Фор­му­є­мо по­ту­жну кор­мо­ву ба­зу

Agrobusiness Segodni - - Грані культури - Олег Гай­ден­ко Юрій Ма­щен­ко Сер­гій Чи­пля­ка

вче­ний се­кре­тар; за­ві­ду­вач на­у­ко­во-те­хно­ло­гі­чним від­ді­лом се­ле­кції, на­сін­ни­цтва і трансфе­ру ін­но­ва­цій, канд. техн. на­ук, с. н. с.

за­сту­пник ди­ре­кто­ра з на­у­ко­во­ін­но­ва­цій­ної ді­яль­но­сті та роз­ви­тку екс­пе­ри­мен­таль­ної ба­зи; за­ві­ду­вач на­у­ко­во­те­хно­ло­гі­чним від­ді­лом збе­ре­же­н­ня ро­дю­чо­сті грун­тів та кон­тро­лю яко­сті про­ду­кції, канд. с.-г. на­ук

Стру­кту­ра по­сів­них площ на пе­рі­од ви­ко­ри­ста­н­ня кон­сер­во­ва­них кор­мів

З ура­ху­ва­н­ням три­ва­ло­сті пе­рі­о­ду ви­ко­ри­ста­н­ня кон- сер­во­ва­них кор­мів, який у зо­ні Сте­пу Укра­ї­ни за від­су­тно­сті си­сте­ми зро­ше­н­ня ста­но­вить не мен­ше 230 днів (з 1 ве­рес- ня по 15 кві­тня, до­кла­дні­ше ми пи­са­ли у стат­ті «Зе­ле­ний кон­ве­єр»), та скла­де­них ра­ціо­нів за рі­зних ти­пів го­дів- лі на­ми бу­ла роз­ра­хо­ва­на не­об­хі­дна кіль­кість кор­мів та їх со­бі­вар­тість для гру­пи дій­них ко­рів і на все по­го­лів’я

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.