Ген­на­дій Но­ві­ков

Agrobusiness Segodni - - Сезонний показ -

го­ло­ва Аграр­но­го со­ю­зу Укра­ї­ни

Ми до­сить гар­но на­вчи­ли­ся вже го­спо­да­рю­ва­ти на сво­їй зем­лі, ро­бо­та укра­їн­ських фер­ме­рів дає по­ту­жний ре­зуль­тат. Так, ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло зі­бра­но 66 млн т зер­на. Але вдо­ско­на­лен­ню не­має меж. Є на­прям­ки роз­ви­тку сіль­сько­го­спо­дар­ської на­у­ки, за­кор­дон­ні до­ся­гне­н­ня, які бу­дуть ці­ка­ві на­шим агра­рі­ям. Та одна спра­ва — чи­та­ти ре­клам­ні бу­кле­ти, ін­ша — ба­чи­ти на вла­сні очі, як про­ро­стає зер­но на на­шій зем­лі під па­лю­чим сон­цем. Та­кий спо­сіб озна­йом­лю­ва­ти­ся із те­хні­кою і те­хно­ло­гі­я­ми, як Мі­жна­ро­дні Дні по­ля, я вва­жаю, є най­кра­щим. За це хо­чу ска­за­ти щи­ре «дя­кую» тим лю­дям, які ді­ля­ться з на­ми пе­ре­до­вим до­сві­дом. А нам усім ба­жаю ре­а­лі­за­ції за­ду­мів. Дай Бо­же усім уда­чі, до­щу і ро­зу­му! і сво­го не цу­рай­мо­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.