Но­ві ін­но­ва­цій­ні ви­со­ко­про­ду­ктив­ні ста­да ско­тар­ства та вів­чар­ства

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - А. К. Ка­лин­ка О. Б. Ле­сик

Ни­ні в рин­ко­вих умо­вах агро­про­ми­сло­вий ком­плекс Бу­ко­ви­ни зав­жди за­ймає одне з про­від­них місць у Кар­пат­сько­му ре­гіо­ні Укра­ї­ни. То­му ва­жли­вим зав­да­н­ням на­у­ков­ців є по­шук форм, ме­то­дів та про­це­сів здій­сне­н­ня су­ча­сних аграр­них пе­ре­тво­рень на фер­мах Бу­ко­ви­ни. В умо­вах еко­но­мі­чної кри­зи, по­при пев­ні по­зи­тив­ні зру­ше­н­ня у про­це­сі ре­фор­му­ва­н­ня форм вла­сно­сті в агро­про­ми­сло­во­му ком­пле­ксі Чер­ні­ве­цької обла­сті, по­ки ще вда­є­ться зу­пи­ни­ти спад ви­ро­бни­цтва сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції. Зокре­ма, в га­лу­зях тва­рин­ни­цтва. Від ста­ну роз­ви­тку мо­ло­чно­го та м’ясно­го про­ду­кто­во­го під­ком­пле­ксу за­ле­жить на­дій­не за­без­пе­че­н­ня на­се­ле­н­ня кра­ї­ни мо­ло­ком, м’ясом, ба­ра­ни­ною і м’ясо­про­ду­кта­ми, якість хар­чу­ва­н­ня, фі­нан­со­во-еко­но­мі­чний стан сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­ро­ви­ро­бни­ків, які ви­ро­щу­ють ху­до­бу, вів­ці та м’ясо пе­ре­ро­бних під­при­ємств, що є акту­аль­ні­стю.

канд. с.-г. на­ук, с. н. с., за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рі­єю се­ле­кції, роз­ве­де­н­ня, го­дів­лі та те­хно­ло­гії ви­ро­бни­цтва тва­рин­ни­цької про­ду­кції

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.