Шок! За мить — кри­жа­ні про­ду­кти

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Іван Ли­сак Сер­гій Пта­шук

Ескі­мо­си при­ду­ма­ли не ли­ше ескі­мо, а й те­хно­ло­гію мит­тє­во­го за­мо­ро­жу­ва­н­ня ри­би. Шо­ко­ва за­мо­роз­ка зав­дя­ки аме­ри­кан­цям пі­шла в ма­си і ста­ла для бі­зне­сме­нів та до­мо­го­спо­дарств по­ши­ре­ним спосо­бом збе­рі­га­ти сві­жи­ми три­ва­лий час ово­чі, фру­кти, пти­цю, м’ясо, ри­бу, суб­про­ду­кти, на­пів­фа­бри­ка­ти, го­то­ву їжу.

Ком­па­нія «Укра­їн­ська Яго­да» із Жи­то­мир­ської обла­сті, один із най­біль­ших ви­ро­бни­ків ягід в Укра­ї­ні — пло­ща ягі­дних план­та­цій у неї ста­но­вить по­над 100 га — за­яви­ла, що цьо­го лі­та збу­дує ком­плекс для ін­тен­сив­но­го (шо­ко­во­го) охо­ло­дже­н­ня ягід по­ту­жні­стю 12 т на до­бу. Обла­дна­н­ня там від­по­від­а­ти­ме єв­ро­пей­ським стан­дар­там яко­сті а це до­зво­лить ком­па­нії фор­му­ва­ти ве­ли­кі пар­тії то­ва­ру без втра­ти яко­сті. Під­при­єм­ство ви­ро­щує агрус, ма­ли­ну, смо­ро­ди­ну, ло­хи­ну, су­ни­цю, че­ре­шню. Це не по­оди­но­кий ви­па­док за­сто­су­ва­н­ня шо­ко­во­го за­мо­ро­жу­ва­н­ня в агро­бі­зне­сі Укра­ї­ни.

Як по­ві­дом­ляє прес-слу­жба UFEB (Асо­ці­а­ції ви­ро­бни­ків го­то­во­го про­до­воль­ства), се­ред кра­їн Схі­дної Єв­ро­пи Укра­ї­на за­без­пе­чує май­же 25% ви­ро­бни­цтва м’яких ягід і при­бли­зно 10% твер­дих. Але час­тка Укра­ї­ни в сві­то­во­му екс­пор­ті м’яких ягід ста­но­вить ли­ше 6%, а твер­дих — 3%. Екс­порт мо­жна збіль­шу­ва­ти, рин­ки є. Тим біль­ше, що в остан­ні ро­ки в на­шій кра­ї­ні спо­сте­рі­гав­ся бум но­вих ягі­дних на­са­джень ма­ли­ни, ло­хи­ни, смо­ро­ди­ни то­що. Але по­трі­бна чі­тка ло­гі­сти­ка й обла­дна­н­ня для за­мо­ро­жу­ва­н­ня про­ду­кції.

Ме­тод, який бе­ре на озбро­є­н­ня «Укра­їн­ська Яго­да», — ду­же пер­спе­ктив­ний і по­ши­ре­ний у сві­ті. Йо­го по­ста­вив на про­ми­сло­ву но­гу аме­ри­ка­нець Кла­ренс Бьорд­сай. Він пра­цю­вав на Пів­но­чі Ка­на­ди ме­не­дже­ром із ху­тра на по­ча­тку ХХ ст. Там йо­го за­ці­ка­вив ме­тод збе- ре­же­н­ня їжі, який пра­кти­ку­ва­ли мі­сце­ві ескі­мо­си. За тем­пе­ра­ту­ри –40 °C на силь­но­му ві­трі сві­жо­ви­лов­ле­на ри­ба за­мер­за­ла май­же мит­тє­во. А по­тім, ко­ли її роз­мо­ро­жу­ва­ли, во­на ли­ша­ла­ся сма­чною й сві­жою. Кла­ренс Бьорд­сай не­о­дно­ра­зо­во ку­шту­вав ту ри­бу і не від­чув рі­зни­ці зі сві­жим про­ду­ктом. Цю те­хно­ло­гію те­пер і на­зи­ва­ють «шо­ко­вим за­мо­ро­жу­ва­н­ням»: про­дукт у спе­ці­аль­ній ка­ме­рі обду­ва­ють при тем­пе­ра­ту­рі –30 °C або ниж­че, і він за лі­че­ні се­кун­ди, май­же мит­тє­во, пе­ре­хо­дить у твер­дий стан.

Вста­нов­ле­но зв’язок між тер­мі­ном хо­ло­ду й роз­мі­ром кри­ста­лів льо­ду. Чим мен­ше час, який йде на за­мо­ро­жу­ва­н­ня, тим мен­шим є ро­змір кри­ста­лів. При тра­ди­цій­но­му по­віль­но­му за­мо­ро­жу­ван­ні утво­ри­ться зна­чно біль­ші кри­ста­ли. За­мер­за­ю­чи й збіль­шу­ю­чись у роз­мі­рах, во­ни ушко­джу­ють во­ло­кна й м’язо­ву стру­кту­ру ри­би, м’яса або ягід, тим са­мим зна­чно по­гір­шу­ю­чи смак пі­сля ро­зі­грі­ва­н­ня. Те­хно­ло­гія швид­ко­го шо­ко­во­го за­мо­ро­жу­ва­н­ня до­зво­ляє збе­рег­ти стру­кту­ру, хар­чо­ву цін­ність і сма­ко­ві яко­сті рі­зно­ма­ні­тної про­ду­кції, у то­му чи­слі й на­пів­фа­бри­ка­тів: ва­ре­ни­ків, ко­тлет, пель­ме­нів, шні­це­лів, фри­ка­де­льок, го­луб­ців та ін. Впро­ва­дже­н­ня те­хно­ло­гії швид­ко­го за­мо­ро­жу­ва­н­ня зчи­ни­ло ре­во­лю­цію не тіль­ки в хар­чо­вій про­ми­сло­во­сті, але й у жит­ті чи­слен­них до­мо­го­спо­дарств. Ни­ні во­но ши­ро­ко за­сто­со­ву­є­ться по усьо­му сві­ті. А Пре­зи­дент США Ро­нальд Рей­ган ого­ло­сив у США на­віть спе­ци­фі­чне свя­то — На­ціо­наль­ний День за­мо­ро­же­них хар­чо­вих про­ду­ктів (Natі­onal Frozen Food Day). Ну, а Кла­ренс Бьорд­сай про­дав свій бі­знес, став­ши міль­йо­не­ром.

На від­мі­ну від зви­чай­но­го за­мо­ро­жу­ва­н­ня, шо­ко­ве має та­кі оче­ви­дні пе­ре­ва­ги: змен­ше­н­ня пе­рі­о­ду за­мо­ро­жу­ва­н­ня у 3–10 ра­зів; за­по­бі­га­н­ня роз­ви­тку не­без­пе­чних для здо­ров’я мі­кро­ор­га­ні­змів і гни­т­тю; збе­ре­же­н­ня у про­ду­ктах усіх ко­ри­сних ре­чо­вин ві­та­мі­нів і мі­кро­еле­мен­тів; ско­ро­че­н­ня втрат про­ду­кту удві­чі-три­чі; збе­ре­же­н­ня ві­зу­аль­них і сма­ко­вих вла­сти­во­стей страв; зна­чне збіль­ше­н­ня ча­су збе­рі­га­н­ня охо­ло­дже­ної про­ду­кції; мо­жли­вість транс­пор­ту­ва­ти про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня на да­ле­кі від­ста­ні; зни­же­н­ня ви­ро­бни­чої пло­щі для по­треб за­мо­ро­жу­ва­н­ня в 1,5–2 ра­зів; ско­ро­че­н­ня пер­со­на­лу на 25– 30%. Ді­є­то­ло­ги ствер­джу­ють: за­мо­ро­же­ні фру­кти, ово­чі, ри­ба й м’ясо, якщо їх пра­виль­но збе­рі­га­ти, транс­пор­ту­ва­ти й ви­ко-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.