кса­ні­лу + фа­мо­кса­до­ну, в.г. (Тайтл 50, Та­нос 50; 0,4–0,6 кг/га). Ви­бір фун­гі­ци­ду про­во­ди­ться за да­ни­ми мо­ні­то­рин­гу фі­то­са­ні­тар­но­го ста­ну по­сі­вів і спе­ктра за­хи­сної дії пре­па­ра­ту.

Оброб­ку ро­слин фун­гі­ци­да­ми слід по­єд­ну­ва­ти з по­за­ко­ре­не­вим піджив­ле­н­ням ро­слин одним із до­брив: АДОБ Макр+Мі­кро, кр. (2,0– 2,5 кг/ га); Аль­фа-Гроу Ек­стра, рк. (2,0–3,0 л/га), Аксе­ле­ра­тор, п. (1–2 кг/ га), Актив-Хар­вест, р (4,0 л/га), Амі­но­зол, р. (1–2 л/га), Ам­ко­лон, р. (0,5–5,0 л/га), Ба­сфо­лі­ар, р. (6,0 л/га), ВІГОРТЕМ–С, вп. (2,0–3,0 кг/га), Гу­мі­Голд, п. (0,1–0,5 кг/га), Гер­ба­грін, п. (3 кг/га), До­бри­ва рід­кі азо­тні (КАС), р. (100–150 л/га), До­бри­во ком­пле­ксне мі­не­раль­не рід­ке «Агро­су­міш», р. (20–50 л/га); Еко­райз, р. (0,012–1,5 л/ га), ЕТАБОРО, р. (2,5–3,5 л/ га), Ін­тер­маг, р. (0,2–8,0 л/ га), КАФОМ, р. (2,5–3,5 л/ га), Ко­да, в. р. (2–5 л/ га), Ком­пле­ксне мі­кро­до­бри­во Аль­тер, в. р. к. (1,0– 1,5 л/ га), Ком­пле­ксне мі­кро­до­бри­во На­но­акти­ва­тор, в. р. к. (0,03–0,05 л/ га), Ком­пле­ксне ор­га­но-мі­не­раль­не до­бри­во Агро­гу­мат, в. р. (0,5–1,0 л/ га), Ле­ба­зол, р. (0,5–4,0 л/ га), Мі­кро­до­бри­во НАНОГРІН, рк. (0,5–1,0 л/ га), Мі­кро­до­бри­во з ком­пле­ксом біо­сти­му­ля­то­рів «На­но­мікс», р (2 л/га), Мі­не­раль­не до­бри­во Но­ва­лон, кр (4–16 кг/га), Мі­не­раль­ні до­бри­ва Агро­сол, п. (3,0 кг/га), Ну­трі­бор, кр (2,0–4,0 кг/га), Ор­га­но-мі­не­раль­ні до­бри­ва «Амі­но Кве­лант», р. (1,0–15,0 л/га), Ор- га­но-мі­не­раль­не до­бри­во «Ві­та­лист», р. (12,5–50 л/га), Ре­а­ком Плюс, р. (3–5 л/га), Рід­кі ком­пле­ксні до­бри­ва «Омекс», р. (1,0 л/ га), Ро­за­лік, р (1–5 л/ га), Ро­за­соль, кр.п. (3–5 кг/га), Са­бе­ра Ме­джік, п. (5–15 кг/га), Сі­бус, мг. (2–4 кг/ га), Со­крат, р (1,0–6,0 л/ га), СОЛЮ, в. р. (1,0–6,0 л/ га), Со­лю­бор ДФ, гр (5,0 кг/ га), Спід­фол Бор, кр. (1–2 кг/га), Стар­макс, р (1–5 л/га), ФАНАТ, гр. (0,2 кг/га), Фло­рон, р. (0,25–0,5 л/га), ФОКУС, гр. (1 кг/га), Хе­ла­тин, р. (0,5–3,0 л/га), Хел­пер, гр. (2–3 кг/ га); одним із біо­пре­па­ра­тів: Азо­тер Ф, р. (10 л/га), Азо­то­фіт, р. (50 мл/ га), Бай­кал ЕМ-1 У, р. (0,5 л/ га), Бі­о­ком­плекс АТ, р. (0,3–0,5 л/га), Бі­о­ком­плекс-БТУ, р. (0,3–3,0 л/т), Мі­кро­біо­ло­гі­чне до­бри­во (се­рія Бай­кал ЕМ), р. (5,0 л/га) і ре­гу­ля­то­рів ро­сту ро­слин: АКМ, в. р. (500 мл/ га), Ато­нік Плюс, в. р. (0,2 л/га), Ан­ти­стрес, па. (1,7 кг/ га), Блек­джек. К.С. (1,0– 4,0 л/га), Гар­рант (50–75 мл/га), Дей­мос, р. к. (1,5 л/ га), До­мі-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.