Ві­та­лій Іль­чен­ко,

Agrobusiness Segodni - - Сезонний показ -

за­снов­ник UKRAVIT

Іно­ді ви­ко­ри­сто­ву­ють у го­спо­дар­стві один чи два пре­па­ра­ти на­шої ком­па­нії, а ре­шту — ін­ших ви­ро­бни­ків, а то­ді якщо ви­ни­кає якась про­бле­ма на ро­сли­нах, як ви­зна­чи­ти, чия це по­мил­ка. В цій си­ту­а­ції тре­ба зби­ра­ти пред­став­ни­ків ком­па­ній-ви­ро­бни­ків ЗЗР і шу­ка­ти, хто ви­нен. І це зав­жди скла­дно. То­му для нас за­раз го­лов­не — пе­ре­йти на свою те­хно­ло­гію за­хи­сту ро­слин. Ми мо­же­мо за­про­по­ну­ва­ти рі­зні ва­рі­ан­ти те­хно­ло­гій на ко­жну сіль­сько- го­спо­дар­ську куль­ту­ру. Ми цьо­го ро­ку за­кла­ли чи­ма­ло до­слі­дів із на­ши­ми си­сте­ма­ми за­хи­сту та жив­ле­н­ня ро­слин мі­кро­еле­мен­та­ми у ба­га­тьох сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­єм­ствах по всій Укра­ї­ні. На­ші агро­но­ми це кон­тро­лю­ють, щоб про­сто бу­ла об’єктив­на оцін­ка ро­бо­ти вла­сних пре­па­ра­тів. Ми вкла­да­є­мо чи­ма­лі ре­сур­си у роз­ви­ток під­при­єм­ства, у ство­ре­н­ня та по­шук но­вих про­ду­ктів, аби зна­йти ком­пле­ксний під­хід до ко­жно­го на­шо­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го пар­тне­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.