Ре­ко­мен­да­ції із ви­ро­щу­ва­н­ня гре­чки

Agrobusiness Segodni - - Кермо керівника - В. М. Бур­ди­га

канд. с.-г. на­ук, ди­ре­ктор на­у­ко­во-до­слі­дно­го ін­сти­ту­ту круп’яних куль­тур ім. О. Але­ксе­є­вої По­діль­сько­го дер­жав­но­го аграр­но-те­хні­чно­го уні­вер­си­те­ту

Ро­змі­ще­н­ня у сі­во­змі­ні

Гре­чку кра­ще роз­мі­щу­ва­ти на ро­дю­чих, чи­стих від бур’янів по­лях, із ре­а­кці­єю ґрун­то­во­го роз­чи­ну рН — 5,5–6,5. Сіяти її в зо­ні Лі­со­сте­пу до­ціль­но пі­сля пше­ни­ці ози­мої, бу­ря­ків цукро­вих, ку­ку­ру­дзи, зер­но­бо­бо­вих. Гре­чка є до­брим по­пе­ре­дни­ком для ін­ших куль­тур у сі­во­змі­ні. За да­ни­ми на­у­ков­ців на­у­ко­во-до­слі­дно­го Ін­сти­ту­ту круп’яних куль­тур ім. О. Але­ксе­є­вої По­діль­сько­го дер­жав­но­го аграр­но-те­хні­чно­го уні­вер­си­те­ту, ви­сі­я­ні пі­сля неї ко­ло­со­ві мен­ше ура­жу­ю­ться ко­ре­не­ви­ми гни­ля­ми. Гре­чка спри­яє по­лі­пшен­ню агро­фі­зи­чних вла­сти­во­стей ґрун­ту, істо­тно зни­жує йо­го щіль­ність.

Удо­бре­н­ня

Ве­сною під пе­ре­д­по­сів­ну куль­ти­ва­цію вно­сять азо­тні до­бри­ва у до­зі N45 кг/га д.р. Для за­без­пе­че­н­ня ро­слин гре­чки еле­мен­та­ми жив­ле­н­ня мі­не­раль­ні до­бри­ва вно­сять у ряд­ки одно­ча­сно із сів­бою з роз­ра­хун­ку (NРК) 20 кг/га д.р. Для ряд­ко­во­го вне­се­н­ня за­сто­со­ву­ють скла­дні ком­пле­ксні до­бри­ва (ні­тро­а­мо­фо­ску, ні­тро­фо­ску, ді­а­мо­фо­ску то­що). Ка­лій­ні до­бри­ва, які мі­стить хлор, не ви­ко­ри­сто­ву­ють, во­ни при­гні­чу­ють ро­сли­ни і не­га­тив­но впли­ва­ють на про­ду­ктив­ність гре­чки. За ши­ро­ко­ря­дної сів­би гре­чки при дру­го­му між­ря­дно­му обро­бі­тку до­ціль­но піджи­ви­ти ро­сли­ни скла­дни­ми до­бри­ва­ми по 15–20 кг/га д.р. Пі­джив­ле­н­ня ро­слин у пе­рі­од ве­ге­та­ції є ефе­ктив­ним ли­ше у зо­ні до­ста­тньо­го зво­ло­же­н­ня, на пі­ща­них та лег­ко­су­глин­ко­вих ґрун­тах, а та­кож за від­су­тно­сті основ­но­го мі­не­раль­но­го жив­ле­н­ня. Та­ке пі­джив­ле­н­ня ро­слин гре­чки про­во­дять у фа­зі цві- ті­н­ня-по­ча­ток пло­до­утво­ре­н­ня (IX ет. орг.).

Пі­дбір сор­тів

Пе­ре­ва­гу слід на­да­ва­ти ра­йо­но­ва­ним сор­там, які при­сто­со­ва­ні до кон­кре­тних ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних умов ви­ро­щу­ва­н­ня, з ура­ху­ва­н­ням груп сти­гло­сті. Се­ред них най­по­ши­ре­ні­ши­ми для зо­ни Лі­со­сте­пу є: се­ре­дньо­ран­ні Сте­по­ва, Ро­ксо­ла­на; се­ре­дньої сти­гло­сті — Єле­на, Укра­їн­ка, Ру­бра, Сло­бо­жан­ка, Кру­пин­ка, Юві­лей­на 100 (два остан­ніх із де­тер­мі­нан­тним ти­пом ро­сту), пі­зно-сти­глий Зе­ле­но­кві­тко­ва 90. Стій­кий до оси­па­н­ня та ви­ля­га­н­ня, за­без­пе­чує ви­со­кий ви­хід кру­пи.

Сів­ба

Для сів­би ви­ко­ри­сто­ву­ють ви­пов­не­не на­сі­н­ня, яке за по­сів­ни­ми кон­ди­ці­я­ми від­по­від­ає І– ІІ кла­су. Для кра­що­го роз­ви­тку ро­слин пе­ред сів­бою про­во­дять обро­бле­н­ня на­сі­н­ня мі­кро­еле­мен­та­ми (мар­га­нець, цинк, мідь, бор — у ре­ко­мен­до­ва­них до­зах) і сти­му­ля­то­ра­ми ро­сту Агро­сти­му­лін, Емі­стим С (20 мг/т на­сі­н­ня). Щоб за­по­біг­ти ура­жен­ню ро­слин хво­ро­ба­ми, на­сі­н­ня до­ціль­но обро­би­ти пре­па­ра­том Агат 25 К з роз­ра­хун­ку 20 мл/т або Ві­та­вакс — 2,5 л/т. Ви­сі­ва­ють гре­чку за стій­ко­го про­грі­ва­н­ня ґрун­ту на гли­би­ні 8–10 см до 10– 12 °C. У цей час ми­нає за­гро­за ве­сня­них при­мо­роз­ків, на по­лях про­ро­стає основ­на ма­са бур’янів, які зни­щу­ю­ться ме­ха­ні­чни­ми обро­бі­тка­ми в до­по­сів­ний пе­рі­од. За ран­ніх стро­ків сів­би існує ймо­вір­ність втра­ти по­сі­вів від ве­сня­них за­мо­роз­ків. За пі­зні­ших гре­чка за­цві­тає у жар­ку по­су­шли­ву по­ру лі­та, що зу­мов­лює за­па­ли по­сі­вів і зна­чне зни­же­н­ня уро­жай­но­сті. Зде­біль­шо­го та­кі тем­пе­ра­тур­ні па­ра­ме­три ство­рю­ю­ться у зо­ні Лі­со­сте­пу в пер­шій та дру­гій де­ка­дах трав­ня.

Спосо­би сів­би

Гре­чку сі­ють дво­ма спосо­ба­ми: ши­ро­ко­ря­дним із між­ря­д­дям 45 см та зви­чай­ним ряд­ко­вим із між­ря­д­дям 15 см. Ви­бір спосо­бу сів­би зу­мов­ле­ний сту­пе­нем окуль­ту­ре­н­ня ґрун­ту і йо­го за­бур’яне­ні­стю. Ши­ро­ко­ря­дний спо­сіб най­біль­ше від­по­від­ає біо­ло­гії куль­ту­ри. Крім то­го, за та­ко­го спосо­бу сів­би є мо­жли­вість бо­ро­ти­ся з бур’яна­ми агро­те­хні­чним ме­то­дом, не за­сто­со­ву­ю­чи гер­бі­ци­дів, одно­ча­сно по­кра­щу­ю­чи агро­фі­зи­чні вла­сти­во­сті ґрун­ту.

Пе­ре­ва­га зви­чай­но­го ряд­ко­во­го спосо­бу сів­би про­яв­ля­є­ться на ма­ло­ро­дю­чих ґрун­тах, чи­стих від бур’янів, за сів­би ско­ро­сти­глих сор­тів із мен­шим га­бі­ту­сом ро­слин. Нор­ма ви­сі­ву на­сі­н­ня гре­чки за­ле­жить від спосо­бу сів­би. Опти­маль­ни­ми нор­ма­ми ви­сі­ву за ши­ро­ко­ря­дно­го спосо­бу сів­би є 2,0–2,5, а за зви­чай­но­го ряд­ко­во­го — 3,0– 3,5 млн шт./га схо­жих на­сі­нин.

Гли­би­на за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня

На сі­рих лі­со­вих ґрун­тах опти­маль­ною є гли­би­на 3–4 см, на стру­ктур­них чор­но­зем­них — 4–5 см. За не­до­ста­тньо­го зво­ло­же­н­ня по­сів­но­го ша­ру її збіль­шу­ють до 6–8 см. Сів­бу гре­чки най­кра­ще про­во­ди­ти сі­вал­ка­ми з ан­кер­ним ти­пом со­шни­ків. Во­ни фор­му­ють по­сів­ну бо­рі­зд­ку зі щіль­ним ло­жем, рів­но­мір­но за­гор­та­ють на­сі­н­ня.

До­гляд за по­сі­ва­ми

У ро­ки з не­до­ста­тньою зво­ло­же­ні­стю по­сів­но­го ша­ру ґрун­ту не­об­хі­дно про­ве­сти пі­сля­по­сів­не при­ко­чу­ва­н­ня, що по­лі­пшує кон­такт на­сі­н­ня із ґрун­том і спри­яє над­хо­джен­ню во­ло­ги з ни­жніх ша­рів до йо­го по­верх­ні. У зви­чай­них ряд­ко­вих по­сі­вах для бо­роть­би з бур’яна­ми до по­яви схо­дів про­во­дять бо­ро­ну­ва­н­ня по­сі­вів се­ре­дні­ми бо­ро­на­ми упо­пе­рек до на­прям­ку сів­би, а та­кож і пі­сля­схо­до­ве у фа­зі пер­шо­го справ­жньо­го ли­сто­чка. Бо­ро­ну­ва­н­ня по схо­дах ви­ко­ну­ють лег­ки­ми або се­ре­дні­ми бо­ро­на­ми, упо­пе­рек ряд­ків або по ді­а­го­на­лі зі швид­кі­стю ру­ху агре­га­ту 4–5 км/год. Пер­ше роз­пу­шу­ва­н­ня між­рядь у ши­ро­ко­ря­дних по­сі­вах здій­сню­ють за по­яви ряд­ків на гли­би­ну 4–5 см. На­сту­пне — че­рез 7–10 днів пі­сля пер­шо­го куль­ти­ва­то­ром на гли­би­ну 8–10 см з одно­ча­сним під­гор­та­н­ням ро­слин у ряд­ках.

Оскіль­ки гре­ча­на кру­па є про­ду­ктом ді­є­ти­чно­го і ди­тя­чо­го хар­чу­ва­н­ня, не­до­ціль­но за­сто­со­ву­ва­ти на по­сі­вах куль­ту­ри хі­мі­чні за­со­би за­хи­сту ро­слин. Ли­ше у на­сін­нє­вих по­сі­вах для бо­роть­би з бур’яна­ми мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ґрун­то­ві гер­бі­ци­ди. Фор­му­ва­н­ня пов­но­цін­но­го вро­жаю гре­чки від­бу­ва­є­ться за до­ста­тньої кіль­ко­сті бджіл, то­му для по­лі­пше­н­ня пе­ре­хре­сно­го за­пи­ле­н­ня на по­сі­ви ви­во­зять па­сі­ку з роз­ра­хун­ку три-чо­ти­ри бджо­ло­сім’ї на один ге­ктар.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.