Мо­дуль­ні ком­бі­кор­мо­ві це­хи

Agrobusiness Segodni - - У коморі й силосі - Ва­силь За­гар­ний Іван Ли­сак

Для пе­ре­роб­ки кор­мів і при­го­ту­ва­н­ня по­жив­них су­мі­шей на тва­рин­ни­цьких фер­мах та пта­хо­фа­бри­ках у ба­га­тьох єв­ро­пей­ських кра­ї­нах по­ряд із кор­мо­змі­шу­ва­ча­ми-роз­да­ва­ча­ми успі­шно ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться ком­бі­кор­мо­ві за­во­ди, або це­хи, які лег­ко пе­ре­мі­щу­ва­ти з мі­сця на ін­ше мі­сце. Де­да­лі ча­сті­ше за­сто­со­ву­ю­ться во­ни й укра­їн­ськи­ми фер­ме­ра­ми.

Тва­рин­ни­ки й пта­хів­ни­ки, осо­бли­во у се­ре­дніх і кру­пних го­спо­дар­ствах, де­да­лі ча­сті­ше во­лі­ють не ку­пу­ва­ти ком­бі­кор­ми, а ро­би­ти їх са­мо­стій­но із си­ро­ви­ни, ви­ро­ще­ної у се­бе або при­дба­ної у су­сі­дів. Для цьо­го успі­шно слу­жать мо­біль­ні ком­бі­кор­мо­ві за­во­ди, або кор­мо­це­хи. Іно­ді во­ни ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться по­ряд із мо­біль­ни­ми кор­мо­змі­шу­ва­ча­ми-роз­да­ва­ча­ми, а в де­яких ви­пад­ках — за­мі­ню­ють їх. Та­ке уста­тку­ва­н­ня для ви­ро­бни­цтва ком­бі­кор­мів зру­чне, бо мо­жна в будь-який мо­мент ви­го­то­ви­ти по­трі­бну кіль­кість кор­мо­вої су­мі­ші для по­треб кон­кре­тно­го го­спо­дар­ства або фер­ми. Уста­нов­ка мі­ні-за­во­ду з ви­ро­бни­цтва ком­бі­кор­мів бі­ля тва­рин­ни­цької фер­ми дає еко­но­мію ма­те­рі­аль­них, транс­порт­них ре­сур­сів, пра­ці ро­бі­тни­ків.

Чо­му це ви­гі­дно?

От­же, біль­ше 20 роз­ви­ну­тих кра­їн ЄС вже про­тя­гом де­ся­ти­літь за­сто­со­ву­ють у тва­рин­ни­цтві й пта­хів­ни­цтві мо­біль­ні ком­бі­кор­мо­ві за­во­ди. Чо­му це до­бре для го­спо­да­ря? При­чин де­кіль­ка. Ви­ро­бник сам від­по­від­ає за якість ін­гре­ді­єн­тів усі­єї су­мі­ші. Ри­зик ви­ко­ри­ста­н­ня не­кон­ди­цій­ної си­ро­ви­ни зве­де­но до мі­ні­му­му. Ма­ю­чи вла­сний кор­мо­цех, не по­трі­бно ро­би­ти ве­ли­че­зні за­па­си ком­бі­кор­мів, три­ма­ти спе­ці­аль­не при­мі­ще­н­ня. Є мо­жли­вість увесь рік го­ду­ва­ти тва­рин сві­жи­ми, сма­чни­ми й по­жив­ни­ми су­мі­ша­ми. Фер­мер до­ся­гає пев­но­го зни­же­н­ня ви­трат на при­дба­н­ня ком­бі­кор­му, змен­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті кін­це­вої про­ду­кції. У го­спо­да­ря є мо­жли­вість по се­зо­ну ре­гу­лю­ва­ти склад ком­бі­кор­мів (змі­ню­ва­ти ін­гре­ді­єн­ти). Кор­мо­цех у вла­сно­му го­спо­дар­стві — це ско­ро­че­н­ня ви­трат та­кож на транс­пор­ту­ва­н­ня кор­мів. Які­сний ком­бі­корм зав­жди по­трі­бний на ба­га­тьох при­ва­тних по­двір’ях, яких у сіль­ській мі­сце­во­сті Укра­ї­ни на­лі­чу­є­ться 4 млн, не ра­ху­ю­чи да­чни­ків. Тоб­то про­ду­кція мі­ні-за­во­ду мо­же за­ці­ка­ви­ти одно­сель­чан, що три­ма­ють ко­рів, сви­ней, ку­рей, гу­сей, ін­ди­ків, кро­лів. Мо­біль­ний ком­бі­кор­мо­вий за­вод (цех) — це на­бір агре­га­тів, за до­по­мо­гою яких здій­сню­є­ться роз­ме­лю­ва­н­ня си­ро­ви­ни, у від­по­від­но­сті до ба­жа­ної ре­це­пту­ри й по­треб за­мов­ни­ка. Да­лі до­да­ю­ться ком­по­нен­ти від­го­дів­лі, змі­шу­ю­ться ін­гре­ді­єн­ти і на­сам­кі­нець — йде ви­ван­та­же­н­ня го­то­во­го кор­му. Уста­тку­ва­н­ня для ці­єї гру­пи опе­ра­цій мо­же бу­ти вста­нов­ле­не на ша­сі ван­та­жно­го ав­то­мо­бі­ля, на­пів­при­че­па, а та­кож мон­ту­ва­ти­ся як ста­ціо­нар­не, але та­ке, щоб йо­го швид­ко де­мон­ту­ва­ти й по­тім уста­но­ви­ти на но­во­му мі­сці.

За­ру­бі­жні «ка­фе для тва­рин»

За­раз на рин­ку вже з’яви­ла­ся пев­на кон­ку­рен­ція ви­ро­бни­ків ці­єї про­ду­кції. Зві­сно, по­пи­том ко­ри­сту­ю­ться ні­ме­цькі, які слав­ля­ться сво­єю на­дій­ні­стю. На­зве­мо тут на­сам­пе­ред за­вод «Бу­шхофф» (Buschhoff), що ро­бить сіль­сько­го­спо­дар­ську те­хні­ку з ХIХ ст. Тоб­то її вже оці­ни­ли кіль­ка по­ко­лінь фер­ме­рів Єв­ро­пи. Во­на на­стіль­ки зру­чна й ком­фор­тна, що іно­ді її на­зи­ва­ють «пе­ре­сув­ним ка­фе для свій­ських тва­рин і пти­ці».

Ви­про­бу­ва­ним ва­рі­ан­том мо­біль­ної уста­нов­ки для ви­ро­бни­цтва й пе­ре­роб­ки ком­бі­кор­мів є ма­ши­на Buschhoff Tourmіx 02. Цей кор­мо­цех на ко­ле­сах швид­ко оку­по­ву­є­ться, за­без­пе­чує чу­до­ву якість го­то­вої про­ду­кції. Ма­ши­на зни­жує ви­тра­ти при пе­ре­ве­зе­н­нях і транс­пор­ту­ва­н­нях, за­без­пе­чує чу­до­ву якість го­то­вої про­ду­кції.

Вар­то на­зва­ти й ком­па­нію «Хі­мель» (Hі­mel), яка теж ви­го­тов­ляє лі­нії для ви­ро­бни­цтва ком­бі­кор­мів для фер­мер­ських го­спо­дарств. На укра­їн­сько­му рин­ку цю фір­му пред­став­ляє ТОВ «Мі­ко Трейд» із Ми­ко­ла­їв­щи­ни. Ком­па­нія Hі­mel актив­но спів­пра­цює з на­у­ко­во-до­слі­дни­ми ін­сти­ту­та­ми Ні­меч­чи­ни, во­на ві­до­ма вже по­над 60 ро­ків на єв­ро­пей­сько­му рин­ку сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки. Є одні­єю із про­від­них фірм сво­єї га­лу­зі в кра­ї­нах ЄС. Мо­біль­ні уста­нов­ки здрі­бню­ва­н­ня й змі­шу­ва­н­ня гру­бих кор­мів від Hі­mel зво­дять вплив люд­сько­го фа­кто­ра на про­цес при­го­ту­ва­н­ня кор­му до мі­ні­му­му. Змон- то­ва­ні на ба­зі ав­то­мо­бі­ля або при­чі­пні, во­ни са­мо­стій­но за­би­ра­ють гру­бі кор­ми, си­лос або сі­наж із бур­ту, по­дрі­бню­ють цю суб­стан­цію, змі­шу­ють із не­об­хі­дни­ми до­бав­ка­ми й фу­ра­жем, і роз­да­ють ху­до­бі або зси­па­ють ком­бі­кор­ми у мі­шки.

Уста­тку­ва­н­ня фір­ми Hі­mel ви­ро­бля­є­ться у ви­гля­ді мо­дуль­них кон­стру­кцій, що до­зво­ляє пі­ді­бра­ти ін­ди­ві­ду­аль­не рі­ше­н­ня для будь-яко­го го­спо­дар­ства. Всі кор­мо­це­хи Hі­mel управ­ля­ю­ться комп’юте­ром, те­хно­ло­гія до­зво­ляє мі­ні­мі­зу­ва­ти від­хо­ди кор­мів і під­ви­щи­ти про­ду­ктив­ність ху­до­би. Основ­ні прин­ци­пи, яким ке­ру­ю­ться кон­стру­кто­ри ці­єї ком­па­нії при роз­роб­ці но­вої те­хні­ки, про­сті й зро­зумі­лі: три­ва­лий тер­мін слу­жби; до­сту­пна ці­на; низь­кі екс­плу­а­та­цій­ні ви­тра­ти; опти­маль­ний ко­е­фі­ці­єнт ко­ри­сної дії. На­зве­мо при­на­гі­дно та­кож мо­біль­ні (ав­то­мо­біль­ні) ком­бі­кор­мо­ві це­хи ав­стрій­ської фір­ми «Троп­пер» (Тropper). Ві­до­ма се­ред агра­рі­їв мо­дель МКЗ-3214 мо­же бу­ти змон­то­ва­на на ша­сі по­пу­ляр­них ван­та­жних ав­то­мо­бі­лів — не ли­ше «МАН» чи «Ска­нія», а й «МАЗ», «Ка­мАЗ», «КрАЗ», на­пів­при­че­па, а та­кож ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся у при­мі­щен­ні як ста­ціо­нар­не уста­тку­ва­н­ня. Мо­біль­ний ком­бі­кор­мо­вий за­вод «Тropper МКЗ-3214» — на­бір агре­га­тів, за до­по­мо­гою яких здій­сню­є­ться роз­ме­лю­ва­н­ня си­ро­ви­ни, до­бав­ля­н­ня ком­по­нен­тів згі­дно із ре­це­пту­рою й по­тре­ба­ми за­мов­ни­ка, подаль­ше змі­шу­ва­н­ня ін­гре­ді­єн­тів і, на­ре­шті, ви­ван­та­же­н­ня при­го­то­ва­них кор­мів.

На­ша ком­бі­кор­мо­те­хні­ка

Мо­дуль­ні ком­бі­кор­мо­ві це­хи ро­блять, зві­сно, і ві­тчи­зня­ні ма­ши­но­бу­дів­ни­ки. Ска­жі­мо, обла­дна­н­ня цьо­го ти­пу під на­звою «ЛПК-3М» ви­го­тов­ляє Хо­роль­ський ме­ха­ні­чний за­вод (Пол­тав­ська обл.). Що со-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.