Ци­бу­ля: пра­виль­но ор­га­ні­зу­ва­ти до­гляд

Agrobusiness Segodni - - Кермо керівника - Оль­га Вла­со­ва

Ви­ро­щу­ва­н­ня ци­бу­лі у від­кри­то­му ґрун­ті пе­ред­ба­чає своє­ча­сний ре­гу­ляр­ний по­лив, пі­сля яко­го в обов’яз­ко­во­му по­ряд­ку не­об­хі­дно роз­пу­шу­ва­ти ґрунт і ви­да­ля­ти з ді­лян­ки бур’яни. Крім то­го, ци­бу­ля по­тре­бує пі­джив­ле­н­ня, а у ви­пад­ках за­ра­же­н­ня хво­ро­ба­ми чи шкі­дни­ка­ми — оброб­ку фун­гі­ци­да­ми або ін­се­кти­ци­да­ми.

Для ор­га­ні­за­ції пра­виль­но­го до­гля­ду та отри­ма­н­ня ви­со­ких уро­жа­їв ва­жли­во зна­ти, що ура­жує ци­бу­лю.

Бі­ла гниль роз­ви­ва­є­ться на ки­слих ґрун­тах, то­му їх на ді­лян­ці по­трі­бно ва­пну­ва­ти. Крім то­го, роз­ви­тку хво­ро­би спри­яє на­дли­шок азо­ту в ґрун­ті. Хво­рі ро­сли­ни не­об­хі­дно з гряд­ки ви­да­ля­ти, а пе­ред за­клад­кою ци­бу­лин на збе­рі­га­н­ня їх із про­фі­ла­кти­чною ме­тою опу­дрю­ють крей­дою.

Сі­ра гниль. По­ши­рен­ню хво­ро­би спри­яє во­ло­га і до­що­ва по­го­да. Хво­рі ци­бу­ли­ни по­трі­бно ви­да­ля­ти, а як про­фі­ла­кти­ку по­трі­бно не­у­хиль­но до­три­му­ва­ти­ся агро­те­хні­чних умов і ве­сня­на оброб­ка ци­бу­лі роз­чи­ном мі­дно­го ку­по­ро­су.

Жов­тя­ни­ця ци­бу­лі — ві­ру­сне за­хво­рю­ва­н­ня, що де­фор­мує кві­тки й утво­рює на лис­тках хло­ро­ти­чні пля­ми. По­збу­ти­ся ві­ру­сної хво­ро­би не­мо­жли­во, то­му не­об­хі­дно не­гай­но не тіль­ки ви­да­ли­ти з ді­лян­ки ро­сли­ни з її сим­пто­ма­ми, а й утри­му­ва­ти гряд­ки з ци­бу­лею та між­ря­д­дя у чи­сто­ті, ви­да­ля­ю­чи бур’ян, як тіль­ки він з’яв­ля­є­ться, та до­три­му­ва­ти­ся сі­во­змі­ни.

Не­справ­жня бо­ро­шни­ста ро­са (пе­ро­но­спо­роз) про­яв­ля­є­ться на лис­тках і сте­блах сві­тли­ми пля­ма­ми по­дов­же­ної фор­ми з сі­рим на­льо­том, які по­сту­по­во чор­ні­ють. Ци­бу­ли­ни, ура­же­ні пе­ро­но­спо­ро­зом, при збе­рі­ган­ні по­чи­на­ють ра­но про­ро­ста­ти, хво­рі ро­сли­ни не утво­рю­ють на­сі­н­ня. Що­би зни­щи­ти збу­дни­ків пе­ро­но­спо­ро­зу, зі­бра­ні ци­бу­ли­ни пе­ред за­кла­да­н­ням на збе­рі­га­н­ня про­грі­ва­ють про­тя­гом 10 го­дин за тем­пе­ра­ту­ри 40°C. Для за­по­бі­га­н­ня за­хво­рю­ва­н­ня по­сад­ка ци­бу­лі не має бу­ти над­то за­гу­ще­ною.

Фу­за­рі­оз про­яв­ля­є­ться по­жов­ті­н­ням кін­чи­ків пір’я, оскіль­ки в ра­йо­ні ден­ця ци­бу­ли­ни роз­ви­ва­є­ться гниль і від­бу­ва­є­ться від­ми­ра­н­ня тка­нин. Це гриб­ко­ве за­хво­рю­ва­н­ня, яке осо­бли­во актив­но про­яв­ля­є­ться у спе­ко­тні се­зо­ни. При­чи­ною фу­за­рі­о­зу мо­же бу­ти ура­же­н­ня ро­сли­ни ци­бу­ле­вою му­хою. Пе­ред по­сад­кою ви­ко­ри­сто­ву­ють про­грі­ва­н­ня по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу.

Тра­хе­о­мі­коз є на­слід­ком фу­за­рі­о­зу: гниль по­чи­на­є­ться із ни­жніх тка­нин ци­бу­ли­ни, по­сту­по­во під­ні­ма­ю­чись ви­ще і по­ши­рю­ю­чись на всю ци­бу­ли­ну, ви­кли­ка­ю­чи від­ми­ра­н­ня ко­ре­нів і по­жов­ті­н­ня пір’я ци­бу­лі. Тре­ба ви­да­ли­ти ро­сли­ни з сим­пто­ма­ми тра­хе­о­мі­ко­зу та до­три­му­ва­тись пра­вил агро­те­хні­ки і сі­во­змі­ни.

Сим­пто­ми саж­ки ви­гля­да­ють як опу­клі на­пів­про­зо­рі тем­но-сі­рі сму­ги, на яких із ча­сом трі­ска­ю­ться тка­ни­ни, ви­пу­ска­ю­чи на­зов­ні спо­ри гриб­ка, кін­чи­ки ли­стя со­хнуть. Щоб за­хи­сти­ти від хво­ро­би ци­бу­ли­ни, які укла­да­ю­ться на збе­рі­га­н­ня, по­трі­бно про­грі­ва­ти їх пе­ред за­клад­кою за тем­пе­ра­ту­ри 45 ºC про­тя­гом 18 го­дин. Як про­фі­ла­кти­ку до­ціль­но сво­є­ча­сно ви­да­ли­ти бур’яни, і не сі- яти рі­зні сор­ти ци­бу­лі на одній ді­лян­ці.

Ір­жа про­яв­ля­є­ться бу­ро-чер­во­ни­ми зду­т­тя­ми на ли­сті ци­бу­лі, що мі­стять спо­ри гриб­ка. Як про­фі­ла­кти­чний за­хід мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти про­грі­ва­н­ня зі­бра­них ци­бу­лин за тем­пе­ра­ту­ри 40 ºC про­тя­гом 10 го­дин пе­ред за­кла­да­н­ням на збе­рі­га­н­ня. Та­кож не­об­хі­дно сте­жи­ти за гу­сто­тою гря­док і сво­є­ча­сно ви­да­ля­ти з них ек­зем­пля­ри з сим­пто­ма­ми хво­ро­би.

Ший­ко­ва гниль ци­бу­лі про­яв­ля­є­ться сі­рим щіль­ним на­льо­том цві­лі на зов­ні­шніх лу­сках, що з ча­сом пе­ре­тво­рю­є­ться на чор­ні пля­ми. Ви­яв­ля­є­ться хво­ро­ба пі­сля зби­ра­н­ня ци­бу­лин, а на­сту­пні сим­пто­ми ви­ни­ка­ють че­рез два мі­ся­ці. Пі­зні сор­ти осо­бли­во схиль­ні до за­ра­же­н­ня. Роз­ви­ва­є­ться за­хво­рю­ва­н­ня при ви­ро­щу­ван­ні ци­бу­лі в не­спри­я­тли­вих умо­вах, то­му го­лов­ним пра­ви­лом має ста­ти до­три­ма­н­ня агро­те­хні­чних умов, а та­кож про­грі­ва­н­ня сі­ян­ки пе­ред по­сад­кою і зі­бра­них ци­бу­лин пе­ред за­кла­да­н­ням на збе­рі­га­н­ня при 45 ºC.

Мо­за­ї­ка — це ві­ру­сне за­хво­рю­ва­н­ня, яке пе­ре­тво­рює ли­стя ци­бу­лі на пло­скі, го­фро­ва­ні кла­пті з жов­ти­ми сму­га­ми. Су­цві­т­тя ци­бу­лі дрі­бні­ша­ють, на­сі­н­ня стає мен­ше, ро­сли­на від­стає у ро­сті.

Ци­бу­ле­ва му­ха ( Delia antiqua) по­шко­джує ци­бу­лю, рід­ше ча­сник. Му­ха роз­мі­ром 5,5–7 мм, жов­ту­ва­то-сі­ро­го ко­льо­ру, се­ре­дньо­спин­ка та че­рев­це з більш менш роз­ви­ну­тою по­здов­жньою сму­гою; но­ги чор­ні. Ви­літ іма­го роз­по­чи­на­є­ться на­при­кін­ці кві­тня-на по­ча­тку трав­ня і в ча­сі збі­га­є­ться з по­ча­тком цві­ті­н­ня куль­ба­би, ви­шні, яблу­ні, су­ни­ці, бу­зи­ни, кле­ну. Літ роз­тя­гну­тий і три­ває 50 діб. Для від­кла­да­н­ня яєць іма­го по­трі­бне до­да­тко­ве жив­ле­н­ня не­кта­ром та пил­ком ди­ко­ро­слої ро­слин­но­сті. До­ро­слі му­хи актив­ні у су­тін­ках і на сві­тан­ку, удень пе­ре­бу­ва­ють у ста­ні спо­кою на при­ле­глій до по­лів ро­слин­но­сті. Яй­ця від­кла­да­ють на су­хі лу­ски, рід­ше у па­зу­хи лис­тків, на пір’я ци­бу­лі та на зем­лю по­бли­зу ци­бу­лин. Пло­дю­чість сам­ки ста­но­вить 40–60 яєць. Роз­ви­ток яєць за­ле­жно від тем­пе­ра­ту­ри три­ває 3–8 діб, ли­чин­ко­ва ста­дія — 12– 20 діб, ля­ле­чки — 10–20 діб. Ли­чин­ки про­ни­ка­ють у ци­бу­ли­ну зни­зу в при­зем­ній ча­сти­ні або

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.