Ін­те­гро­ва­ний за­хист рі­па­ку від шкі­дни­ків

Agrobusiness Segodni - - Акту­аль­на роз­мо­ва - С. В. Тка­чо­ва

Ін­те­гро­ва­ний за­хист рі­па­ку від шкі­дни­ків ґрун­ту­є­ться на за­са­дах стій­ко­го роз­ви­тку сіль­сько­го го­спо­дар­ства та по­єд­нує кра­щі за­хо­ди для під­трим­ки здо­ров’я ро­слин і за­по­бі­ган­ню втрат вро­жаю. Бо­роть­ба зі шкі­дни­ка­ми пе­ред­ба­чає за­сто­су­ва­н­ня ком­пле­ксу най­ефе­ктив­ні­ших у кон­кре­тних умо­вах за­хо­дів: агро­те­хні­чних, біо­ло­гі­чних та хі­мі­чних. Це озна­чає ви­бір най­більш еко­ло­гі­чно без­пе­чно­го та еко­но­мі­чно до­ціль­но­го ме­то­ду бо­роть­би зі шкі­дли­ви­ми ор­га­ні­зма­ми.

До­три­ма­н­ня на­у­ко­во об­ґрун­то­ва­ної сі­во­змі­ни

При ви­ро­щу­ван­ні рі­па­ку ва­жли­вим є пра­виль­ний ви­бір по­пе­ре­дни­ка, ма­кси­маль­но допу­сти­ма час­тка її у сі­во­змі­ні, ви­трим­ка па­у­зи в йо­го ви­ро­щу­ва­ні, до­три­ма­н­ня про­сто­ро­вої ізо­ля­ції між ка­пу­стя­ни­ми куль­ту­ра­ми і по­ля­ми то­рі­шніх по­сі­вів. Що більш рі­зно­ма­ні­тна сі­во­змі­на, то мен­ша не­без­пе­ка ма­со­во­го роз­мно­же­н­ня спе­ці­а­лі­зо­ва­них шкі­дни­ків. То­му ви­сі­ва­ти рі­пак пі­сля ін­ших ка­пу­стя­них куль­тур, які по­шко­джу­ю­ться ти­ми ж са­ми­ми шкі­дни­ка­ми, не ре­ко­мен­ду­є­ться. Ози­мий рі­пак мо­жна роз­мі­щу­ва­ти в будь-якій сі­во­змі­ні з та­ким роз­ра­хун­ком, аби він по­вер­тав­ся на по­пе­ре­днє мі­сці не ра­ні­ше, ніж че­рез 4–5 ро­ків. Ви­со­кі вро­жаї рі­па­ку за­без­пе­чу­ють за­про­ва­дже­н­ня сі­во­змін, у яких час­тка йо­го по­вин­на за­йма­ти не більш ніж 25%. Ви­бір по­пе­ре­дни­ка на­сам­пе­ред ви­зна­ча­є­ться стро­ка­ми йо­го зби­ра­н­ня і від­су­тні­стю за­галь­них шкі­дни­ків.

Най­кра­щи­ми по­пе­ре­дни­ка­ми ози­мо­го рі­па­ку є чор­ний і зайня­тий пар, до­бри­ми — лю­цер­на, ко­ню­ши­на пі­сля пер­шо­го уко­су, кар­то­пля; за­до­віль­ни­ми — зер­но­ві куль­ту­ри, осо­бли­во ози­мий ячмінь, який пер­шим се­ред усіх звіль­няє пло­щу. Слід за­зна­чи­ти, що роз­мі­ще­н­ня рі­па­ку пі­сля ба­га­то­рі­чних бо­бо­вих трав по­гір­шує фі­то­са­ні­тар­ний стан по­сі­вів, ви­ни­кає не­об­хі­дність в ін­тен­сив­но­му за­сто­су­ван­ні ін­се­кти­ци­дів, осо­бли­во про­ти дро­тя­ни­ків, ли­чи­нок пла­стин­ча­сто­ву­сих, гу­се­ниць ози­мої та ін­ших ви­дів під­гри­за­ю­чих со­вок.

При одно­ча­сно­му ви­ро­щу­ван­ні в сі­во­змі­ні цукро­вих або кор­мо­вих бу­ря­ків роз­рив у ча­сі по­ви­нен зро­ста­ти до 5–6 ро­ків. Впро­ва­дже­н­ня сі­во­змін у та­ких ме­жах дає мо­жли­вість істо­тно змен­ши­ти шкі­дли­вість бу­ря­ко­вої не­ма­то­ди на обох куль­ту­рах. На силь­но за­ра­же­них не­ма­то­дою по­лях по­вер­та­ти рі­пак на по­пе­ре­днє мі­сце не­об­хі­дно не ра­ні­ше ніж че­рез 7–8 ро­ків. За на­яв­ні­стю в 100 см3 ґрун­ту біль­ше 6 цист або 500 ли­чи­нок ре­ко­мен­ду­є­ться за 2–3 ро­ки до ви­сі­ва­н­ня рі­па­ку ви­ро­щу­ва­ти куль­ту- ри, які змен­шу­ють чи­сель­ність не­ма­тод. Так, кра­щи­ми в цьо­му ви­пад­ку пе­ре­д­по­пе­ре­дни­ка­ми є ба­га­то­рі­чні тра­ви, го­рох, кар­то­пля, ку­ку­ру­дза на зе­ле­ний корм або си­лос, а із по­пе­ре­дни­ків — жи­то ози­ме, пше­ни­ця ози­ма, ячмінь, льон. Най­кра­ще очи­ща­ють ґрунт від не­ма­то­ди ци­ко­рій, ви­ка мо­хна­та та жи­то.

До­три­ма­н­ня про­сто­ро­вої ізо­ля­ції (0,5–1,0 км) між по­сі­ва­ми рі­па­ку ози­мо­го і яро­го, між на­сін­ни­ка­ми і то­вар­ни­ми по­сі­ва­ми рі­па­ку та ін­ших ка­пу­стя­них куль­тур істо­тно обме­жує шкі­дли­вість рі­па­ко­во­го на­сін­нє­во­го дов­го­но­си­ка.

Ви­ро­щу­ва­н­ня стій­ких про­ти шкі­дни­ків сор­тів та гі­бри­дів рі­па­ку ози­мо­го

На­дзви­чай­но ва­жли­вою озна­кою сор­ту (гі­бри­ду) є стій­кість про­ти шкі­дли­вих ор­га­ні­змів. Адже за ви­ро­щу­ва­н­ня стій­ких сор­тів про­ти збу­дни­ків хво­роб змен­шу­є­ться утроє-че­тве­ро ін­тен­сив­ність роз­ви­тку хво­роб, що дає змо­гу уни­кну­ти за­сто­су­ва­н­ня фун­гі­ци­дів та змен­ши­ти ви­тра­ти на ви­ро­щу­ва­н­ня куль­ту­ри. Ще більш ва­жли­вою озна­кою сор­ту є йо­го стій­кість про­ти не­без­пе­чних

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.