Три­ва­лість мо­ло­чно­го пе­рі­о­ду ко­рів

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - О.І. Ста­дни­цька

У ре­зуль­та­ті про­ве­де­них до­слі­джень вста­нов­ле­но, що на­дої під­до­слі­дних ко­рів з ві­ком змі­ню­ва­ли­ся: до тре­тьої ла­кта­ції зро­ста­ли, а по­чи­на­ю­чи з че­твер­тої, по­сту­по­во спа­да­ли. Крім то­го, ви­яв­ле­но за­ле­жність мо­ло­чної про­ду­ктив­но­сті від по­ка­зни­ків від­тво­рю­валь­ної зда­тно­сті.

Ва­жли­вим ре­зер­вом у ви­ро­бни­цтві тва­рин­ни­цької про­ду­кції є ін­тен­си­фі­ка­ція ско­тар­ства та під­ви­ще­н­ня ге­не­ти­чно­го по­тен­ці­а­лу про­ду­ктив­но­сті ху­до­би всіх по­рід, яких роз­во­дять в Укра­ї­ні. Укра­їн­ська чор­но-ря­ба мо­ло­чна, як і усі ін­ші, пе­ре­бу­ває у ди­на­мі­чно­му роз­ви­тку, і по­ста­ло пи­та­н­ня її удо­ско­на­ле­н­ня та кон­со­лі­да­ції за екс­тер’єр­но-кон­сти­ту­цій­ни­ми озна­ка­ми, що до­зво­лить під­ви­щи­ти ге­не­ти­чний по­тен­ці­ал про­ду­ктив­но­сті, роз­ро­би­ти її ге­не­ти­чну ба­зу та ство­ри­ти вну­трі­шньо­по­ро­дну стру­кту­ру. Ме­тою до­слі­джень бу­ло ви­вчи­ти три­ва­лість су­хо­стій­но­го, сер­віс-пе­рі­о­ду та між­о­тель­но­го і вплив їх на мо­ло­чну про­ду­ктив­ність ко­рів.

Ма­те­рі­а­ли і ме­то­ди до­слі­джень

Основ­ною ха­ра­кте­ри­сти­кою ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би мо­ло­чних по­рід є мо­ло­чна про­ду­ктив­ність. Ме­тою се­ле­кцій­ної ро­бо­ти є отри­ма­н­ня від ко­рів мо­ло­чно­го на­пря­му про­ду­ктив­но­сті най­біль­шої кіль­ко­сті мо­ло­ка ви­со­кої яко­сті. Рі­вень мо­ло­чно­сті ви­зна­ча­є­ться ада­птив­ним ге­не­ти­чним по­тен­ці­а­лом про­ду­ктив­но­сті по­рід, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться при ство­рен­ні по­ро­ди, ефе­ктив­ність їх по­єд­на­н­ня — по­рів­няль­ни­ми спів­від­но­ше­н­ня­ми ча­сток спад­ко­во­сті в умов­но­му ге­но­ти­пі, пле­мін­ною цін­ні­стю бу­га­їв-плі­дни­ків, фа­кто­ра­ми нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща, в яко­му ре­а­лі­зу­є­ться спад­ко­вий по­тен­ці­ал ство­ре­них по­рід.

Мо­ло­чне ско­тар­ство є про­від­ною га­луз­зю у біль­шо­сті кра­їн сві­ту. Пе­ре­ва­га від­да­єть- ся роз­ве­ден­ню най­більш про­ду­ктив­них по­рід, у то­му чи­слі чор­но-ря­бої. До­слі­дже­н­ня про­во­ди­ли­ся в ЧОП «Іва­нів­ське» Те­ре­бов­лян­сько­го ра­йо­ну Тер­но­піль­ської обла­сті на 535 ко­ро­вах укра­їн­ської чор­но-ря­бої мо­ло­чної по­ро­ди.

Ре­зуль­та­ти та обго­во­ре­н­ня

Ге­не­ти­чний по­тен­ці­ал ко­рів за­хі­дно­го вну­трі­шньо­по­ро­дно­го ти­пу укра­їн­ської чор­но-ря­бої мо­ло­чної по­ро­ди в ПОП «Іва­нів­ське» Те­ре­бов­лян­сько­го ра­йо­ну Тер­но­піль­ської обла­сті, яких отри­ма­ли в ре­зуль­та­ті від­твор­но­го схре­щу­ва­н­ня ко­рів чор­но-ря­бої по­ро­ди з бу­га­я­ми го­лштин­ської по­ро­ди, є до­сить ви­со­кий (табл. 1).

На­дій ко­рів за пер­шу ла­кта­цію ста­но­вив 89,65% від на­дою за дру­гу, за дру­гу ла­кта­цію — 93,77% від на­дою ко­рів за тре­тю і за тре­тю ла­кта­цію — 93,91% від на­дою за ви­щу. На­дій ко­рів за пер­шу і дру­гу ла­кта­ції ста­но­вив 85,63% і 88,06% від на­дою за ви­щу. Спо­сте­рі­га­є­ться змі­на на­дою ко­рів із ві­ком.

Ре­зуль­та­ти до­слі­джень по­ка­зу­ють, що за дру­гу ла­кта­цію ви­бу­ло 120 ко­рів, або 22,43%, за тре­тю — 119 ко­рів, або 22,24%, за че­твер­ту — 186 ко­рів, або 34,76% і за п'яту ла­кта­цію — 94 ко­ро­ви, або 17,57%, тоб­то за чо­ти­ри ро­ки ви­бу­ло 519 ко­рів (97,01%). В се­ре­дньо­му в го­спо­дар­стві ко­ро­ви ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться 2,91 ± 0,15 ла­кта­ції.

Ре­зуль­та­ти на­ших до­слі­джень по­ка­зу­ють, що у ко­рів укра­їн­ської чор­но-ря­бої мо­ло­чної по­ро­ди, за­ле­жно від ла­кта­ції, три­ва­лість су­хо­стій­но­го пе­рі­о­ду пе­ре­бу­ва­ла в ме­жах 48,5 ± 1,99 — 57,80 ± 0,95 до­би, сер­віс-пе­рі­о­ду 85,0 ± 3, 80 — 108,5 ± 5,3 до­би і між­о­тель­но­го — від 370,6 ± 4,50 до 393,5 діб (табл. 2).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.