Як збіль­ши­ти міс­ткість ку­зо­ва?

Agrobusiness Segodni - - У коморі й силосі - Ві­ктор Бор­знен­ко Ва­силь За­гар­ний

Укра­їн­ським агро­ви­ро­бни­кам усе ще бра­кує за­со­бів транс­пор­ту­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції: зокре­ма, ва­го­нів-зер­но­во­зів, ав­то­по­їздів. Це осо­бли­во до­шку­ляє у пе­рі­од зби­ра­н­ня вро­жаю. Один із шля­хів ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми — збіль­ше­н­ня єм­но­сті ван­та­жних за­со­бів. Кіль­ка ві­тчи­зня­них під­при­ємств про­ва­дять ро­бо­ти з мо­дер­ні­за­ції са­мо­ски­дів і при­че­пів.

Оці­ню­ю­чи сьо­го­дні­шній стан по­сі­вів, ми очі­ку­є­мо, що й цьо­го се­зо­ну ві­тчи­зня­ні агра­рії ма­ти­муть ве­ли­ке зер­но. Мо­жна ра­ді­ти цьо­му або кри­ти­ку­ва­ти агро­ви­ро­бни­ків за си­ро­вин­ну на­прав­ле­ність екс­пор­ту… Але слід ро­зу­мі­ти, що на­вряд чи па­да­ти­муть об­ся­ги пе­ре­ве­зе­н­ня зер­но­вої про­ду­кції.

Однак фер­ме­рам, агро­ви­ро­бни­кам усе ще бра­кує за­со­бів транс­пор­ту­ва­н­ня: ва­го­нів-зер­но­во­зів, ав­то­по­їздів. Один із шля­хів ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми, хо­ча й не ра­ди­каль­ний — це збіль­ше­н­ня єм­но­сті на­яв­них транс­порт­них за­со­бів, тоб­то ав­то­мо­бі­лів-ван­та­жі­вок і при­че­пів. Де­хто на­ма­га­є­ться у ку­стар­ний спо­сіб збіль­ши­ти ван­та­жо­пі­д­йом­ність зер­но­во­зів шля­хом на­ро­щу­ва­н­ня за­вод­ських ку­зо­вів де­рев’яни­ми й ме­та­ле­ви­ми бор­та­ми. Але ця «мо­дер­ні­за­ція» при­зво­дить до збіль­ше­н­ня ма­си по­ро­жньо­го ав­то­мо­бі­ля і на­ван­та­же­н­ня на йо­го хо­до­ву ча­сти­ну, при цьо­му ви­тра­ти па­ли­ва зро­ста­ють. Однак про­бле­му цю по­ба­чи­ли й оці­ни­ли фа­хів­ці, і з цьо­го мо­мен­ту по­ча­ла­ся но­ва ера мо­дер­ні­за­ції ку­зо­вів для зер­на. Мо­дер­ні­за­ці­єю ку­зо­вів в Укра­ї­ні про­фе­сій­но за­йма­ю­ться чи­ма­ло ма­ши­но­бу­дів­них ком­па­ній.

На­при­клад, «За­вод Але­ко» (За­по­ріж­жя). Ро­бо­ти з пе­ре­о­бла­дна­н­ня са­мо­ски­дів і при­че­пів для збіль­ше­н­ня об­ся­гів пе­ре­ве­зе­н­ня сіль­госп­про­ду­кції він роз­по­чав ще 2003 ро­ку. Тож тут ма­ють вже чи­ма­лий до­свід у цій спра­ві: ви­го­тов­ля­ють лег­кі, зру­чні, мі­цні ку­зо­ва для са­мо­ски­дів і при­че­пів. За­йма­ю­ться пе­ре­у­ста­тку­ва­н­ням ав­то­по­їздів: на­ро­щу­ють і за­мі­ню­ють бор­ти, по­си­лю­ють ра­ми при­че­пів, що при­зво­дить до збіль­ше­н­ня ван­та­жо­пі­д­йом­но­сті транс­порт­ної те­хні­ки.

Най­біль­шою по­пу­ляр­ні­стю в агра­рі­їв, як ві­до­мо, ко­ри­сту­ю­ться єв­ро­пей­ські тя­га­чі із са­мо­ски­дни­ми на­пів­при­че­па­ми ве­ли­кої ван­та­жо­пі­д­йом­но­сті й міс­тко­сті — так зва­ні єв­ро-зер­но­во­зи. Лі­де­ра­ми з ви­ро­бни­цтва та­ких транс­порт­них за­со­бів є ком­па­нії «Даф», «Ска­нія», «Ре­но», «Ман», «Форд», «Іве­ко». На за­по­різь­ко­му під­при­єм­стві пра­цю­ють над ви­ро­бни­цтвом ку­зо­вів для цих ве­ли­ко­ван­та­жних ав­то­мо­бі­лів, а та­кож для ван­та­жі­вок ви­ро­бни­цтва «КрАЗ», «МАЗ», «ГАЗ». Збіль­шу­ють та­кож ван­та­жо­пі­д­йом­ність при­че­пів «Кро­не», СЗАП, Wі­elton, Schwarzmuller, Flі­egl то­що.

Мо­де­лі «За­во­ду Але­ко» про­йшли ви­про­бу­ва­н­ня на ві­до­мо­му ав­то­транс­порт­но­му під­при­єм­стві «Зер­но­транс», яке здій­снює пе­ре­ве­зе­н­ня зер­но­вих і олій­них ван­та­жів. У пар­ку під­при­єм­ства — 150 зер­но­во­зів, во­но, зокре­ма, має ве­ли­кий до­свід на­ван­та­же­н­ня з еле­ва­то­рів на су­дна без ви­ко­ри­ста­н­ня пор­то­вих склад­ських по­ту­жно­стей у пор­тах Ма­рі­у­поль і Бер­дянськ. Тож ро­зу­міє по­тре­би як фер­ме­рів і сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств, так і трей­де­рів. То­му за­во­дом у про­це­сі ма­со­вих пе­ре­ве­зень бу­ли вра­хо­ва­ні всі по­ба­жа­н­ня, що ви­ни­кли в хо­ді екс­плу­а­та­ції ку­зо­вів, ви­зна­че­ні го­лов­ні ви­мо­ги до са­мо­ски­дів і при­че­пів. «За­вод Але­ко», про­ва­дя­чи мо­дер­ні­за­цію мо­дель- но­го ря­ду при­че­пів і ку­зо­вів, та­кож до­три­му­є­ться ви­мог пра­вил те­хні­ки без­пе­ки і ре­мон­то­при­да­тно­сті.

На­зве­мо ще одно­го мо­дер­ні­за­то­ра ку­зо­вів — Кри­во­різь­кий за­вод ав­то­мо­біль­них на­дбу­дов (КЗАН). Основ­ний на­прям ді­яль­но­сті під­при­єм­ства — пе­ре­у­ста­тку­ва­н­ня рі­зно­ма­ні­тних ав­то­мо­бі­лів і при­че­пів під пе­ре­ве­зе­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції. Ін­же­не­ри й ме­ха­ні­ки за­во­ду мо­дер­ні­зу­ють ста­рі ста­ле­ві ку­зо­ва зі збіль­ше­н­ням їхньо­го об­ся­гу. За­йма­ю­ться на­ро­щу­ва­н­ня бор­тів, за­мі­ню­ють спо­сіб ви­ван­та­же­н­ня (бо­ко­вий на за­дній чи нав­па­ки, або на два чи три бо­ки). За­мі­ню­ють ушко­дже­ні бор­ти ку­зо­ва або ви­го­тов­ля­ють но­ві. При про­ве­ден­ні ро­біт ура­хо­ву­ю­ться як вла­сти­во­сті ван­та­жів, що пе­ре­во­зя­ться, так і спе­ци­фі­чні по­ба­жа­н­ня за­мов­ни­ків.

КЗАН та­кож ком­пле­ктує ку­зо­ва тен­то­ви­ми на­кид­ка­ми із по­лі­ві­ніл­хло­ри­ду щіль­ні­стю 680 г/ кв. м. Тент мо­ро­зо­стій­кій, ха­ра­кте­ри­зу­є­ться стій­кі­стю до хі­мі­чних впли­вів, не го­рить.

При­чіп

На­дбу­до­ва

За­вод Але­ко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.