Рі­вень ада­пта­ції та про­ду­ктив­не дов­го­лі­т­тя сви­но­ма­ток

Agrobusiness Segodni - - Актуальна розмова - В. І. Ха­лак

Ва­жли­вою біо­ло­гі­чною осо­бли­ві­стю сви­ней є зда­тність тва­рин цьо­го ви­ду при­сто­со­ву­ва­ти­ся до змін умов зов­ні­шньо­го се­ре­до­ви­ща, збе­рі­га­ю­чи при цьо­му ви­со­кий рі­вень про­ду­ктив­но­сті, стан здо­ров’я та ма­кси­маль­ний пе­рі­од пле­мін­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня. За­зна­че­не є скла­до­вою по­ня­т­тя ада­пта­ція.

Про­бле­му ада­пта­ції сви­ней до па­ра­ти­по­вих фа­кто­рів не­об­хі­дно ви­рі­шу­ва­ти за ра­ху­нок впро­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій утри­ма­н­ня та го­дів­лі, ство­ре­н­ня стре­со­стій­ких по­рід, ти­пів, ро­дин і лі­ній, а та­кож за­сто­су­ва­н­ня ве­те­ри­нар­них пре­па­ра­тів для про­фі­ла­кти­ки стре­сів у тва­рин.

Ме­та ро­бо­ти — до­слі­ди­ти рі­вень ада­пта­ції та про­ду­ктив­не дов­го­лі­т­тя сви­но­ма­ток ве­ли­кої бі­лої по­ро­ди, а та­кож ви­зна­чи­ти кри­те­рії від­бо­ру ви­со­ко­про­ду­ктив­них тва­рин.

Ма­те­рі­ал і ме­то­ди до­слі­дже­н­ня

Ек­спе­ри­мен­таль­ну ча­сти­ну до­слі­джень про­ве­де­но в умо­вах пле­мін­но­го ре­про­ду­кто­ра з роз­ве­де­н­ня сви­ней ве­ли­кої бі­лої по­ро­ди ТОВ «Дру­жба-Ка­зна­че­їв­ка» Дні­про­пе­тров­ської обла­сті.

Оцін­ку сви­но­ма­ток ве­ли­кої бі­лої по­ро­ди за озна­ка­ми від­тво­рю­валь­ної зда­тно­сті ви­ки­ну­ли з ура­ху­ва­н­ням на­сту­пних по­ка­зни­ків: одер­жа­но по­ро­сят усьо­го, гол., жи­вих по­ро­сят, гол., пло­дю­чість сви­но­ма­ток за пе­рі­од пле­мін­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня, гол., ма­са гні­зда на да­ту від­лу­че­н­ня, кг, кіль­кість не­про­ду­ктив­них днів у роз­ра­хун­ку на один опо­рос, три­ва­лість між­о­по­ро­сно­го пе­рі­о­ду, днів.

Ін­декс «рі­вень ада­пта­ції» (РА) роз­ра­хо­ву­ва­ли за ме­то­ди­кою В. С. Смір­но­ва (2003):

, (1)

де: РА — ін­декс «рі­вень ада­пта­ції», ба­ли; ТЖ — три­ва­лість жи­т­тя ма­тки (від да­ти на- ро­дже­н­ня до да­ти остан­ньо­го від­лу­че­н­ня по­ро­сят), міс.; ТПВ — три­ва­лість пле­мін­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня (від по­ча­тку пер­шої по­ро­сно­сті до да­ти остан­ньо­го від­лу­че­н­ня по­ро­сят), міс.

Еко­но­мі­чну ефе­ктив­ність про­ве­де­них до­слі­джень роз­ра­хо­ву­ва­ли за фор­му­лою:

, (2)

де: Е — вар­тість до­да­тко­вої про­ду­кції, грн; Ц — за­ку­пі­вель­на ці­на оди­ни­ці про­ду­кції, від­по­від­но до цін, які ді­ють в Укра­ї­ні; С — се­ре­дня про­ду­ктив­ність тва­рин; П – се­ре­дня на­дбав­ка основ­ної про­ду­кції (%), яка ви­ра­же­на у від­со­тках на 1 го­ло­ву при за­сто­су­ван­ні но­во­го і по­лі­пше­но­го се­ле­кцій­но­го до­ся­гне­н­ня по­рів­ня­но з про­ду­ктив­ні­стю тва­рин ба­зо­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня; Л — по­стій­ний ко­е­фі­ці­єнт змен­ше­н­ня ре­зуль­та­ту, який пов’яза­ний із до­да­тко­ви­ми ви­тра­та­ми на при­бу­тко­ву про­ду­кцію (0,75); К — чи­сель­ність по­го­лів’я сіль­сько­го­спо­дар­ських тва­рин но­во­го або по- лі­пше­но­го се­ле­кцій­но­го до­ся­гне­н­ня, го­лів.

Ре­зуль­та­ти до­слі­джень

Згі­дно з отри­ма­ни­ми да­ни­ми, ви­дно, що три­ва­лість жи­т­тя сви­но­ма­ток (n=62) ста­но­вить 44,1±1,97 міс (Сv=35,27%), три­ва­лість пле­мін­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня — 32,8±1,95 міс (Сv=46,91%), ін­декс ада­пта­ції — 11,87±0,709 (Сv=47,02%).

За пе­рі­од пле­мін­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня від сви­но­ма­ток ве­ли­кої бі­лої по­ро­ди одер­жа­но 6,1±0,36 опо­ро­си (Сv=47,11%), по­ро­сят усьо­го — 65,8±4,41 гол. (Сv=52,80%), жи­вих по­ро­сят — 62,5±4,17 гол (Сv=52,55%). Пло­дю­чість сви­но­ма­ток за пе­рі­од пле­мін­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня ста­но-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.