Са­мю­ель Ро­бар: «Це на 100% сі­мей­ний бі­знес»

Agrobusiness Segodni - - Актуальна розмова -

Із ди­ре­кто­ром ТОВ «Суф­фле Агро Укра­ї­на» Са­мю­е­лем Ро­ба­ром ми по­зна­йо­ми­ли­ся на Хмель­нич­чи­ні, у се­лі Де­ни­сів­ка, на по­лях го­спо­дар­ства ТОВ «Ма­як». Там про­хо­див День по­ля, ор­га­ні­за­то­ром яко­го ви­сту­пи­ла ком­па­нія «Суф­фле Агро Укра­ї­на», яка про­во­дить та­ку по­дію у Де­ни­сів­ці вже 5-ий рік по­спіль. Під­при­єм­ство на­ле­жить до Гру­пи ком­па­ній Суф­фле — фран­цузь­кої сі­мей­ної агро­про­ми­сло­вої гру­пи, що пра­цює у 18-ти кра­ї­нах сві­ту. Го­лов­ний офіс «Суф­фле Агро Укра­ї­на» зна­хо­ди­ться не у сто­ли­ці чи ко­тро­мусь із міст-міль­йон­ни­ків, а у не­ве­ли­ко­му мі­сте­чку Сла­ву­та, що на Хмель­нич­чи­ні. Пан Са­мю­ель Ро­бар – мо­ло­да лю­ди­на, яка віль­но роз­мов­ляє укра­їн­ською мо­вою і до­бре орі­єн­ту­є­ться у ре­а­лі­ях єв­ро­пей­сько­го й на­шо­го аграр­них рин­ків.

— «Суф­фле Агро Укра­ї­на» вхо­дить у Гру­пу Суф­фле. Це — на 100% сі­мей­ний бі­знес, який існує вже по­над 100 ро­ків і на­ле­жить одній ро­ди­ні на прі­зви­ще Суф­фле. Ко­лись цей бі­знес по­чав­ся із кіль­кох скла­дів у мі­сті Но­жан-сюр-Сен у Фран­ції, а за­раз Гру­па Суф­фле є най­біль­шим при­ва­тним по­ку­пцем зер­на у Єв­ро­пі, має 28 со­ло­до­вих за­во­дів на 3-х кон­ти­нен­тах і є най­біль­шим ви­ро­бни­ком бо­ро­шна у Фран­ції. Сьо­го­дні Гру­пою ке­рує на­ща­док за­снов­ни­ка Жан-Мі- шель. А в Укра­ї­ні Суф­фле існує вже по­над 15 ро­ків, во­ло­діє 6-ма ком­па­ні­я­ми, у то­му чи­слі «Суф­фле Агро Укра­ї­на», якій цьо­го ро­ку ви­пов­ню­є­ться 10 ро­ків. До ме­не ди­ре­кто­ром ком­па­нії був П’єр Ко­те­не, який за­раз є ди­ре­кто­ром із між­на­ро­дно­го роз­ви­тку Суф­фле Агро.

Спо­ча­тку на­ша ком­па­нія за­йма­ла­ся про­да­жем на­сі­н­ня, за­ку­пів­лею зер­на, тор­гів­лею зер­но­ви­ми та їх екс­пор­том. Те­пер ко­ло на­ших по­слуг роз­ши­ри­ло­ся: ми про­да­є­мо мі­кро­до­бри­ва і на­сі­н­ня вла­сно­го ви­ро­бни­цтва, за­со­би за­хи­сту ро­слин від про­від­них сві­то­вих ви­ро­бни­ків, на­да­є­мо по­слу­ги до­слі­дже­н­ня по­сі­вів за до­по­мо­гою без­пі­ло­тни­ка, кон­суль­ту­є­мо та ді­ли­мо­ся до­сві­дом із на­ши­ми пар­тне­ра­ми.

— Тра­ди­цій­на: по­спіл­ку­ва­ти­ся з на­ши­ми пар­тне­ра­ми-ви­ро­бни­ка­ми, зі­брав­ши їх в одно­му мі­сці. Са­ме тут, по­бли­зу се­ла Де­ни­сів­ка на по­лях го­спо­дар­ства «Ма­як», зна­хо­дя­ться наші де­мо-ді­лян­ки. Ми спе­ці­аль­но їх го­ту­є­мо, аби по­ка­за­ти фер­ме­рам рі­зні сор­ти ба­га­тьох куль­тур і до­слі­ди з те­хно­ло­гії, щоб во­ни по­рів­ня­ли, яке на­сі­н­ня кра­ще, який вплив на ньо­го здій­сню­ють ті чи ін­ші до­бри­ва або за­со­би за­хи­сту ро­слин. Тут ко­жен мо­же оці­ни­ти сор­ти і те­хно­ло­гію та ви-

Пра­во­руч: кон­суль­тант з агро­но­мії і льо­нар­ства Ре­мі Бер­тре, лі­во­руч: ди­ре­ктор з між­на­ро­дно­го роз­ви­тку Суф­фле Агро П’єр Ко­те­не

Са­мю­ель Ро­бар

Ми­ко­ла Гор­ба­чов, пре­зи­дент Укра­їн­ської зер­но­вої асо­ці­а­ції на Дні По­ля

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.