Ком­пле­кси ма­шин для сі­но­за­го­тів­лі

Agrobusiness Segodni - - У коморі й силосі - Лю­ба Шко­ро­пад

Про­ве­де­но ана­ліз ре­зуль­та­тів ви­про­бу­вань ма­шин для те­хно­ло­гій за­го­тів­лі пре­со­ва­но­го і роз­си­пно­го сі­на.

Отри­ма­н­ня опти­маль­ної стру­кту­ри кор­му по­чи­на­є­ться вже під час йо­го за­го­тів­лі: тра­ва по­вин­на бу­ти ско­ше­на в спри­я­тли­ві агро­те­хні­чні тер­мі­ни у від­по­від­них фа­зах ве­ге­та­ції ро­слин, не пе­ре­со­хну­ти у вал­ку на сон­ці та не бу­ти над­то по­дрі­бне­на.

Під час ви­ко­на­н­ня ко­жної із те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій не­об­хі­дно до­три­му­ва­тись вста­нов­ле­них агро­те­хні­чних ви­мог до їх ви­ко­на­н­ня. За да­ни­ми на­у­ко­вих уста­нов вста­нов­ле­но, що близь­ко 25% по­жив­них ре­чо­вин у сі­ні втра­ча­є­ться че­рез по­ру­ше­н­ня ви­мог до ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій.

Вра­хо­ву­ю­чи сти­слі тер­мі­ни за­го­тів­лі сі­на, те­хні­чні за­со­би для сі­но­за­го­тів­лі по­вин­ні ма­ти ви­со­кі по­ка­зни­ки яко­сті, про­ду­ктив­но­сті ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій та ви­со­ку те­хні­чну надійність і за­без­пе­чу­ва­ти без­від­мов­ність ро­бо­ти про­тя­гом агро­се­зо­ну.

В Укра­ї­ні сі­но­за­го­ті­вель­ні ма­ши­ни про­по­ну­ють ві­тчи­зня­ні і за­ру­бі­жні фір­ми: ком­па­нія «За­вод Ко­бза­рен­ка», ВАТ «Бі­ло­цер­ків­сіль­маш», ПАТ «Ко­вель­сіль­маш», ПП «Бар­то­щук А. Г.»., Claas, John Deere, Krone, KUHN, Pӧttinger та ін­ші.

Про­те се­ред укра­їн­ських фірм не­має жо­дної, яка ви­го­тов­ляє ба­зо­ву лі­ній­ку те­хні­ки для сі­но­за­го­тів­лі. За­зви­чай ко­жна із за­ру­бі­жних ком­па­ній про­по­нує ши­ро­кий асор­ти­мент і но­мен­кла­ту­ру рі­зних ти­пів ма­шин для за­го­тів­лі сі­на, що дає сіль­го­спви­ро­бни­кам мо­жли­вість пі­ді­бра­ти ефе­ктив­ний агре­гат чи сфор­му­ва­ти не­об­хі­дну лі­ній­ку сі­но­за­го­ті­вель­ної те­хні­ки.

Фа­хів­ця­ми на­шої уста­но­ви про­ве­де­но ви­про­бу­ва­н­ня де­кіль­кох мо­де­лей ко­са­рок, ко­са­рок-плю­щи­лок, зво­ру­шу­ва­чів ( во­ру­ши­лок), гра­блів- вал­ко­утво­рю­ва­чів, прес-під­би­ра­чів, при­че­пів-під­би­ра­чів, са­мо­за­ван­та­жу­валь­них при­че­пів-ру­ло­но­во­зів ви­ро­бни­цтва фірм UNIA group (Поль­ща), KUHN (Фран­ція), SIP Strojna Industrija d.d. (Сло­ве­нія), Agromech (Поль­ща) то­що.

До­слі­дже­н­ня ма­шин для за­го­тів­лі пре­со­ва­но­го сі­на

З те­хні­ки, пред­став­ле­ної на ви­про­бу­ва­н­ня, мо­жна сфор­му­ва­ти де­кіль­ка ком­пле­ксів ма­шин для за­го­тів­лі сі­на за рі­зни­ми те­хно­ло­гі­я­ми. На­при­клад, лі­ній­ка сі­но­за­го­ті­вель­ної те­хні­ки для те­хно­ло­гії пре­со­ва­но­го сі­на фір­ми KUHN мо­же скла­да­ти­ся із ко­сар­ки-плю­щил­ки ди­ско­вої FC303 RGC, во­ру­шил­ки GF 642, гра­блів-вал­ко­утво­рю­ва­чів ро­тор­них GA 4121 GM, прес-під­би­ра­ча ру­лон­но­го VB2160 (рис. 1).

Ко­сар­ка-плю­щил­ка ди­ско­ва FC303 RGC при­зна­че­на для ско­шу­ва­н­ня сі­я­них і при­ро­дних трав з їх одно­ча­сним плю­ще­н­ням та укла­да­н­ням ско­ше­ної ма­си у вал­ки. Агре­га­ту­є­ться з тра­кто­ра­ми по­ту­жні­стю 80 к.с. із ча­сто­тою обер­та­н­ня ВВП 1000 об./хв. Ко­сар­ка при­єд­ну­є­ться до за­дньо­го на­ві­сно­го тя­го­во-зчі­пно­го при­строю енер­го­за­со­бу за до­по­мо­гою сни­ці. На ній роз­мі­ще­на по­во­ро­тна дво­то­чко­ва зчі­пка та ре­ду­ктор мар­ки GIRODYNE, що за­без­пе­чує не­о­бме­же­ну ру­хли­вість пе­ре­дньої ча­сти­ни сни­ці і ви­ко­нує фун­кцію при­йо­му по­ту­жно­сті від ВВП тра­кто­ра та пе­ре­да­чі її до ро­бо­чих ор­га­нів ко­сар­ки-плю­щил­ки.

Рі­заль­ний апа­рат ро­та­цій­но­го ти­пу. Для ко­пі­ю­ва­н­ня по­верх­ні ґрун­ту він з’єд­на­ний із не­су­чою ра­мою за до­по­мо­гою тяг, які утво­рю­ють «пла­валь­ний» па­ра­ле­ло­грам. Дві на­тя­жні пру­жи­ни з’єд­на­ні з ра­мою і до­зво­ля­ють ре­гу­лю­ва­ти тиск рі­заль­но­го апа­ра­ту на ґрунт. Ви­со­та зрі­зу ре­гу­лю­є­ться за до­по- мо­гою гвин­то­во­го ме­ха­ні­зму зі шка­лою.

Плю­щиль­ний ме­ха­нізм шев­рон­но-валь­це­во­го ти­пу на­ла­го­джу­є­ться на від­по­від­ний ре­жим, за­ле­жно від тра­во­стою, куль­ту­ри та при­зна­че­н­ня кор­му.

Пе­ре­ве­де­н­ня ко­сар­ки-плю­щил­ки з транс­порт­но­го по­ло­же­н­ня у ро­бо­че ви­ко­ну­є­ться за до­по­мо­гою трьох гі­дро­ци­лін­дрів.

Під час ру­ху ко­сар­ки-плю­щил­ки по­лем зрі­за­н­ня сте­бел ро­слин здій­сню­є­ться за до­по­мо­гою пла­стин­ча­стих но­жів, шар­нір­но вста­нов­ле­них на ро­то­рах, які обер­та­ю­ться на зу­стріч один одно­му. Ча­сто­та обер­та­н­ня ди­сків рі­заль­но­го апа­ра­ту ста­но­вить 2610 об./хв. Но­жі зрі­зу­ють сте­бла тра­ви за прин­ци­пом укі­сно­го зрі­зу, під­хо­плю­ють їх і ви­но­сять із зо­ни рі­за­н­ня. Зрі­за­на ма­са пе­ре­мі­щу­є­ться над ди­ска­ми ро­то­рів. Тра­є­кто­рії ру­ху но­жів вза­єм­но пе­ре­кри­ва­ю­ться, зав­дя­ки чо­му утво­рю­є­ться які­сний про­кіс.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.