Від тра­ди­цій до ін­но­ва­цій у кар­то­пля­но­му до­гля­ді

Agrobusiness Segodni - - Актуальна розмова - О. Г. Вла­со­ва

У сві­ті ви­ро­щу­ють по­над 300 млн т кар­то­плі. Се­ре­дня уро­жай­ність — близь­ко 100 ц/га. Лі­де­ри за цим по­ка­зни­ком (США, Но­ва Зе­лан­дія, єв­ро­пей­ські кра­ї­ни) зби­ра­ють у се­ре­дньо­му по 400 ц/га. Укра­ї­на є одним із про­від­них ви­ро­бни­ків у сві­ті. Спри­я­тли­ві при­ро­дно-клі­ма­ти­чні умо­ви на­шої кра­ї­ни до­зво­ля­ють ви­ро­щу­ва­ти кар­то­плю пра­кти­чно на всій те­ри­то­рії. Однак най­кра­щі умо­ви і най­ви­ща уро­жай­ність — на чор­но­зем­них ґрун­тах Лі­со­сте­по­вої зо­ни.

Тро­хи ста­ти­сти­ки

Най­ви­щої уро­жай­но­сті вда­є­ться до­сяг­ти на ни­зин­них ді­лян­ках По­ліс­ся, на пів­но­чі та за­хо­ді кра­ї­ни. Най­біль­ші вро­жаї отри­му­ють у Він­ни­цькій, Ки­їв­ській та Львів­ській обла­стях.

Укра­ї­на пе­ре­бу­ває на че­твер­то­му мі­сці у сві­ті за спо­жи­ва­н­ням кар­то­плі на ду­шу на­се­ле­н­ня, цей по­ка­зник у на­шій кра­ї­ні ста­но­вить 133 кг при нор­мі 123 кг. Спо­жи­ва­н­ня кар­то­плі в ре­гіо­нах Укра­ї­ни зна­чно від­рі­зня­є­ться. За да­ни­ми Держ­ком­ста­ту Укра­ї­ни, най­біль­ше їдять буль­бу у Сум­ській обла­сті.

Роз­пу­шу­ва­н­ня між­рядь та під­гор­та­н­ня

Сво­є­ча­сний і які­сний до­гляд за по­сі­ва­ми кар­то­плі під­ви­щує уро­жай­ність її більш ніж на 20%. Го­лов­ною ме­тою у до­гля­ді за по­сі­ва­ми кар­то­плі про­тя­гом ве­ге­та­цій­но­го пе­рі­о­ду є за­без­пе­че­н­ня опти­маль­них умов для ро­сту й роз­ви­тку ро­слин, спри­я­н­ня якнай­пов­ні­шо­му ви­ко­ри­стан­ню агро­клі­ма­ти­чних ре­сур­сів на на­ко­пи­че­н­ня вро­жаю бульб.

За­хо­ди з до­гля­ду за на­са­дже­н­ня­ми за­ле­жать від ба­га­тьох фа­кто­рів, го­лов­ни­ми з яких є по­го­дні умо­ви, які ча­сто бу­ва­ють не­стій­ки­ми. Не­рід­ко су­хі та жар­кі пе­рі­о­ди чер­гу­ю­ться з хо­ло­дни­ми й во­ло­ги­ми. Одні­єю з основ­них при­чин, що спри­чи­няє різ­ке зни­же­н­ня уро­жай­но­сті кар­то­плі, є за­бур’яне­ність на­са­джень. Бур’яни до­бре при­сто­со­ва­ні до еко­ло­гі­чних умов по­ля, ма­ють кра­щу, ніж у кар­то­плі роз­ви­не­ну ко­ре­не­ву си­сте­му і без на­ле­жно­го до­гля­ду за на­са­дже­н­ня­ми від­би­ра­ють у неї сві­тло, во­ло­гу та по­жив­ні ре­чо­ви­ни. Крім то­го, бур’яни зу­мов­лю­ють по­ши­ре­н­ня ві­ру­сних хво­роб, а та­кож ускла­дню­ють ме­ха­ні­зо­ва­не зби­ра­н­ня, що при­зво­дить до збіль­ше­н­ня втрати бульб.

На зрі­дже­них на­са­дже­н­нях че­рез за­бур’яне­ність осо­бли­во ве­ли­кий не­до­бір вро­жаю. За­гу­ще­ні на­са­дже­н­ня з рів­но­мір­ним роз­мі­ще­н­ням ро­слин кра­ще про­ти­сто­ять бур’янам. То­му за­без­пе­че­н­ня опти­маль­ної гу­сто­ти на­са­джень та рів­но­мір­не роз­мі­ще­н­ня ро­слин кар­то­плі в ряд­ках є ва­жли­вою умо­вою одер­жа­н­ня ви­со­ко­го вро­жаю.

У ви­ро­щу­ван­ні кар­то­плі ду­же ва­жли­во не за­пі­зни­ти­ся з пер­шим до­схо­до­вим обро­бі­тком. З ура­ху­ва­н­ням ба­га­тьох чин­ни­ків до­ціль­но роз­по­чи­на­ти йо­го че­рез 6–8 днів пі­сля са­ді­н­ня, ко­ли на по­верх­ні ґрун­ту ще не з’яви­ли­ся схо­ди бур’янів, а їх па­рос­тки пе­ре­бу­ва­ють у ґрун­ті в ста­дії бі­лої ни­то­чки. У цей пе­рі­од мо­жна зни­щи­ти 80–90% бур’янів з одно­ча­сним роз­пу­шу­ва­н­ням ґрун­то­вої кір­ки, вна­слі­док чо­го утво­рю­ю­ться спри­я­тли­ві умо­ви для роз­ви­тку ро­слин кар­то­плі в по­ча­тко­вий пе­рі­од. Ко­ли ж схо­ди бур’янів з’яв­ля­ю­ться на по­верх­ні ґрун­ту, бо­ро­ти­ся з ни­ми зна­чно скла­дні­ше, бо їх ко­ре­не­ва си­сте­ма про­ни­кає гли­бо­ко в ґрунт, і кіль­кість зни­ще­них бур’янів у ра­зі за­пі­зне­н­ня з пер­шим обро­бі­тком по­мі­тно змен­шу­є­ться. До то­го ж одно­го до­схо­до­во­го обро­бі­тку не­до­ста­тньо, оскіль­ки, зни­щу­ю­чи па­рос­тки одних бур’янів, одно­ча­сно сти­му­лю­є­ться про­ро­ста­н­ня ін­ших, пі­зні­ших за схо­жі­стю. То­му на­са­дже­н­ня кар­то­плі по­трі­бно по­втор­но обро­бля­ти че­рез шість-ві­сім днів. У біль­шо­сті ви­пад­ків до по­яви схо­дів кар­то­плю обро­бля­ють дві­чі-три­чі куль­ти­ва­то­ра­ми.

Гл и б и н у роз­пу­ше­н­ня між­рядь оби­ра­ють з ура­ху­ва­н­ням за­па­сів во­ло­ги. У ре­гіо­нах із на­дмір­ним зво­ло­же­н­ням пер­ше роз­пу­ше­н­ня здій­сню­ють на гли­би­ну 14–17 см, дру­ге — на 10–14 см. У ра­зі не­до­ста­тніх за­па­сів во­ло­ги ґрунт роз­пу­шу­ють, від­по­від­но, на 8–10 см і 6–8 см. Про­те, не­за­ле­жно від умов, що скла­ли­ся, пер­ше роз­пу­ше­н­ня здій­сню­ють глиб- ше, ніж на­сту­пні. По­ясню­є­ться це тим, що в цей пе­рі­од ко­ре­не­ва си­сте­ма мен­ше роз­ви­не­на й не по­шко­джу­є­ться ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми. Для роз­пу­ше­н­ня гре­бе­нів най­ефе­ктив­ні­ші ро­та­цій­ні роз­пу­шу­ва­чі. Пер­ший пі­сля­схо­до­вий між­ря­дний обро­бі­ток здій­сню­ють у фа­зі пов­них схо­дів. У пе­рі­од по­яви схо­дів одним із за­хо­дів кон­тро­лю­ва­н­ня бур’янів мо­же бу­ти пов­не при­си­па­н­ня схо­дів кар­то­плі ґрун­том. Цей спо­сіб удві­чі-три­чі змен­шує за­бур’яне­ність на­са­джень, а та­кож дає змо­гу за­хи­сти­ти схо­ди кар­то­плі від за­мо­роз­ків.

Уро­жай­ність бульб зро­стає на 25–30 ц/га. Ран­ньо­сти­глі сор­ти при­си­па­ють у фа­зі пов­них схо­дів, а та­кож за ви­со­ти ро­слин кар­то­плі 10–15 см. При­си­па­н­ня ран­ньо­сти­глих сор­тів із за­пі­зне­н­ням в окре­мі ро­ки мо­же спри­чи­ни­ти зни­же­н­ня вро­жаю. Пов’яза­но це з тим, що у цих сор­тів ко­ро­ткий пе­рі­од на­ко­пи­че­н­ня вро­жаю, а при­си­па­н­ня де­що за­три­мує роз­ви­ток ро­слин. Ба­га­то­ра­зо­ве при­си­па­н­ня ку­щів кар­то­плі для фор­му­ва­н­ня біль­шої кіль­ко­сті сто­ло­нів до­ціль­не ли­ше для се­ре­дньо-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.