Про «Суф­фле Агро Укра­ї­на»

Agrobusiness Segodni - - Актуальна розмова -

Ком­па­нія вхо­дить до фран­цузь­кої агро­про­ми­сло­вої Гру­пи Суф­фле і пра­цює на рин­ку Укра­ї­ни з 2007 ро­ку. За­йма­є­ться на­сін­ни­цтвом, тор­гів­лею зер­ном, агро­кон­сал­тин­гом і пе­ре­роб­кою. Ті­сно спів­пра­цює із най­ві­до­мі­ши­ми ви­ро­бни­ка­ми на­сі­н­ня й агро­хі­мії. Во­ло­діє трьо­ма еле­ва­то­ра­ми, за­галь­на по­ту­жність яких ста­но­вить по­над 180 000 т. «Суф­фле Агро Укра­ї­на» є най­біль­шим по­ку­пцем пи­во­вар­но­го ячме­ню в Укра­ї­ні та істо­ри­чним пар­тне­ром ПрАТ «Сла­вут­ський со­ло­до­вий за­вод» — на­біль­шо­го со­ло­до­во­го за­во­ду у схі­дній Єв­ро­пі (під­при­єм­ство та­кож вхо­дить до Гру­пи ком­па­ній Суф­фле).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.