Ячме­ню

Agrobusiness Segodni - - Сезонний показ - Іван Мар­ков

Цьо­го ро­ку агро­ви­ро­бни­ків все біль­ше три­во­жать пля­ми­сто­сті на лис­тках ро­слин зер­но­вих ко­ло­со­вих куль­тур. Так, зокре­ма, на ячме­ні ви­яв­ля­ю­ться тем­но-бу­ра, сму­га­ста, сі­тча­ста, обля­мів­ко­ва, жов­та пля­ми­сто­сті, се­пто­рі­оз, аль­тер­на­рі­оз, аско­хі­тоз, ден­дро­фо­моз, ско­ле­ко­трі­хоз.

Тем­но-бу­ра пля­ми­стість

По­ши­ре­на хво­ро­ба по­всю­ди, про­те більш ін­тен­сив­ний ро­зви­ток її від­бу­ва­є­ться в цен­траль­них обла­стях. Про­яв­ля­є­ться від по­ча­тку про­ро­ста­н­ня на­сі­н­ня до пов­ної сти­гло­сті зер­на. На схо­дах ячме­ню во­на ви­яв­ля­є­ться у ви­гля­ді бу­рих або бу­ро-ко­ри­чне­вих штри­хів чи смуг на пер­вин­них ко­рін­цях, ко­ле­о­пти­ле, лис­тках. Ча­сто за­мість трьох ко­рін­ців під час схо­дів фор­му­є­ться ли­ше один. На ура­же­них ро­сли­нах ячме­ню хво­ро­ба на­бу­ває сим­пто­мів зви­чай­ної ко­ре­не­вої гни­лі.

На лис­тках у пі­зні­ші фа­зи роз­ви­тку ро­слин утво­рю­ю­ться тем­но-сі­рі або сві­тло-бу­рі ви­дов­же­ні пля­ми, на яких у во­ло­гу по­го­ду з’яв­ля­є­ться олив­ко­во-бу­рий на­літ, що є ко­ні­ді­аль­ним спо­ро­но­ше­н­ням збу­дни­ка хво­ро­би. Спо­сте­рі­га­є­ться та­кож за­гни­ва­н­ня ни­жніх між­ву­злів сте­бла, у ре­зуль­та­ті чо­го ро­сли­ни ви­ля­га­ють.

У фа­зі на­ли­ва­н­ня і до­сти­га­н­ня зер­на у хво­рих ро­слин спо­сте­рі­га­є­ться не­до­ро­з­ви­ну­тість ко­ло­сків, во­ни ча­сто сте­риль­ні, остю­ки їх тем­ні, ко­ло­со­ві лу­со­чки бі­лі з чор­ни­ми пля­ма­ми, бі­лі­ють і сте­бла ро­слин. На сприйня­тли­вих до хво­ро­би сор­тах ячме­ню у ко­ло­сі фор­му­є­ться зер­но, але во­но щу­пле, ча­сто із чор­ним за­род­ком.

Збу­дни­ком хво­ро­би є гриб Cochliobolus sativus Drechslerex Dastur (ана­мор­фа: Drechslera sorokiniana Subram. &Jain),

Опис мор­фо­ло­гі­чних і біо­еко­ло­гі­чних осо­бли­во­стей збу­дни­ка хво­ро­би на­ве­де­ний у під­роз­ді­лі зви­чай­на ко­ре­не­ва гниль ячме­ню. Збу­дник хво­ро­би має ба­га­то шта­мів, які рі­зня­ться па­то­ген­ні­стю. Окре­мі шта­ми зни­жу­ють схо­жість ура­же­но­го на­сі­н­ня до 60%, ви­кли­ка­ю­чи за цих умов 100% за­ра­же­н­ня про­рос­тків. Основ­не дже­ре­ло ін­фе­кції — ура­же­ні реш­тки і на­сі­н­ня, де гриб збе­рі­га­є­ться гри­бни­цею та ко­ні­ді­я­ми. Ін­фе­кція збе­рі­га­є­ться біль­ше одно­го ро­ку.

Шкі­дли­вість хво­ро­би ви­яв­ля­є­ться у зни­жен­ні за­галь­но­го і про­ду­ктив­но­го ку­ще­н­ня, не­до­ро­з­ви­не­но­сті і за­гни­ван­ні ко­ре­не­вої си­сте­ми, ви­па­дан­ні ура­же­них ро­слин. За ін­тен­сив­но­го роз­ви­тку хво­ро­би сут­тє­во зни­жу­є­ться екс­тр­актив­ність у пи­во­вар­но­го ячме­ню. Не­до­бір уро­жаю мо­же ста­но­ви­ти 30-40%.

Сму­га­ста пля­ми­стість

По­ши­ре­на хво­ро­ба по­всю­ди в по­сі­вах ячме­ню яро­го й ози­мо­го. Ро­сли­ни ура­жу­ю­ться від по­яви схо­дів до пов­ної сти­гло­сті зер­на. На лис­тках мо­ло­дих ро­слин хво­ро­ба про­яв­ля­є­ться у ви­гля­ді блі­до-жов­тих плям, які по­сту­по­во ви­дов­жу­ю­ться і ста­ють тем­но-ко­ри­чне­ви­ми з пур­пу­ро­вою обля­мів­кою. У во­ло­гу по­го­ду ура­же­на тка­ни­на по­кри­ва­є­ться олив­ко­во-бу­рим на­льо­том — ко­ні­ді­аль­ним спо­ро­но­ше­н­ням збу­дни­ка хво­ро­би.

У су­ху по­го­ду вздовж плям лис­тко­ва пла­стин­ка жов­тіє, роз­трі­ску­є­ться на 2-4 ча­сти­ни. Лис­тки за­си­ха­ють і від­ми­ра­ють. У сприйня­тли­вих до хво­ро­би сор­тів спо­сте­рі­га­є­ться ура­же­н­ня на­сі­н­ня у ви­гля­ді «чор­но­го за­род­ка».

Збу­дни­ком хво­ро­би є гриб Pyrenophora graminea Ito et Kirib (ана­мор­фа: Drechsleragra minea Shoem). Гриб фор­мує ко­ні­ді­аль­не і сум­ча­сте спо­ро­но­ше­н­ня. У пе­рі­од ве­ге­та­ції ячме­ню гриб по­ши­рю­є­ться ко­ні­ді­я­ми.

У сприйня­тли­вих до хво­ро­би сор­тів ячме­ню гри­бни­ця па­то­ге­на роз­ви­ва­є­ться ди­фу­зно, ін­тен­сив­но по­ши­рю­є­ться по про­від­них пу­чках і ча­сто до­ся­гає ме­ри­сте­ма­ти­чних тка­нин, ура­жує мо­ло­де на­сі­н­ня, ре­зер­ву­є­ться пе­ре­ва­жно в ра­йо­ні за­род­ка.

Під час про­ро­ста­н­ня за­ра­же­но­го на­сі­н­ня гри­бни­ця із під­сім’ядоль­но­го ко­лі­на про­ни­кає у про­від­ну су­дин­ну си­сте­му про­рос­тка, при­гні­чує йо­го ріст і ро­зви­ток, ча­сто ура­же­ні про­рос­тки від­ми­ра­ють. Ура­же­ні ро­сли­ни не ви­ко­ло­шу­ю­ться і не фор­му­ють зер­на. У стій­ких сор­тів ячме­ню ди­фу­зний ро­зви­ток гри­бни­ці в про­від­ній си­сте­мі ро­слин не від­бу­ва­є­ться зав­дя­ки на­яв­но­сті мі­цної скле­рен­хі­ми нав­ко­ло су­дин.

На ура­же­них реш­тках па­то­ген фор­мує сум­ча­сте спо­ро­но­ше­н­ня у ви­гля­ді пе­ри­те­ці­їв. Най­більш ін­тен­сив­не фор­му­ва­н­ня ці­єї ста­дії від­бу­ва­є­ться на ро­сли­нах, ко­ли ячмінь ви­ко­ри­сто­ву­ють як по­крив­ну куль­ту­ру ба­га­то­рі­чних бо­бо­вих трав.

Окрім ячме­ню, збу­дник хво­ро­би ура­жує пше­ни­цю, жи­то, овес, де­які ди­ко­ро­слі зла­ки. Більш ін­тен­сив­ний ро­зви­ток хво­ро­би спо­сте­рі­га­є­ться на по­лях ран­ніх стро­ків сів­би ячме­ню ози­мо­го і осо­бли­во у во­ло­гі ро­ки. Сту­пінь роз­ви­тку хво­ро­би на ро­сли­нах за­ле­жить від па­то­ген­но­сті шта­му, гли­би- ни про­ни­кне­н­ня гри­бни­ці в на­сі­н­ня, сор­то­вих осо­бли­во­стей, від ґрун­то­вих і еко­ло­гі­чних умов. За спри­я­тли­вих умов ве­сня­но-лі­тньо­го пе­рі­о­ду (ча­сті до­щі, ви­со­ка во­ло­гість по­ві­тря, за тем­пе­ра­ту­ри 15-20°С) ро­зви­ток сму­га­стої пля­ми­сто­сті в по­сі­вах ячме­ню від­бу­ва­є­ться від по­мір­но­го до епі­фі­то­тій­но­го.

Основ­не дже­ре­ло ін­фе­кції — гри­бни­ця і ко­ні­дії па­то­ге­на, які мо­жуть зи­му­ва­ти на ура­же­них ро­сли­нах ячме­ню ози­мо­го; ко­ні­дії на ура­же­них реш­тках і на по­верх­ні на­сі­н­ня, гри­бни­цею у за­ра­же­но­му на­сін­ні. До­да­тко­ве дже­ре­ло ін­фе­кції — сум­ча­сте спо­ро­но­ше­н­ня на ура­же­них реш­тках.

Шкі­дли­вість хво­ро­би ви­яв­ля­є­ться у ви­па­дан­ні хво­рих ро­слин, що при­зво­дить до істо­тно­го зни­же­н­ня гу­сто­ти по­сі­вів, ско­ро­че­н­ня аси­мі­ля­цій­ної по­верх­ні хво­рих ро­слин, їх про-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.