Зов­ні­шньо­еко­но­мі­чні ри­зи­ки укра­їн­сько­го агро­екс­пор­ту

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Ю. В. Кер­на­сюк

Зро­ста­н­ня об­ся­гів екс­пор­ту ві­тчи­зня­ної аграр­ної про­ду­кції на сві­то­вий про­до­воль­чий ри­нок за­ли­ша­є­ться чи не єди­ним по­зи­тив­ним трен­дом роз­ви­тку еко­но­мі­ки кра­ї­ни впро­довж остан­ніх ро­ків. По­ряд із цим гло­баль­ний сві­то­вий про­до­воль­чий ри­нок та­кож збе­рі­гає і пев­ні зов­ні­шньо­еко­но­мі­чні ри­зи­ки для ві­тчи­зня­но­го агро­екс­пор­ту, про які вар­то зна­ти та своє­ча­сно мі­ні­мі­зу­ва­ти їх не­га­тив­ний вплив.

канд. еко­ном. на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник ла­бо­ра­то­рії мар­ке­тин­гу, еко­но­мі­чно­го ана­лі­зу та за­хи­сту ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті Кі­ро­во­град­ської дер­жав­ної сіль­сько­го­спо­дар­ської до­слі­дної стан­ції НААН

Ре­кор­ди і ри­зи­ки

Ві­тчи­зня­не сіль­ське го­спо­дар­ство вно­сить зна­чний вклад у за­галь­ний ро­зви­ток еко­но­мі­ки в ни­ні­шніх скла­дних умо­вах, ко­ли ін­ші га­лу­зі втра­ти­ли основ­ні зов­ні­шньо­еко­но­мі­чні рин­ки збу­ту та змен­ши­ли об­ся­ги ви­ро­бни­цтва ва­ло­вої про­ду­кції вна­слі­док по­гір­ше­н­ня їх кри­зо­во­го ста­ну.

Су­ча­сне зна­че­н­ня аграр­ної га­лу­зі для усі­єї еко­но­мі­ки кра­ї­ни важ­ко пе­ре­оці­ни­ти, адже це не ли­ше про­до­воль­ча без­пе­ка і за­без­пе­че­н­ня на­се­ле­н­ня про­ду­кта­ми хар­чу­ва­н­ня. Аграр­ний се­ктор остан­ні­ми ро­ка­ми пе­ред­усім це — ста­біль­не дже­ре­ло ва­лю­тних над­хо­джень для під­три­ма­н­ня пла­ті­жно­го ба­лан­су дер­жа­ви в умо­вах зна­чно­го ско­ро­че­н­ня про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва.

Ана­ліз остан­ніх да­них ми­тної ста­ти­сти­ки свід­чить, що тем­пи екс­пор­ту аграр­ної про­ду­кції з по­ча­тку по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го се­зо­ну сут­тє­во зро­сли. Ста­ном на 31 трав­ня цьо­го ро­ку Укра­ї­на екс­пор­ту­ва­ла ра­зом усі­єї аграр­ної про­ду­кції на 7,4 млрд дол. США, що ста­но­вить май­же 50% від ре­кор­дно­го йо­го об­ся­гу ми­ну­ло­го ро­ку та 43,1% від за­галь­но­го йо­го по­ка­зни­ка за всі­ма то­вар­ни­ми гру­па­ми за сі­чень-тра­вень по­то­чно­го ро­ку. При цьо­му по­зи­тив­не саль­до тор­гів­лі аграр­ною про­ду­кці­єю за вка­за­ний пе­рі­од ся­гає 5,7 млрд дол. про­ти 1,5 млрд дол. від’єм­но­го йо­го зна­че­н­ня для усіх груп то­ва­рів за­га­лом.

До п’яти най­біль­ших то­вар­них груп у стру­кту­рі всьо­го ві­тчи­зня­но­го екс­пор­ту уві­йшли олія со­ня­шни­ко­ва, ку­ку­ру­дза, пше­ни­ця, соя, а та­кож ма­ку­ха, твер­ді від­хо­ди від ви­лу­че­н­ня ро­слин­них жи­рів і олій (ді­агр. 1).

В аб­со­лю­тно­му ви­мі­рі за п’ять мі­ся­ців об­сяг екс­пор­ту зер­на на сві­то­вий ри­нок ся­гнув 18,2 млн т, що ста­но­вить 45,3% від ре­кор­дно­го об­ся­гу 2016 р. — 40,2 млн т. Олії со­ня­шни­ко­вої бу­ло по­став­ле­но за вка­за­ний про­мі­жний пе­рі­од 2,6 млн т про­ти ми­ну­ло­рі­чно­го по­ка­зни­ка 4,8 млн т.

З по­ча­тку ро­ку по­зи­тив­на ці­но­ва кон’юн­кту­ра сві­то­во­го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.