Для тих, хто у мо­рі й на су­ші

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Ва­силь За­гар­ний

Влі­тку у спе­ку осо­бли­ву ува­гу при пе­ре­мі­щен­ні аграр­ної про­ду­кції слід при­ді­ля­ти тем­пе­ра­тур­но­му ре­жи­му. Се­ред то­ва­рів, що по­тре­бу­ють охо­ло­дже­н­ня при транс­пор­ту­ван­ні — м’ясо, ри­ба, мо­ло­чні про­ду­кти, ово­чі, фру­кти, гри­би, кві­ти, за­мо­ро­же­ні на­пів­фа­бри­ка­ти та ін. Гар­ним рі­ше­н­ням для пе­ре­ве­зе­н­ня ван­та­жів, чу­тли­вих до пе­ре­па­ду тем­пе­ра­тур, слу­жить ре­фри­же­ра­тор­ний кон­тей­нер.

Він має ще та­кі на­зви: ізо­тер­мі­чний кон­тей­нер, ре­фкон­тей­нер або про­сто реф. Це та­кий кон­тей­нер, який обла­дна­ний хо­ло­диль­ним уста­тку­ва­н­ням. Най­ча­сті­ше він має лег­кий кор­пус з алю­мі­нію і пла­сти­ку та ущіль­ню­є­ться пі­но­по­лі­у­ре­та­ном, пі­но­пла­стом, ізо­ве­ром то­що. Хо­ло­диль­ні уста­нов­ки для ре­фкон­тей­не­рів ви­пу­ска­ю­ться у США, Ки­таї, Япо­нії ві­до­ми­ми фір­ма­ми ThermoKі­ng, Daі­kіn, Mі­tsubі­shі, Carrі­er. Основ­не при­зна­че­н­ня ре­фкон­тей­не­рів — це, зві­сно ж, слу­гу­ва­ти єм­ні­стю для да­ле­ко­го транс­пор­ту­ва­н­ня ван­та­жів мо­рем або на за­лі­зни­чно­му транс­пор­ті. Але мо­жуть за­сто­со­ву­ва­ти­ся та­кож у ста­ціо­нар­но­му ре­жи­мі як не­ве­ли­кі скла­ди. При­чо­му у цій фун­кції кон­тей­не­ри-ре­фри­жи­ра­то­ри ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться де­да­лі ча­сті­ше. Чо­му?

Ре­фри­же­ра­тор­ний кон­тей­нер має чу­до­ву кон­стру­ктив­ну пе­ре­ва­гу — він під­три­мує не­об­хі­дний тем­пе­ра­тур­ний ре­жим, при­чо­му як плю­со­вий, так і мі­ну­со­вий, за­ле­жно від ви­мог до ван­та­жу і не­за­ле­жно від тем­пе­ра­ту­ри нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща. Зав­дя­ки хо­ло­диль­ним уста­нов­кам у ре­фкон­тей­не­рі під­три­му­є­ться за­да­на тем­пе­ра­ту­ра у ді­а­па­зо­ні від — 35 °C до + 35 °C.

Прин­цип ро­бо­ти ре­фкон­тей­не­ра на­сту­пний: із хо­ло­диль­но­го агре­га­ту, роз­та­шо­ва­но­го усе­ре­ди­ні кон­тей­не­ра, на­гні­та- ється по­тік по­ві­тря вста­нов­ле­ної ко­ри­сту­ва­чем тем­пе­ра­ту­ри на рів­ні під­ло­ги. По­тім він про­хо­дить по Т-по­ді­бних про­фі­лях під­ло­ги, а в тор­ці кон­тей­не­ра під­ні­ма­є­ться две­ри­ма під сте­лю, звід­ки зно­ву по­вер­та­є­ться до охо­ло­джу­валь­но­го агре­га­ту. У про­це­сі цир­ку­ля­ції по­ві­тря, до­три­му­ю­чись уста­нов­ле­них па­ра­ме­трів, по­ві­тря прохо­ло­джує або на­грі­ває вну­трі­шньо про­стір кон­тей­не­ра. При цьо­му за­без­пе­чу­є­ться во­ло­гість і тем­пе­ра­ту­ра, які не­об­хі­дні для опти­маль­но­го ре­жи­му збе­рі­га­н­ня то­ва­ру.

Ек­сплу­а­та­ція ізо­тер­мі­чних кон­тей­не­рів не по­тре­бує осо­бли­вих на­ви­чок, адже та­ке обла­дна­н­ня не на­ба­га­то скла­дні­ше зви­чай­но­го хо­ло­диль­ни­ка. Еле­ктрон­ний блок ке­ру­ва­н­ня до­зво­ляє вста­нов­лю­ва­ти й під­три­му­ва­ти в ав­то­ма­ти­чно­му ре- жи­мі тем­пе­ра­ту­ру, во­ло­гість по­ві­тря, за­да­ва­ти пе­рі­о­ди­чність ци­клу від­та­ю­ва­н­ня; кон­тро­лю­ва­ти ро­бо­ту агре­га­тів і фі­ксу­ва­ти їхні не­справ­но­сті.

Тем­пе­ра­ту­ра у ре­фкон­тей­не­рі ре­гу­лю­є­ться за до­по­мо­гою спе­ці­аль­но­го тер­мо­ста­ту. Пі­сля то­го, як не­об­хі­дний ре­жим вста­нов­ле­но, про­тя­гом за­да­но­го ча­су та­кий кон­тей­нер бу­де під­три­му­ва­ти її в ді­а­па­зо­ні +/- 2 °C. Зві­сно, оскіль­ки та­кі кон­тей­не­ри осна­ще­ні вбу­до­ва­ною уста­нов­кою-хо­ло­до­ге­не­ра­то­ром, во­ни ви­ма­га­ють під­клю­че­н­ня до еле­ктро­жив­ле­н­ня.

На рин­ку є ре­фри­же­ра­то­ри рі­зно­го об­ся­гу, від 1 до 55 куб. м і тон­на­жем від 0,5 до 16 т. Що­прав­да, оскіль­ки кон­тей­не­ри ма­ють «мор­ське» по­хо­дже­н­ня, ча­сто їхній об­сяг ви­мі­рю­ють у фу­тах. Най­більш по­ши­ре­ні­ші роз­мі­ри ре­фкон­тей­не­ров — 20, 40 і 45 фу­тів, якщо мі­ря­ти у дов­жи­ну. При­бли­зно дов­жи­на в один фут до­рів­нює ва­зі у тон­ну, тоб­то, на­при­клад, стан­дар­тний 20-фу­то­вий кон­тей­нер умі­щує при­бли­зно 20 т брут­то. За­ле­жно від па­ра­ме­трів від­рі­зня­є­ться їхня вар­тість. Про­дає їх, на­при­клад, ком­па­нія «Кон­тей­не­ри Укра­ї­ни» (Оде­са).

Оскіль­ки остан­нім ча­сом на рин­ку пе­ре­ве­зень спо­сте­рі­га­є­ться під­ви­ще­н­ня по­пи­ту до по­слуг пе­ре­ве­зе­н­ня про­ду­кції в умо­вах зі ста­лою низь­кою тем­пе­ра­ту­рою, то зро­стає і ри­нок орен­ди ре­фри­же­ра­тор­них кон­тей­не­рів. Укра­їн­ські транс­порт­но-екс­пе­ди­цій­ні фір­ми го­то­ві ор­га­ні­зу­ва­ти пе­ре­ве­зе­н­ня ван­та­жу ре­фкон­тей­не­ра­ми не тіль­ки по Укра­ї­ні, а й по Єв­ро­пі і Азії об­ся­га­ми від 0,5 т до 22 т з рі­зни­ми тем­пе­ра­тур­ни­ми ре­жи­ма­ми від –25 °C до +15 °C. Крім зга­да­них «Кон­тей­не­рів Укра­ї­ни», на рин­ку орен­ди актив­но ді­ють ком­па­нії UA Trans, «Ві­тал Спец Сер­віс» (Ки­їв), «Гол­ден Ком­па­ні» (Чер­ка­си) та ін. Вар­тість пе­ре­ве­зе­н­ня ре­фри­же­ра­тор­ним транс­пор­том у ці­ло­му під­ви­щу­є­ться при­бли­зно на 20–30% по­рів­ня­но з тра­ди­цій­ни­ми ван­та­жни­ми ав­то­мо­бі­ля­ми.

От­же, ізо­тер­мі­чний кон­тей­нер стає для фер­ме­рів по­пу­ляр­ною і ко­ри­сною єм­ні­стю. Йо­го ком­па­ктність і лег­кий кор­пус, зро­бле­ний з алю­мі­нію, є пе­ре­ва­га­ми, що по­лег­шу­ють про­цес як транс­пор­ту­ва­н­ня, так і вста­нов­ле­н­ня у зру­чно­му ста­ціо­нар­но­му мі­сці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.