Єв­ген Ри­щук,

Agrobusiness Segodni - - Сезонний показ -

за­сту­пник го­ло­ви Хер­сон­ської ОДА

Ми з Ві­та­лі­єм Іль­чен­ком по­чи­на­ли ра­зом пра­цю­ва­ти і ство­рю­ва­ти оце все, що ви ба­чи­те. Я за­раз де­що ві­ді­йшов від бі­зне­со­вих справ, а пе­ре­йшов на спра­ви дер­жав­ни­цькі. Я сам за осві­тою агро­но­ма­гро­хі­мік, кан­ди­дат сіль­сько­го­спо­дар­ських на­ук. І одно­го мо­мен­ту ви­рі­шив — якщо не хо­чеш пра­цю­ва­ти, займись улю­бле­ною спра­вою. Отак своє жи­т­тя пов’язав з UKRAVIT. На сьо­го­дні все успі­шно пра­цює, об­ся­ги ви­ро­бни­цтва зро­ста­ють. Ком­па­нія UKRAVIT ви­рі­зня­є­ться сво­єю від­кри­ті­стю. А то­му усі клю­чо­ві рі­ше­н­ня у ній при­йма­ю­ться ко­ман­дно. Якщо го­во­ри­ти про май­бу­тнє ком­па­нії, то вра­хо­ву­ю­чи ці тем­пи роз­ви­тку, осо­би­сту на­по­ле­гли­вість Ві­та­лія Іль­чен­ка, йо­го кре­а­тив­ність ми­сле­н­ня, ком­па­нію че­кає і да­лі роз­ви­ток із пре­кра­сним єв­ро­пей­ським май­бу­тнім, іна­кше і бу­ти не мо­же.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.