Кри­те­рії для зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних у ЄРПН

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Ва­лен­ти­на Кра­вець

З 20 черв­ня 2017 ро­ку на­брав чин­но­сті на­каз Мін­фі­ну від 13.06.2017 р. № 567 (да­лі — На­каз № 567), яким за­твер­дже­но Кри­те­рії оцін­ки сту­пе­ня ри­зи­ків, до­ста­тніх для зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної/роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня у ЄРПН (ЄРПН — Єди­ний ре­єстр по­да­тко­вих на­кла­дних), та ви­чер­пний Пе­ре­лік до­ку­мен­тів, до­ста­тніх для прийня­т­тя рі­ше­н­ня про ре­є­стра­цію по­да­тко­вої на­кла­дної/роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня в ЄРПН. Та­кий до­ку­мент бу­ло опу­блі­ко­ва­но у ви­дан­ні «Офі­цій­ний ві­сник Укра­ї­ни» за 20.06.2017 р. № 48/2017.

Так, від­по­від­но до На­ка­зу № 567 бу­де про­ве­де­на пе­ре­вір­ка всіх по­да­тко­вих на­кла­дних, що по­да­ю­ться на ре­є­стра­цію у ЄРПН, за та­ки­ми озна­ка­ми: по­да­тко­ва на­кла­дна, яка не під­ля­гає на­дан­ню отри­му­ва­чу (по­ку­пцю); об­сяг по­ста­ча­н­ня, за­зна­че­ний пла­тни­ком по­да­тку в по­да­тко­вих на­кла­дних, за­ре­є­стро­ва­них у ЄРПН у по­то­чно­му мі­ся­ці, з ура­ху­ва­н­ням по­да­ної на ре­є­стра­цію в ЄРПН по­да­тко­вої на­кла­дної/роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня, ста­но­вить менш ніж 500 тис. грн, і ке­рів­ник — по­са­до­ва осо­ба та­ко­го пла­тни­ка по­да­тку є осо­бою, що за­ймає ана­ло­гі­чну по­са­ду менш ніж у 3-х пла­тни­ків по­да­тків; за­галь­на су­ма спла­че­них у 2016 ро­ці сум єди­но­го вне­ску на за­галь­но­обов’яз­ко­ве дер­жав­не со­ці­аль­не стра­ху­ва­н­ня та по­да­тків і збо­рів (окрім су­ми ПДВ, спла­че­ної при вве­зен­ні то­ва­рів на ми­тну те­ри­то­рію Укра­ї­ни) пла­тни­ком по­да­тку та йо­го від­окрем­ле­ни­ми під­роз­ді­ла­ми, яким по­да­но по­да­тко­ву на­кла­дну/роз­ра­ху­нок ко­ри­гу­ва­н­ня на ре­є­стра­цію в ЄРПН, ста­но­вить більш ніж 5 млн грн (озна­ка ви­ко­ри­сто­ву­є­ться з 01.04.2017 р. до 01.01.2018 р.); одно­ча­сно зна­че­н­ня по­ка­зни­ків D та P має та­ку ве­ли­чи­ну: D>0,05, Р<Рм*1,3 (фор­му­лу роз­ра­хун­ку цих по­ка­зни­ків на­ве­де­но в про­е­кті); по­да­тко­ва на­кла­дна/роз­ра­ху­нок ко­ри­гу­ва­н­ня від­по­від­ає ін­фор­ма­ції за фор­мою згі­дно з До­да­тком до Кри­те­рі­їв під час прийня­т­тя рі­ше­н­ня про ре­є­стра­цію по­да­тко­вої на­кла­дної/роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня в ЄРПН (окрім ви­пад­ків, ко­ли ко­мі­сі­єю ДФС ви­яв­ле­но не­до­сто­вір­ність ці­єї ін­фор­ма­ції). У ви­пад­ках, якщо за ре­зуль­та­та­ми пе­ре­вір­ки Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби вста­нов­ле­но, що по­да­тко­ва на­кла­дна/роз­ра­ху­нок ко­ри­гу­ва­н­ня від­по­від­ає одній із на­ве­де­них ознак — та­ка по­да­тко­ва на­кла­дна/роз­ра­ху­нок ко­ри­гу­ва­н­ня не під­ля­гає мо­ні­то­рин­гу. В ін­шо­му ви­пад­ку ДФС здій­сню­ва­ти­ме мо­ні­то­ринг по­да­тко­вої на­кла­дної/роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня за та­ки­ми кри­те­рі­я­ми:

1) об­сяг по­ста­ча­н­ня то­ва­ру/ по­слу­ги, за­зна­че­ний у по­да­тко­вій на­кла­дній, яка по­да­на на ре­є­стра­цію в ЄРПН, у 1,5 ра­зу біль­ший за ве­ли­чи­ну, що до­рів­нює за­ли­шку рі­зни­ці об­ся­гу по­ста­ча­н­ня та­ко­го то­ва­ру/по­слуг, за­зна­че­но­го в по­да­тко­вих на­кла­дних/роз­ра­хун­ках ко­ри­гу­ва­н­ня, за­ре­є­стро­ва­них із 01.01.2017 р. у ЄРПН, та об­ся­гу при­дба­н­ня на мит- ній те­ри­то­рії Укра­ї­ни й/ або вве­зе­н­ня на ми­тну те­ри­то­рію Укра­ї­ни від­по­від­но­го то­ва­ру, за­зна­че­но­го з 01.01.2017 р. в отри­ма­них по­да­тко­вих на­кла­дних/роз­ра­хун­ках ко­ри­гу­ва­н­ня, за­ре­є­стро­ва­них у ЄРПН, та ми­тних де­кла­ра­ці­ях, і пе­ре­ва­жа­н­ня в та­ко­му за­ли­шку то­ва­рів із ко­да­ми згі­дно з УКТ ЗЕД, які ви­зна­ча­ю­ться ДФС, більш ніж 75% за­галь­но­го та­ко­го за­ли­шку та від­су­тність то­ва­ру/по­слу­ги, за­зна­че­ної в по­да­тко­вій на­кла­дній, яка по­да­на на ре­є­стра­цію в ЄРПН, в ін­фор­ма­ції, по­да­ній пла­тни­ком по­да­тку за вста­нов­ле­ною фор­мою, як то­ва­ру/по­слу­ги, що на по­стій­ній осно­ві по­ста­ча­є­ться (ви­го­тов­ля­є­ться);

2) від­су­тність (ану­лю­ва­н­ня, при­зу­пи­не­н­ня) лі­цен­зій, ви­да­них ор­га­на­ми лі­цен­зу­ва­н­ня, які за­свід­чу­ють пра­во суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня на ви­ро­бни­цтво, екс­порт, ім­порт, опто­ву й роз­дрі­бну тор­гів­лю під­акци­зни­ми то­ва­ра­ми (про­ду­кці­єю), ви­зна­че­ни­ми пп. 215.3.1 та 215.3.2 ПКУ, сто­сов­но то­ва­рів, які за­зна­че­ні пла­тни­ком по­да­тку в по- да­тко­вій на­кла­дній, по­да­ній на ре­є­стра­цію в ЄРПН.

Якщо за ре­зуль­та­та­ми мо­ні­то­рин­гу ви­зна­че­но, що по­да­тко­ва на­кла­дна/роз­ра­ху­нок ко­ри­гу­ва­н­ня від­по­від­ає ви­мо­гам пер­шо­го пун­кту, й су­ма ПДВ, за­зна­че­на в по­да­тко­вих на­кла­дних, за­ре­є­стро­ва­них пла­тни­ком ПДВ у ЄРПН у зві­тно­му (по­да­тко­во­му) пе­рі­о­ді з ура­ху­ва­н­ням по­да­тко­вої на­кла­дної/ роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня, по­да­ної на ре­є­стра­цію в ЄРПН, які від­по­від­а­ють ви­мо­гам пер­шо­го пун­кту, біль­ша за се­ре­дньо­мі­ся­чну су­му спла­че­них за остан­ні 12 мі­ся­ців ЄСВ та по­да­тків і збо­рів (крім су­ми ПДВ, спла­че­ної під час уве­зе­н­ня то­ва­рів на ми­тну те­ри­то­рію Укра­ї­ни) пла­тни­ком по­да­тку та йо­го від­окрем­ле­ни­ми під­роз­ді­ла­ми, ре­є­стра­ція та­кої по­да­тко­вої на­кла­дної/роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня зу­пи­ня­є­ться від­по­від­но до п. 201.16 ПКУ.

Якщо за ре­зуль­та­та­ми мо­ні­то­рин­гу ви­яви­ло­ся, що по­да­тко­ва на­кла­дна/роз­ра­ху­нок ко­ри­гу­ва­н­ня від­по­від­ає одній з умов, за­зна­че­них у пп. 2, — ре­є­стра­ція та­кої по­да­тко­вої на­кла­дної/ роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня зу­пи­ня­є­ться згі­дно з ви­мо­га­ми п. 201.16 ПКУ.

Та­кож 20 черв­ня на­брав чин­но­сті на­каз Мін­фі­ну від 13.06.2017 р. № 566. До­ку­мен­том за­твер­дже­но по­ря­док ро­бо­ти ко­мі­сії ДФС з прийня­т­тя рі­ше­н­ня про ре­є­стра­цію по­да­тко­вої на­кла­дної/роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня в ЄРПН або від­мо­ву в та­кій ре­є­стра­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.