Пра­виль­на агро­те­хні­ка на рі­па­ку — га­ран­тія чи­сто­ти між­рядь

Agrobusiness Segodni - - Актуальна розмова - І. М. Стор­чо­ус

Рі­пак ви­ро­щу­є­ться більш ніж у трид­ця­ти кра­ї­нах сві­ту, а йо­го по­сі­ви за­йма­ють по­над 30 млн га. За остан­ні 25 ро­ків сві­то­ве ви­ро­бни­цтво то­вар­но­го на­сі­н­ня рі­па­ку збіль­ши­ло­ся май­же уче­тве­ро. Але основ­ним чин­ни­ком, що обме­жує йо­го ви­ро­бни­цтво, є пе­ред­усім низь­кі по­ка­зни­ки вро­жаю, зокре­ма, че­рез на­дмір­не за­бур’яне­н­ня по­сі­вів куль­ту­ри змен­ше­н­ня вро­жай­но­сті на­сі­н­ня мо­же ста­но­ви­ти 30–40% і біль­ше. За та­ких умов за­хо­ди за­хи­сту куль­ту­ри від шкі­дли­вих ор­га­ні­змів є над­зви­чай­но акту­аль­ни­ми і ма­ють ви­рі­шаль­не зна­че­н­ня для збе­ре­же­н­ня й збіль­ше­н­ня вро­жаю куль­ту­ри. Ва­жли­ве зна­че­н­ня у си­сте­мі за­хо­дів за­хи­сту куль­ту­ри за­йма­ють за­хо­ди з кон­тро­лю се­ге­таль­ної ро­слин­но­сті.

За­бур’яне­ність по­сі­вів рі­па­ку во­се­ни — пря­ма за­гро­за пе­ре­зи­мів­лі

Осо­бли­во не­га­тив­ний вплив бур’янів від­чу­тний на по­ча­тку ве­ге­та­ції куль­ту­ри. В умо­вах силь­ної кон­ку­рен­ції за еле­мен­ти жив­ле­н­ня, во­ло­гу, сві­тло у куль­ту­ри фор­му­є­ться ма­ло­про­ду­ктив­ний тип ро­слин, не­стій­ких до мо­ро­зів з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми до ве­сня­но­го гіл­ку­ва­н­ня.

За­смі­че­ність по­сі­вів рі­па­ку не­га­тив­но впли­ває на про­ду­ктив­ність ро­слин. На за­смі­че­них по­лях зни­жу­є­ться по­льо­ва схо­жість куль­ту­ри, змен­шу­є­ться на­ко­пи­че­н­ня ве­ге­та­тив­ної ма­си і кіль­ко­сті про­ду­ктив­них гі­лок, стру­чків і на­сі­н­ня. На­яв­ність у по­сі­вах ста ро­слин бур’яну є при­чи­ною та­ких втрат уро­жаю: 30% — від зі­ро­чни­ка се­ре­дньо­го; 8% — від ли­со­хво­ста по­льо­во­го; 5% — від ро­ма­шки не­па­ху­чої; 3% — від ви­дів кро­пи­ви та фі­ал­ки по­льо­вої.

Ма­ю­чи по­ту­жну ко­ре­не­ву си­сте­му, бур’яни (ло­бо­да бі­ла, щи­ри­ця, ми­шій — дов­жи­на ко­ре­ня до 2 м, мі­тли­ця зви­чай­на, ро­ма­шка не­па­ху­ча, про­со ку­ря­че, чи­стець бо­ло­тний, бе­різ­ка по­льо­ва — 5, осот — 9, хвощ по­льо­вий, гір­чак бе­рез­ко­ви­дний — 10) по­гли­на­ють ве­ли­че­зну кіль­кість во­ди. Бур’яни, та­кі як вів­сюг, гір­чи­ця, ро­ма­шка, щи­ри­ця, жа­брій та ін­ші ви­тра­ча­ють в окре­мі пе­рі­о­ди ве­ге­та­ції во­ло­ги у 1,5–2 ра­зів біль­ше, ніж куль­ту­ри, у ре­зуль­та­ті на за­смі­че­них по­лях во­ло­гість ґрун­ту у ко­ре­нев­мі­сно­му ша­рі зни­жу­є­ться на 2–5%.

Крім то­го, на­яв­ність ро­ма­шки у по­сі­вах рі­па­ку спри­чи­няє по­яву гір­ко­го при­сма­ку в рі­па­ко­вій олії, що ро­бить не­при­да­тним її на­сі­н­ня для пе­ре­роб­ки. Та­кож цей бур’ян ускла­днює зби­ра­н­ня вро­жаю і збіль­шує во­ло­гість на­сі­н­ня рі­па­ку.

Пі­дма­рен­ник чі­пкий, ма­ю­чи під­ви­ще­ну зда­тність до за­сво­є­н­ня азо­ту, роз­ви­ває від­чу­тну кон­ку­рен­цію за по­жив­ні ре­чо­ви­ни з куль­ту­рою, осо­бли­во у пе­рі­од, ко­ли ріст ли­стя рі­па­ку при­пи­ня­є­ться. Бур’ян ви­ро­ста­ти­ме ви­щим за куль­ту­ру та актив­но пе­ре­хо­плю­ва­ти­ме со­ня­чну енер­гію, зав­дя­ки ін­тен­сив­но­му фо­то­син­те­зу він роз­ро­ста­ти­ме­ться, у ре­зуль­та­ті за­ті­ня­ти­ме і при­гні­чу­ва­ти­ме ро­сли­ни рі­па­ку. Крім то­го, куль­ту­рі не ви­ста­ча­ти­ме со­ня­чної енер­гії для про­це­сів фо­то­син­те­зу у ре­зуль­та­ті пе­ре­хо­плю­ва­н­ня її бур’яном, від­по­від­но, ін­тен­сив­ність фо­то­син­те­зу змен­шу­ва­ти­ме­ться, а от­же, бу­де зни­жу­ва­ти­ся вро­жай­ність і якість на­сі­н­ня. Пі­дма­рен­ник спри­чи­няє ви­ля­га­н­ня по­сі­вів, зна­чно ускла­дню­ю­чи зби­ра­н­ня вро­жаю, та під­ви­щу­ю­чи во­ло­гість ро­слин­ної ма­си. Зни­жу­є­ться і про­ду­ктив­ність зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів, по­мі­тно по­гір­шу­є­ться якість вро­жаю че­рез вміст ве­ли­кої кіль­ко­сті на­сі­н­ня під­ма­рен­ни­ка, яке важ­ко від­окрем­лю­є­ться під час очи­ще­н­ня. На­яв­ність всьо­го 1 росл./м2 під­ма­рен­ни­ка змен­шує уро­жай­ність з 1 га на 0,15–0,2 ц/га. Еко­но­мі­чний по­ріг шкі­дли­во­сті під­ма­рен­ни­ка чі­пко­го у по­сі­вах рі­па­ку ста­но­вить 0,1 шт./м2.

Редь­ка ди­ка є та­кож над­то шкі­дли­вим бур’яном, який ви­ко­ри­сто­вує по­жив­ні ре­чо­ви­ни у кіль­ка ра­зів ін­тен­сив­ні­ше, ніж куль­тур­ні ро­сли­ни. За­смі­чує не тіль­ки грунт, а й зер­но рі­па­ку, від яко­го важ­ко від­окрем­лю­є­ться, бо май­же не від­рі­зня­є­ться за роз­мі­ра­ми. Слід від­мі­ти­ти, що у Фран­ції че­рез ко­ро­ткі ро­та­ції сі­во­змі­ни і від­су­тність ефе­ктив­них гер­бі­ци­дів за­смі­че­ність по­сі­вів рі­па­ку бур’яна­ми з ро­ку у рік збіль­шу­є­ться. До них на­ле­жать бур’яни з ро­ди­ни ка­пу­стя­них, та­кі як гір­чи­ця по­льо­ва, редь­ка ди­ка, су­рі­пи­ця зви­чай­на, які є най­більш по­ши­ре­ни­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.