Ри­зо­кто­ні­оз кар­то­плі та за­хо­ди що­до обме­же­н­ня йо­го шкі­дли­во­сті

Agrobusiness Segodni - - Актуальна розмова - І.Л. Мар­ков

Ри­зо­кто­ні­оз (чор­на пар­ша) кар­то­плі по­ши­ре­ний у всіх ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних зо­нах кра­ї­ни. В остан­ні ро­ки в Лі­со­сте­пу та По­ліс­сі Укра­ї­ни хво­ро­бою ура­же­но 7–18% бульб кар­то­плі. Та­кож во­на про­яв­ля­є­ться на па­рос­тках, сте­блах, сто­ло­нах і рід­ше на ко­ре­нях до­ро­слих ро­слин.

Ура­же­н­ня та про­я­ви за­хво­рю­ва­н­ня

На по­верх­ні бульб утво­рю­ю­ться твер­ді чор­ні бли­ску­чі ви­пу­клі ко­ро­стин­ки (скле­ро­ції) не­пра­виль­ної фор­ми ве­ли­чи­ною (1–5 мм), що за зов­ні­шнім ви­гля­дом на­га­ду­ють не­ве­ли­чкі шма­то­чки чор­но­зе­му. Скле­ро­ції не­щіль­но з’єд­нан­ні з по­верх­нею буль­би, во­ни лег­ко зшкрі­ба­ю­ться без по­шко­дже­н­ня пе­ри­дер­ми буль­би, але не від­ми­ва­ю­ться во­дою. На буль­бах при ура­жен­ні со­че­ви­чок хво­ро­ба про­яв­ля­ться у ви­гля­ді чор­них, чі­тко обме­же­них плям, у цен­трі яких ви­яв­ля­ю­ться не­ве­ли­чкі отво­ри, що за­тя­гну­ті то­не­сень­кою кір­кою. Ура­же­на тка­ни­на під пля­мою ви­си­хає, утво­рю­ю­чи гли­бо­кі пу­сто­ти.

На па­рос­тках утво­рю­ю­ться до­бре по­мі­тні, тро­хи вдав­ле­ні бу­рі пля­ми та ви­раз­ки, мо­крі або су­хі, ді­а­ме­тром до 1 см і біль­ше. Ін­ко­ли за­мість них з’яв­ля­є­ться бу­ро­ва­та штри­ху­ва­тість.

На сто­ло­нах хво­ро­ба про­яв­ля­є­ться у ви­гля­ді бу­рих або тем­но-бу­рих ви­ра­зок рі­зної ве­ли­чи­ни і гли­би­ни. Ча­сті­ше ура­жу­ю­ться кін­чи­ки сто­ло­нів, які пов­ні­стю згни­ва­ють.

На ко­ре­нях ри­зо­кто­ні­оз про­яв­ля­є­ться спо­ча­тку у ви­гля­ді ко­ри­чне­вої штри­ху­ва­тої пля­ми­сто­сті. З роз­ви­тком за­хво­рю­ва­н­ня пля­ми зли­ва­ю­ться, тка­ни­на ко­ре­нів за­гни­ває, і во­ни пе­ред­ча­сно від­ми­ра­ють.

На сте­блах хво­ро­ба про­яв­ля­є­ться на ни­жній ча­сти­ні, по­чи­на­ю­чи від по­верх­ні ґрун­ту, де з’яв­ля­ться роз­плив­ча­сті сві­тло-бу­рі по­верх­не­ві пля­ми, які з роз­ви­тком хво­ро­би зли­ва­ю­ться і по­кри­ва­ю­ться у во­ло­гу по­го­ду бру­дно-бі­лим пов­стя­ним на­льо­том, що лег­ко зні­ма­є­ться у ви­гля­ді плів­ки. Та­ке про­яв­ле­н­ня хво­ро­би на сте­блах на­зи­ва­ють «бі­ла ніж­ка».

Збу­дни­ком хво­ро­би є гриб Rhizoctonia solani Kuehn (ана­мор­фа). В ба­зи­ді­аль­ній ста­дії (те­лі­о­мо­фа) збу­дни­ка іме­ну­ють Thanatephorus cucumeris Donk. До­слі­дже­н­ня­ми вста­нов­ле­но, що вид R. solani пред­став­ле­ний ра­са­ми, які за па­то­ген­ні­стю, куль­тур­ни­ми вла­сти­во­стя­ми і мор­фо­ло­гі­чни­ми озна­ка­ми сут­тє­во від­рі­зня­ю­ться один від одно­го. Ра­си від­рі­зня­ю­ться швид­кі­стю ро­сту в куль­ту­рі, тов­щи­ною гіф, за- барв­ле­н­ням по­жив­но­го се­ре­до­ви­ща, ха­ра­кте­ром ро­сту то­що. Крім кар­то­плі, па­то­ген ура­жує цукро­ві бу­ря­ки, редь­ку, ща­вель, ка­пу­сту, мор­кву, огір­ки, са­лат, гар­бу­зи, тю­тюн та ін­ші куль­тур­ні ро­сли­ни.

У ци­клі роз­ви­тку гри­ба роз­рі­зня­ють три ста­дії: спля­чу, па­ра­зи­ти­чну і ста­те­ву.

При ура­жен­ні ко­ре­не­вої си­сте­ми не­рід­ко спо­сте­рі­га­є­ться в’яне­н­ня ро­слин в умо­вах під­ви­ще­них тем­пе­ра­тур вдень, про- тя­гом но­чі та­кі ро­сли­ни, як пра­ви­ло, по­нов­лю­ють тур­гор.

На сте­блах ча­сто в се­ре­ди­ні або в кін­ці лі­та роз­ви­ток ри­зо­кто­ні­о­зу про­яв­ля­є­ться у ви­гля­ді «бі­лої ніж­ки». На ни­жній під­зем­ній ча­сти­ні сте­бла з’яв­ля­є­ться сі­ру­ва­то-бі­лий пов­стя­ний або мо­хо­по­ді­бний на­літ. Ін­ко­ли на­літ по­кри­ває сте­бло від ко­ре­не­вої ший­ки до місць при­крі­пле­н­ня че­ре­шків ни­жніх лис­тків.

Остан­ні­ми до­слі­дже­н­ня­ми вста­нов­ле­но, що ри­зо­кто­ні­оз мо­же про­яв­ля­ти­ся у ви­гля­ді за­гни­ва­н­ня мо­ло­дих бульб. Гри­бни­ця па­то­ге­на про­ни­кає у буль­бу, по­ши­рю­є­ться по між­клі­тин­ни­ках, про­ни­зу­ю­чи всю тка­ни­ну. В ура­же­ній ча­сти­ні буль­би зни­жу­є­ться вміст кро­хма­лю, який ви­тра­ча­є­ться на жив­ле­н­ня гри­ба. В кін­це­во­му ре­зуль­та­ті роз­ви­тку хво­ро­би ін­фі­ко­ва­на мо­ло­да буль­ба пе­ре­тво­рю­є­ться в «тор­бин­ку», все­ре­ди­ні якої зна­хо­ди­ться су­ха бу­ра ма­са. Та­ке пов­не руй­ну­ва­н­ня буль­би спо­сте­рі­га­є­ться у тих ви­пад­ках, ко­ли ура­же­н­ня охо­плює всю її тка­ни­ну.

Ри­зо­кто­ні­оз мо­же про­яв­ля­ти­ся на буль­бах та­кож у ви­гля­ді ви­ра­зок, на­пов­не­них за­ли­шка­ми ура­же­ної тка­ни­ни, або у фор­мі сі­тча­сто­го не­кро­зу (скле­ро­цій­на сі­тка). Сі­тча­сто­му не­кро­зу на по­верх­ні бульб пе­ре­дує по­ява ко­ри­чне­вої ри­зо­кто­ні­о­зної пля­ми, ко­ли во­ни

Рис. 1. Сим­пто­ми про­яв­ле­н­ня ри­зо­кто­ні­о­зу (чор­ної пар­ші) на буль­бі кар­то­плі

Рис. 3 Ура­же­ні па­рос­тки ри­зо­кто­ні­о­зом у ви­гля­ді по­бу­рі­н­ня ін­фі­ко­ва­ної тка­ни­ни

Рис. 2. Пер­ші озна­ки про­яв­ле­н­ня ри­зо­кто­ні­о­зу на вер­хів­ках па­рос­тків при про­ро­стан­ні ура­же­них бульб кар­то­плі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.