Ви­со­ко­клі­рен­сні об­при­ску­ва­чі

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Ва­силь Ду­мич

Ви­со­ко­у­ро­жай­ні гі­бри­ди рі­па­ку мо­жуть до­ся­га­ти ви­со­ти до 180 см. З ме­тою за­по­бі­га­н­ня по­шко­дже­н­ня сте­бел та обла­му­ва­н­ня стру­чків рі­па­ку кон­стру­кцій­ни­ми еле­мен­та­ми об­при­ску­ва­чів під час вне­се­н­ня пре­па­ра­тів, осо­бли­во на пі­зніх ета­пах ве­ге­та­ції, не­об­хі­дно за­сто­со­ву­ва­ти ви­со­ко­клі­рен­сні машини. Остан­нім ча­сом ши­ро­ко­го за­сто­су­ва­н­ня на­бу­ва­ють са­мо­хі­дні об­при­ску­ва­чі з ви­со­тою клі­рен­су до 1,8 м і біль­ше, які ма­ють ви­со­ку про­ду­ктив­ність, що до­зво­ляє змен­ши­ти вар­тість ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су на оди­ни­цю пло­щі.

На укра­їн­сько­му рин­ку пред­став­лен­ні са­мо­хі­дні об­при­ску­ва­чі ви­ро­бни­цтва фірм John Deere, Case IH і Miller (США), AMAZONE, BBG, DAMMANN (Ні­меч­чи­на), Tecnoma (Фран­ція), Stara (Бра­зи­лія), PLA (Ар­ген­ти­на) то­що. За­зви­чай ко­жна фір­ма на­ла­го­ди­ла ви­ро­бни­цтво са­мо­хі­дних штан­го­вих об­при­ску­ва­чів кіль­кох мо­де­лей і мо­ди­фі­ка­цій, що ма­ють рі­зну міс­ткість ба­ків для ро­бо­чо­го роз­чи­ну пе­сти­ци­дів і ши­ри­ну за­хва­ту штанг.Са­мо­хі­дні об­при­ску­ва­чі скла­да­ю­ться із ша­сі, ро­бо­чо­го обла­дна­н­ня, гі­дро- та еле­ктро­си­стем, ор­га­нів ке­ру­ва­н­ня і кон­тро­лю.

Ша­сі вклю­чає у се­бе ра­му з хо­до­вою ча­сти­ною, дви­гун, транс­мі­сію і ка­бі­ну. Ра­ма, як пра­ви­ло, ціль­но­звар­на. У де­яких об­при­ску­ва­чів, на­при­клад у мо­де­лі Imperador 3100 ви­ро­бни­цтва фір­ми Stara, всі ча­сти­ни ра­ми з’єд­на­ні гвин­та­ми, що під­ви­щує екс­плу­а­та­цій­ний пе­рі­од та стій­кість кон­стру­кції під час ро­бо­ти на схи­лах та не­рів­ній мі­сце­во­сті.

Для за­без­пе­че­н­ня рів­но­мір­но­го роз­по­ді­лу ва­ги на ко­ле­са біль­шість са­мо­хі­дних об­при­ску­ва­чів ви­ко­нан­ні за на­сту­пною ком­по­но­ва­ною схе­мою: «ка­бі­на-дви­гун-бак для ро­бо­чої рі­ди­ни-штан­га» тоб­то дви­гун і ка­бі­на зна­хо­дя­ться у пе­ре­дній ча­сти­ні машини, а бак і штан­га — в за­дній. Про­те зу­стрі­ча­є­ться кон­стру­кцій­но-ком­по­но­во­чні рі­ше­н­ня, ко­ли штан­ги мон­ту­ю­ться спе­ре­ду машини, дви­гун вста­нов­ле­ний усе­ре­ди­ні, а бак для ро­бо­чої рі­ди­ни — у за­дній ча­сти­ні об­при­ску­ва­ча.

Вста­нов­ле­н­ня штан­ги в пе­ре­дній ча­сти­ні кон­стру­кції об­при­ску­ва­ча до­зво­ляє по­лі­пши­ти спо­сте­ре­же­н­ня за ро­бо­тою ко­жно­го роз­пи­лю­ва­ча, але по­гір­шує огля­до­вість з ка­бі­ни під час ру­ху до­ро­га­ми за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня.

Дви­гу­ни об­при­ску­ва­чів

За­ле­жно від мо­де­лі, са­мо­хі­дні об­при­ску­ва­чі осна­щу­ю­ться чо­ти­ри- і ше­сти­ци­лін­дро­ви­ми ди­зель­ни­ми дви­гу­на­ми з тур­бо­над­ду­вом по­ту­жні­стю від 140 до 350 к.с. Та­ка по­ту­жність дає змо­гу ви­ко­ну­ва­ти ве­ли­кі об­ся­ги ро­бо­ти за ко­ро­ткий час у будь-яких ви­ро­бни­чих умо­вах. Об­при­ску­ва­чі мо­де­лі 4730 ви­ро­бни­цтва фір­ми John Deere уком­пле­кто­ва­ні дви­гу­на­ми з ін­те­ле­кту­аль­ною си­сте­мою ре­гу­лю­ва­н­ня, ко­тра ре­а­гує на змі­ни на­ван­та­же­н­ня і дає змо­гу збіль­ши­ти по­ту­жність на 8–10%. На­ро­ще­н­ня по­ту­жно­сті за­без­пе­чу­є­ться за­сто­су­ва­н­ням та­ких ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій, як тур­бо­ком­пре­сор зі змін­ною гео­ме­трі­єю, си­сте­ми ре­цир­ку­ля­ції від­пра­цьо­ва­них га­зів і при­му­со­во­го охо­ло­дже­н­ня по­ві­тря, яке по­да­є­ться у ци­лін­дри і 4 кла­па­ни на ци­ліндр.

Хо­до­ва ча­сти­на

Хо­до­ва ча­сти­на дво­ві­сна, ко­ле­са обла­дна­ні галь­ма­ми: всі чо­ти­ри чи тіль­ки два (зде­біль­шо­го за­дні). Хо­до­ві ча­сти­ни са­мо­хі­дних об­при­ску­ва­чів осна­щу­ю­ться ко­ле­са­ми з ши­ро­ко­про­філь­ни­ми ши­на­ми. Де­які об­при­ску­ва­чі ком­пле­кту­ю­ться на­бо­ром ко­ліс, що до­зво­ляє ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти рі­зні ти­пи ко­ліс із рі­зни­ми ді­а­ме­тра­ми і ши­ри­ною шин для ро­бо­ти з рі­зни­ми сіль­сько­го­спо­дар­ськи­ми куль­ту­ра­ми й між­ря­д­дя­ми, за­ле­жно від ти­пу ґрун­ту та атмо­сфер­них умов. Це за­без­пе­чує не тіль­ки змен­ше­н­ня впли­ву на нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще ґрун­ту (ущіль­не­н­ня йо­го), але та­кож вста­нов­ле­н­ня ви­со­ти клі­рен­су.

Для змен­ше­н­ня ди­на­мі­чних на­ван­та­жень на ма­ши­ну осі хо­до­вих ко­ліс, як пра­ви­ло, з’єд­на­ні з ра­мою за до­по­мо­гою амор­ти­за­то­рів — ме­ха­ні­чних, гі­драв­лі­чних, пнев­ма­ти­чних та їх ком­бі­на­цій.

Об­при­ску­ва­чі Guardian ма­ють під­ві­ску Hydralink, яка за­без­пе­чує вер­ти­каль­ний хід на ко­жно­му ко­ле­сі до 51 см. Ре­гу­льо­ва­ні кла­па­ни га­ран­ту­ють ста­біль­ність агре­га­ту і без­пе­ре­бій­ність ро­бо­ти на схи­лах та в ін­ших скла­дних умо­вах. За­мість пла­не­тар­них пе­ре­дач на ко­ле­сах кон­стру­кто­ри ви­ко­ри­ста­ли пря­мий при­від че­рез ко­лі­сні гі­дро­мо­то­ри Poclain. Це збіль­ши­ло обер­то­вий мо­мент та роз­ши­ри­ло ді­а­па­зон швид­ко­стей.

Са­мо­хі­дні об­при­ску­ва­чі се­рії Laser фран­цузь­кої фір­ми Tecnoma осна­щен­ні ша­сі, яке пов­ні­стю під­ві­ше­не на пнев­ма­ти­чних по­ду­шках і пе­ре­дніх гі­драв­лі­чних амор­ти­за­то­рах. Актив­ні пнев­ма­ти­чні під­ві­ски осна­щен­ні ви­рів­ню­валь­ни­ми кла­па­на­ми. Та­ка кон­стру­кція під­ві­ски ство­рює най­кра­щі ма­нев­ро­ві ха­ра­кте­ри­сти­ки як під час ро­бо­ти, так і під час транс­порт­них пе­ре­їздів до­ро­га­ми за­галь­но­го при­зна­че­н­ня і дає змо­гу під­три­му­ва­ти по­стій­ну ви­со­ту ра­ми об­при­ску­ва­ча не­за­ле­жно від на­ван­та­же­н­ня

Пі­дві­ска об­при­ску­ва­чів Apache фір­ми Equipment Technologies обла­дна­на ста­бі­лі­за­то­ра­ми по­пе­ре­чної стій­ко­сті, що за­без­пе­чу­ють па­ра­лель­ність осі і ра­ми під час різ­ких по­во­ро­тів, що не до­зво­ляє штан­гам на­хи­ля­ти­ся і тор­ка­ти­ся по­верх­ні ґрун­ту. Вста-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.