Міль­дью, або не­справ­жня бо­ро­шни­ста ро­са ви­но­гра­ду

Agrobusiness Segodni - - Сезонний показ - Іван Мар­ков

Міль­дью — одне із най­більш шкі­дли­вих за­хво­рю­вань ви­но­гра­ду в Укра­ї­ні. Отри­ма­н­ня ви­со­ких уро­жа­їв ви­но­гра­ду лі­мі­ту­є­ться в основ­но­му роз­ви­тком міль­дью за умов ви­со­кої во­ло­го­сті по­ві­тря про­тя­гом ве­ге­та­ції ро­слин.

Шкі­дли­вість хво­ро­би ви­яв­ля­є­ться у сут­тє­во­му зни­жен­ні аси­мі­ля­цій­ної по­верх­ні ро­слин, у ре­зуль­та­ті пе­ред­ча­сно­го об­па­да­н­ня ура­же­них лис­тків, сут­тє­вим зни­же­н­ням про­ду­ктив­но­сті ро­слин і яко­сті ягід у на­сту­пні ро­ки ве­ге­та­ції. Ура­же­ний по­сад­ко­вий ма­те­рі­ал стає не­при­да­тним для йо­го подаль­шо­го ви­ко­ри­ста­н­ня. У ро­ки з ча­сти­ми до­ща­ми і за від­су­тно­сті не­об­хі­дних за­со­бів за­хи­сту або по­ру­ше­н­ня те­хно­ло­гії про­ве­де­н­ня за­хи­сних за­хо­дів, ро­сли­ни мо­жуть бу­ти ура­же­ні міль­дью на­стіль­ки, що не тіль­ки втра­тять уро­жай до 80% і біль­ше по­то­чно­го ро­ку, але зна­чно зни­зять йо­го за­клад­ку на на­сту­пний рік. Ура­же­ні ку­щі по­га­но зи­му­ють, ро­зви­ток їх осла­бле­ний. За ін­тен­сив­но­го роз­ви­тку хво­ро­би про­тя­гом 2-3 ро­ків по­спіль ку­щі ви­но­гра­ду мо­жуть за­ги­ну­ти. Чим во­ло­гі­ший рік, тим біль­ша шкі­дли­вість міль­дью. Ви­но, при­го­то­ва­не з ура­же­них грон, є ча­сто не­кон­ди­цій­ним, має під­ви­ще­ну ки­сло­тність, зни­же­ну цукри­стість, на­дмір­ний вміст азо­ти­стих ре­чо­вин, по­га­но осві­тлю­є­ться і лег­ко псу­є­ться.

Збу­дник, по­ши­ре­н­ня та ді­а­гно­сти­ка

Хво­ро­ба по­ши­ре­на по­всю­ди, де ви­ро­щу­є­ться ви­но­град. Озна­ки її про­яв­ля­ю­ться на лис­тках, па­го­нах, су­цві­т­тях, ву­си­ках, яго­дах. Лис­тки ура­жу­ю­ться про­тя­гом усьо­го ве­ге­та­цій­но­го пе­рі­о­ду. Пер­ші озна­ки ви­яв­ля­ю­ться влі­тку на мо­ло­дих і до­ро­слих лис­тках, на яких звер­ху з'яв­ля­ю­ться блі­до-зе­ле­ні або жов­ту­ва­ті ма­сля­ни­сті роз­плив­ча­сті пля­ми. Ро­змір плям ча­сто ся­гає 2-3 см у ді­а­ме­трі. У ра­зі пі­зньо­го ура­же­н­ня фі­зіо­ло­гі­чно ста­рих лис­тків во­се­ни, а та­кож на від­но­сно стій­ких сор­тах пля­ми бу­ва­ють більш дрі­бні, ча­сто ку­та­сті, бу­рі пля­ми з хло­ро­ти­чною обля­мів­кою. У во­ло­гу по­го­ду на ура­же­ній тка­ни­ні з ни­жньо­го бо­ку лис­тків з'яв­ля­є­ться бі­лий на­літ. Пі­зні­ше пля­ми ста­ють чер­во­ну­ва­то-бу­ри­ми, ура­же­на тка­ни­на не­кро­ти­зу­є­ться.

На мо­ло­дих па­го­нах, ву­си­ках, кві­тко­ніж­ках фор­му­ю­ться ви­дов­же­ні, злег­ка вдав­ле­ні бу­рі пля­ми. У во­ло­гу по­го­ду на їх по­верх­ні з’яв­ля­є­ться бі­лий на­літ. У ра­зі ура­же­н­ня бу­то­нів кві­тки в су­цві­т­тях бу­рі­ють і за­си­ха­ють, бу­то­ни і кві­тки оси­па­ю­ться. Ха­ра­ктер­ною ді­а­гно­сти­чною озна­кою ура­же­н­ня ягід є фор­му­ва­н­ня нав­ко­ло пло­до­ніж­ки си­ню­ва­то-фі­о­ле­то­вої обля­мів­ки, са­мі яго­ди ста­ють тем­но-бу­ри­ми, у во­ло­гу по­го­ду по­кри­ва­ю­ться бі­лим на­льо­том, у су­ху — де­фор­му­ю­ться, за­си­ха­ють. Яго­ди ура­жу­ю­ться ли­ше в мо­ло­до­му ві­ці.

Збу­дни­ком хво­ро­би є гриб Plasmopara viticola Berl. et de Toni, який на­ле­жить до мо­но­фа­гів, ура­жує ли­ше ви­но­град. У ци­клі сво­го роз­ви­тку па­то­ген фор­мує ста­те­вим шля­хом в ура­же­ній тка­ни­ні лис­тків і ягід окру­глі оо­спо­ри, які ма­ють чо­ти­ри­ша­ро­ву обо­лон­ку, ді­а­ме­тром 25-35 мкм, а про­тя­гом ве­ге­та­цій­но­го пе­рі­о­ду — не­ста­те­ве спо­ро­но­ше­н­ня у ви­гля­ді зоо­спор­на­гі­є­но­сців зі зоо­спо­ран­гі­я­ми.

Дже­ре­лом пер­вин­ної ін­фе­кції є оо­спо­ри гри­ба, що зи­му­ють в об­па­лих ура­же­них лис­тках або яго­дах. На 1 мм² по­верх­ні ура­же­но­го лис­тка мо­же фор­му­ва­ти­ся до 200-250 оос-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.