СІЯТИ ЯКІ­СНО ми не про­сто хо­че­мо, а МУСИМО!!!

Agrobusiness Segodni - - У коморі й силосі -

Три­ва­лість ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­гос­пкуль­тур ся­гає одно­го ро­ку, що не тіль­ки ускла­днює управ­лі­н­ня та ко­ре­гу­ва­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су на рі­зних ета­пах, але і збіль­шує від­по­від­аль­ність за які­сне ви­ко­на­н­ня ко­жної опе­ра­ції та ро­бо­ти в ці­ло­му. Адже на­віть одна по­мил­ка мо­же змар­ну­ва­ти ро­бо­ту за весь рік та при­зве­сти до ве­ли­ких фі­нан­со­вих втрат. Бе­зу­мов­но, ви­зна­чаль­ною для отри­ма­н­ня ви­со­ко­го вро­жаю є і якість по­сі­ву.

Втра­ти вро­жаю від не­які­сно­го по­сі­ву до­ся­га­ють 30%. То­му сіяти озна­чає не про­сто кла­сти на­сі­н­ня у зем­лю, але ро­би­ти це з до­три­ма­н­ням усіх те­хно­ло­гі­чних ви­мог та з по­трі­бною то­чні­стю (рис. 1).

Для які­сно­го по­сі­ву не­об­хі­дно: 1. за­без­пе­чи­ти роз­ра­хо­ва­ну нор­му ви­сі­ву з рів­но­мір­ним роз­по­ді­лом; 2. при­ді­ли­ти ува­гу ро­слин­ним реш­ткам, що мо­жуть за­ва­ди­ти по­сі­ву; 3. ви­ко­на­ти по­сів на за­да­ну гли

би­ну; 4. кон­тро­лю­ва­ти се­ре­до­ви­ще, яке ото­чує на­сі­ни­ну, для ство­ре­н­ня най­кра­щих умов ве­ге­та­ції; 5. роз­мі­сти­ти на­сі­н­ня у грунт із фра­гмен­тар­ною стру­кту­рою, яка за­без­пе­чить най­кра­щий роз­ви­ток ко­рі­н­ня, у т.ч. в гли­би­ну (рис. 2). Втім, до­свід­че­ний агра­рій за­ува­жить, що ма­ло бу­ти ро­зум­ним і зна­ти все в те­о­рії, а най­го­лов­ні­ше, це ма­ти сі­вал­ку, яка до­зво­лить всі­ма те­хно­ло­гі­чни­ми зна­н­ня­ми ско­ри­ста­тись на по­лі. Від неї за­ле­жить, чи змо­же­те ви сіяти з то­чним до­три­ма­н­ням нор­ми ви­сі­ву в за­да­но­му ді­а­па­зо­ні щіль­но­сті. Ро­бо­чі ор­га­ни сі­вал­ки ма­ють за­без­пе­чи­ти то­чне та рів­но­мір­не роз­та­шу­ва­н­ня на­сі­н­ня у грун­ті не­за­ле­жно від ме­то­ду пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку (оран­ка чи мі­ні­маль­на те­хно­ло­гія), адже це по­зна­ча­є­ться на рів­но­мір­но­сті роз­ви­тку ро­слин та вро­жаї. За­ле­жить уро­жай та­кож, хай і не без­по­се­ре­дньо, від три­ва­ло­сті пе­рерв та лег­ко­сті за­ван­та­же­н­ня й очис­тки бун­ке­ра ра­зом із до­зу­ю­чим ме­ха­ні­змом, про­сто­ти та то­чно­сті ре­гу­лю­вань.

Бе­зу­мов­но, ме­то­ди ви­ро­щу­ва­н­ня збіж­жя від­рі­зня­ю­ться, за­ле­жно від кра­ї­ни, ре­гіо­ну, кон­кре­тної агро­фір­ми. Са­ме то­му ми роз­ро­би­ли ши­ро­кий ряд обла­дна­н­ня, яке від­по­від­ає цим від­мін­но­стям, і який мо­же за­до­воль­ни­ти будь-яким по­тре­бам. KUHN про­по­нує 18 рі­зних мо­де­лей сі­ва­лок, з яких 10 є но- ви­ми. І ко­жній сі­вал­ці при­та­ман­ні НАДІЙНІСТЬ, ТОЧНІСТЬ та ПРОСТОТА ВИ­КО­РИ­СТА­Н­НЯ.

Ро з гл я н е м о с у п е р с уча­сні сі­вал­ки ESPRO 600RC та PREMIA 9000 TRC, які най­біль­ше під­хо­дить для умов Укра­ї­ни (фо­то 1).

ESPRO 600RC скла­да­є­ться із на­сту­пних основ­них ча­стин:

Двох ря­дів куль­ти­ву­ю­чих ди­сків. Уві­гну­ті ди­ски ді­а­ме­тром 460 мм роз­та­шо­ву­ю­ться під ку­том як до го­ри­зон­та­лі, так і вер­ти­ка­лі. Штан­ги, до яких крі­пля­ться ди­ски, мон­ту­ю­ться до фа­сон­ної ра­ми че­рез по­лі­у­ре­та­но­ві стри­жні (рис. 3а та 3б), спри­я­ю­чи швид­ко­му по­вер­нен­ню штан­ги з ди­ска­ми в ро­бо­че по­ло­же­н­ня пі­сля оми­на­н­ня пе­ре­шко­ди.

До­бри­во вно­си­ться на не­об­хі­дну гли­би­ну у між­ря­д­дя (ко­жні 2 ряд­ки) за до­по­мо­гою ря­ду оди­нар­них ди­сків, гли­би­на вне­се­н­ня ре­гу­лю­єть- ся не­за­ле­жно від гли­би­ни по­сі­ву зер­на.

Мо­жли­во­сті уні­вер­саль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня бун­ке­ром: сів­ба + вне­се­н­ня до­брив до між­ря­д­дя; сів­ба з усьо­го бун­ке­ра у ви­сів­ний ря­док; сів­ба двох рі­зних ви­дів на­сі­н­ня окре­мо (на­при­клад, по­крив­на куль­ту­ра) у ви­сів-

Фо­то 1. По­сів­ний ком­плекс із вне­се­н­ням до­брив Espro 6000 RC

Рис. 1

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.