Олег Іва­хно,

Agrobusiness Segodni - - Сезонний показ -

агро­ном ТОВ «Агро­фір­ма Со­шни­ків Плюс» (гру­па ком­па­ній «По­ле­те­хні­ка»), Ки­їв­ська обл.

З ком­па­ні­єю BASF спів­пра­цю­є­мо дав­но. Зокре­ма, ви­ко­ри­сто­ву­є­мо Єв­ро-Лай­тнінг® Плюс, Пі­ктор®, про­труй­ни­ки, чи­ма­ло пре­па­ра­тів по со­ня­шни­ку та зер­но­вих. Гар­ні за­со­би, без пи­тань. Чо­му са­ме ку­пу­є­мо ті чи ін­ші про­ду­кти BASF? Ми про­сто ви­би­ра­є­мо най­кра­ще. А цей за­хід да­рує но­ві зна­н­ня та спіл­ку­ва­н­ня з лю­дьми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.