Ме­ха­ні­за­ція зби­ра­н­ня рі­па­ку

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Ва­силь Ду­мич

Одні­єю з най­ва­жли­ві­ших та най­більш скла­дних те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій у те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня рі­па­ку є ви­ко­на­н­ня зби­раль­них ро­біт. Скла­дність зби­ра­н­ня на­сі­н­ня рі­па­ку пов’яза­на з йо­го біо­ло­гі­чни­ми осо­бли­во­стя­ми, а са­ме сти­глі стру­чки ро­сли­ни роз­трі­ску­ю­ться від будь-яко­го до­ти­ку, і на­сі­н­ня ви­си­па­є­ться на грунт, що при­зво­дить до зна­чних втрат уро­жаю. За­сто­су­ва­н­ня зер­но­зби­ра­раль­них ком­бай­нів зі стан­дар­тни­ми жа­тка­ми мо­же спри­чи­ни­ти зна­чні вра­ти вро­жаю, які в де­яких ви­пад­ках мо­жуть до­ся­га­ти 30%. То­му ви­ко­ри­ста­н­ня спе­ці­аль­них жа­ток і при­сто­су­вань для стан­дар­тних ма­шин «рі­па­ко­вих сто­лів» до­зво­ляє змен­ши­ти втрати на­сі­н­ня та під­ви­щи­ти при­бу­тко­вість ви­ро­щу­ва­н­ня рі­па­ку.

Як уни­кну­ти втрат при зби­ран­ні?

Зби­ра­н­ня рі­па­ку має свої осо­бли­во­сті, оскіль­ки він до­сти­гає не­рів­но­мір­но — в пе­рі­од до­сти­га­н­ня верх­ніх стру­чків се­ре­ди­на ро­сли­ни ще зе­ле­на, а низ тіль­ки цві­те, то­му важ­ко ви­зна­чи­ти опти­маль­ний тер­мін зби­ра­н­ня вро­жаю. Під час ве­ге­та­ції бо­ко­ві па­го­ни і стру­чки мо­жуть пе­ре­плі­та­ти­ся між со­бою, ство­рю­ю­чи та­ким чи­ном «су­ціль­ний ки­лим». Сти­глі стру­чки від най­мен­шо­го до­ти­ку мо­жуть роз­трі­ску­ва­ти­ся та від­па­да­ти.

Ці осо­бли­во­сті до­сти­га­н­ня рі­па­ку при­зво­дять до зна­чних при­ро­дних втрат під час до­сти­га­н­ня та втрат від ме­ха­ні­чної дії ро­бо­чих ор­га­нів зби­раль­ної те­хні­ки. Для змен­ше­н­ня при­ро­дних втрат на­сі­н­ня рі­па­ку у пе­рі­од до­сти­га­н­ня здій­сню­ють де­си­ка­цію і об­при­ску­ва­н­ня ро­слин рі­зни­ми кле­йо­ви­ми роз­чи­на­ми та ро­бо­чи­ми роз­чи­на­ми при­ли­па­чів.

За умо­ви про­ве­де­н­ня ди­се­ка­ції та оброб­ки ро­слин роз­чи­на­ми, які ма­ють скле­ю­валь­ний ефект, втрати та зби­ра­н­ня вро­жаю ком­бай­на­ми, обла­дна­ни­ми стан­дар­тни­ми жа­тка­ми, роз­по­ді­ля­ю­ться так: 80% втрат під час зби­ра­н­ня куль­ту­ри ви­ни­ка­ють вна­слі­док стру­шу­ва­н­ня й оси­па­н­ня рі­па­ку в ді­лян­ці бо­ко­ви­ни жа­тки на від­ста­ні по­над 1 м в оби­дві сто­ро­ни від бо­ко­вин. Об­сяг цих втрат мо­же ста­но­ви­ти 10–15 ц/га; 15% втрат ста­нов­лять втрати че­рез не­до­ста­тню дов­жи­ну пла­тфор­ми жа­тки. В про­це­сі зби­ра­н­ня ро­сли­на на мо­мент зрі­за­н­ня не пов­ні­стю ля­гає на жа­тку, зер­но- сте­бло­ва ма­са в зна­чних об­ся­гах на­ко­пи­чу­є­ться на пла­тфор­мі, до­да­тко­во стру­шу­є­ться та пе­ре­вер­та­є­ться, і від стру­шу­ва­н­ня стру­чки роз­трі­ску­ю­ться, і на­сі­н­ня ви- си­па­є­ться на пла­тфор­му, а по­тім ви­па­дає на по­верх­ню по­ля; 5% усіх втрат — при­ро­дні втрати, пов’яза­ні з тер­мі­на­ми зби­ра­н­ня рі­па­ку. Остан­ні вна­слі­док за­тя­гу­ва­н­ня жнив зро­ста­ють у гео­ме­три­чній про­гре­сії — про­тя­гом трьох днів пі­сля до­сти­га­н­ня втрати на­сі­н­ня ста­нов­лять 15%, а че­ре 5–7 днів мо­жна ся­га­ти до 60% вро­жаю.

Сп­осо­би зби­ра­н­ня рі­па­ку

Рі­пак мо­жна зби­ра­ти як роз­діль­ним спосо­бом, так і пря­мим ком­бай­ну­ва­н­ням. За роз­діль­но­го спосо­бу зби­ра­н­ня ско­шу­ва­н­ня про­во­дять у фа­зі жов­то-зе­ле­ної сти­гло­сті — по­тем­ні­н­ня на­сі­н­ня у стру­чку близь­ко 50% за йо­го во­ло­го­сті 30–35%. Ви­со­та зрі­зу ро­слин при цьо­му має бу­ти не мен­шою 20–25 см.

Остан­нім часом біль­шість го­спо­дарств від­дає пе­ре­ва­гу пря­мо­му ком­бай­ну­ван­ню, що дає мо­жли­вість у сти­слі стро­ки про­ве­сти зби­раль­ні ро­бо­ти та змен­ши­ти ри­зи­ки втрати вро­жаю від не­кон­тро­льо­ва­них явищ.

Пря­ме ком­бай­ну­ва­н­ня за­сто­со­ву­ють на не­за­бур’яне­них по­сі­вах, які ма­ють нор­маль­ну гу­сто­ту і рів­но­мір­не до­зрі­ва­н­ня, за во­ло­го­сті на­сі­н­ня не біль­ше 15%, але до по­ча­тку роз­трі­ску­ва­н­ня стру­чків. Обмо­ло­че­не при ви­щій во­ло­го­сті на­сі­н­ня мі­стить хло­ро­філ, що по­гір­шує якість олії. Опти­маль­на во­ло­гість на­сі­н­ня для обмо­ло­ту ста­но­вить 10–13%. За во­ло­го­сті ниж­че 10% втрати на­сі­н­ня мо­жуть ся­га­ти 50%.

Про­те біль­шість жа­ток, яки­ми осна­щен­ні зер­но­зби­раль­ні ком­бай­ни, роз­ра­хо­ва­ні на зби­ра­н­ня зер­но­вих куль­тур. Во­ни ма­ють ко­ро­ткий ло­ток сто­ла і па­сив­ні бі­чні по­діль­ни­ки. Для зби­ра­н­ня рі­па­ко­вих куль­тур та­ке обла­дна­н­ня зов­сім не під­хо­дить. Мо­то­ви­ло жа­тки не мо­жна від­ре­гу­лю­ва­ти так, щоб у мо­мент за­хо­пле­н­ня сте­бле­вої ма­си стру­чки з на­сі­н­ням рі­па­ку не ушко­джу­ва­ли­ся. Ско­ше­на біо­ма­са кіль­ка ра­зів стру­шу­є­ться і пе­ре­вер­та­є­ться, що при­зво­дить до оста­то­чно­го оси­па­н­ня на­сі­н­ня на зем­лю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.