Роз­по­діл бю­дже­тної до­та­ції для сти­му­лю­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва сіль­госп­про­ду­кції

Agrobusiness Segodni - - Сезонний показ - Т.О. Ко­ва­лен­ко

За­ко­ном Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну під­трим­ку сіль­сько­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни» від 24 черв­ня 2004 р. пе­ред­ба­че­на бю­дже­тна до­та­ція для роз­ви­тку сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­ро­ви­ро­бни­ків та сти­му­лю­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції (ст. 16–1). З 1 сі­чня 2018 ро­ку роз­по­діл бю­дже­тної до­та­ції здій­сню­є­ться у су­мі не більш ніж 150 млн грн на одно­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го то­ва­ро­ви­ро­бни­ка на рік з ура­ху­ва­н­ням пов’яза­них із ним осіб у зна­чен­ні пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни.

ких як кар­то­пля, со­лод­ка кар­то­пля, ма­ні­ок, ямс, ін­ші ко­ре­не­плі­дні та буль­бо­плі­дні куль­ту­ри; 2) ви­ро­щу­ва­н­ня ви­но­гра­ду 01.21 КВЕД у ча­сти­ні ви­ро­щу­ва­н­ня ви­но­гра­ду для ви­ро­бни­цтва ви­на та ви­но­гра­ду сто­ло­вих сор­тів на ви­но­гра­дни­ках;

3) ви­ро­щу­ва­н­ня зер­ня­тко­вих і кі­сто­чко­вих фру­ктів 01.24 КВЕД у ча­сти­ні ви­ро­щу­ва­н­ня зер­ня­тко­вих і кі­сто­чко­вих фру­ктів: яблук, абри­ко­сів, ви­шень і че­ре­шень, пер­си­ків і не­кта­ри­нів, груш і ай­ви, слив і тер­ну, ін­ших ви­дів зер­ня­тко­вих і кі­сто­чко­вих фру­ктів;

4) ви­ро­щу­ва­н­ня ягід, го­рі­хів та ін­ших фру­ктів 01.25 КВЕД у ча­сти­ні: ви­ро­щу­ва­н­ня ягід чор­ни­ці, смо­ро­ди­ни, аґру­су, кі­ві, ма­ли­ни, су­ни­ці та по­лу­ни­ці, ін­ших ви­дів ягід; ви­ро­щу­ва­н­ня їстів­них го­рі­хів: ми­гда­лю, кеш’ю, ка­шта­нів, фун­ду­ка (лі­щи­ни), фі­ста­шок, во­ло­ських го­рі­хів, ін­ших ви­дів їстів­них го­рі­хів; 5) роз­ве­де­н­ня ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би мо­ло­чних по­рід 01.41 КВЕД у ча­сти­ні: ви­ро­щу­ва­н­ня та роз­ве­де­н­ня ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би мо­ло­чних по­рід; одер­жу­ва­н­ня си­ро­го мо­ло­ка ко­рів, у то­му чи­слі м’ясних по­рід, і буй­во­лиць;

6) роз­ве­де­н­ня ін­шої ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би та буй­во­лів 01.42 КВЕД у ча­сти­ні: ви­ро­щу­ва­н­ня та роз­ве­де­н­ня ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би та буй­во­лів для одер­жу­ва­н­ня м’яса; одер­жу­ва­н­ня спер­ми бу­га­їв для за­плі­дне­н­ня;

7) роз­ве­де­н­ня ко­ней та ін­ших тва­рин ро­ди­ни ко­ня­чих 01.43 КВЕД у ча­сти­ні: ви­ро­щу­ва­н­ня та роз­ве­де­н­ня ко­ней, ві­слю­ків, му­лів і ло­ша­ків; одер­жу­ва­н­ня си­ро­го мо­ло­ка ко­бил і ослиць;

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.