Агро­ефе­ктив­ність: ре­гіо­наль­ний ви­мір

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Ю. В. Кер­на­сюк

Еко­но­мі­чна ефе­ктив­ність ві­тчи­зня­но­го аграр­но­го ви­ро­бни­цтва сьо­го­дні має чі­тко ви­ра­же­ну ре­гіо­наль­ну ди­фе­рен­ці­а­цію, що за­ле­жить як від на­яв­них ре­сур­сних та ін­ве­сти­цій­них мо­жли­во­стей, так і ре­шти фа­кто­рів рин­ко­во­го й ін­шо­го ха­ра­кте­ру впли­ву, зокре­ма і по­го­дно-клі­ма­ти­чно­го. Їх ґрун­тов­ний ана­ліз і оцін­ка є ва­жли­вим ре­зер­вом під­ви­ще­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті та при­бу­тко­во­сті ві­тчи­зня­но­го агро­бі­зне­су.

канд. еко­ном. на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник ла­бо­ра­то­рії мар­ке­тин­гу, еко­но­мі­чно­го ана­лі­зу та за­хи­сту ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті Кі­ро­во­град­ської дер­жав­ної сіль­сько­го­спо­дар­ської до­слі­дної стан­ції НААН

При­бу­тко­ві ре­гіо­ни — лі­де­ри агро­се­кто­ру

По­при скла­дну си­ту­а­цію у дер­жа­ві роз­ви­ток ві­тчи­зня­но­го аграр­но­го се­кто­ру остан­ні­ми ро­ка­ми ха­ра­кте­ри­зу­вав­ся сут­тє­вим під­ви­ще­н­ням як ви­ро­бни­чих, так і основ­них йо­го еко­но­мі­чних по­ка­зни­ків, се­ред яких осо­бли­ве мі­сце за­ймає при­бу­ток.

Він для будь-яко­го агра­рія є не ли­ше ва­жли­вим кри­те­рі­єм оцін­ки ефе­ктив­но­сті йо­го управ­лін­ської мо­де­лі ве­де­н­ня бі­зне­су, але й пев­ною мі­рою свід­че­н­ням кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті го­спо­дар­ства на рин­ку. Це ж са­ме мо­жна ствер­джу­ва­ти, по­рів­ню­ю­чи рі­зні ре­гіо­ни кра­ї­ни за їх час­ткою в отри­ма­но­му при­бу­тку.

Вар­то від­зна­чи­ти, що еко­но­мі­чна ефе­ктив­ність ві­тчи­зня­но­го аграр­но­го ви­ро­бни­цтва сьо­го­дні має чі­тко ви­ра­же­ну ре­гіо­наль­ну ди­фе­рен­ці­а­цію, що за­ле­жить як від на­яв­них ре­сур­сних і ін­ве­сти­цій­них мо­жли­во­стей, так і ре­шти фа­кто­рів рин­ко­во­го й ін­шо­го ха­ра­кте­ру впли­ву. До остан­ніх не­об­хі­дно та­кож обов’яз­ко­во від­не­сти і ре­гіо­наль­ну спе­ці­а­лі­за­цію, оскіль­ки в сіль­сько­му го­спо­дар­стві рі­зні сіль­сько­го­спо­дар­ські куль­ту­ри ма­ють по­рів­ня­но не­о­дна­ко­ву рен­та­бель­ність їх ви­ро­щу­ва­н­ня.

За ре­зуль­та­та­ми ми­ну­ло­го фі­нан­со­во­го ро­ку ві­тчи­зня­ні агра­рії отри­ма­ли 89,1 млрд грн чи­сто­го при­бу­тку, що май­же на 14% мен­ше про­ти ре­кор­дно­го по­ка­зни­ка 2015 р. (до­від­ко­во: у 2015 р. чи­стий при­бу­ток ста­но­вив 103,5 млрд грн). Цьо­го ро­ку, зва­жа­ю­чи на ни­ні­шні скла­дні по­го­дні умо­ви і по­су­ху, вар­то очі­ку­ва­ти, що цей по­ка­зник хо­ча б збе­ре­же­ться на ана­ло­гі­чно­му рів­ні.

Якщо про­ана­лі­зу­ва­ти роз­по­діл отри­ма­но­го від сіль­сько­го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті при­бу­тку в ре­гіо­наль­но­му роз­рі­зі, то мо­жна чі­тко по­ба­чи­ти аграр­них лі­де­рів — Пол­тав­ську область (12,5% у за­галь­ній стру­кту­рі усьо­го отри­ма­но­го в 2016 р. при­бу­тку), Він­ни­цьку (8,8%), Кі­ро­во­град­ську (7,4%), Чер­ка­ську (6,8%) і Ки­їв­ську (6,8%). Ці ре­гіо­ни ми­ну­ло­го ро­ку за­без­пе­чи­ли близь­ко 42% усіх над­хо­джень чи­сто­го при­бу­тку в аграр­но­му се­кто­рі за ре­зуль­та­та­ми еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті усіх сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств кра­ї­ни ра­зом із фер­мер­ськи­ми го­спо­дар­ства­ми, які зві­ту­ють за дер­жав­ною ста­ти­сти­чною фор­мою 50 с. г. (ді­агр. 1).

Во­дно­час, зби­тко­вим ви­яви­лись фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.