То­чне зем­ле­роб­ство — мо­да чи культ?

Agrobusiness Segodni - - Сезонний показ - Ігор Пе­трен­ко

На­сам­пе­ред це пе­ред­умо­ва су­ча­сно­го при­бу­тко­во­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва. Асо­ці­а­ція «Укра­їн­ський клуб аграр­но­го бі­зне­су» (УКАБ) при­свя­ти­ла цій те­мі кру­глий стіл, на яко­му ви­сту­пи­ли фа­хів­ці з впро­ва­дже­н­ня си­стем то­чно­го зем­ле­роб­ства в укра­їн­ських аграр­них хол­дин­гах.

Про ньо­го спе­ре­ча­ю­ться фер­ме­ри на Днях по­ля. Ди­ску­ту­ють на агро­про­ми­сло­вих ви­став­ках… То­чне зем­ле­роб­ство — мо­да це чи но­вий культ? Це пре­сти­жно чи справ­ді при­но­сить при­бу­ток, ре­аль­ну ко­ристь агро­ви­ро­бни­кам? Асо­ці­а­ція «Укра­їн­ський клуб аграр­но­го бі­зне­су» (УКАБ) при­свя­ти­ла цій те­мі кру­глий стіл фор­ма­ту прес-сні­дан­ку. Пе­ред жур­на­лі­ста­ми про­філь­них ЗМІ ви­сту­пи­ли фа­хів­ці з впро­ва­дже­н­ня си­стем то­чно­го зем­ле­роб­ства в укра­їн­ських ве­ли­ких аграр­них го­спо­дар­ствах.

Ген­ди­ре­ктор УКАБу Та­рас Ви­со­цький від­мі­тив, що в аграр­них ко­ле­джах і уні­вер­си­те­тах ба­га­тьох кра­їн — Аме­ри­ки, Ав­стра­лії, Бра­зи­лії — ви­вча­ють то­чне зем­ле­роб­ство. Укра­ї­на по­ки що в цьо­му сен­сі від­стає.

Із за­галь­ним по­ві­дом­ле­н­ням про сьо­го­дні­шній стан то­чно­го зем­ле­роб­ства в Укра­ї­ні ви­сту­пив Ар­тем Бє­лєн­ков, ди­ре­ктор ком­па­нії SmartFarming. Йо­го під­при­єм­ство впро­ва­джує про­гра­ми кон­тро­лю те­хні­ки й па­ли­ва, еко­но­мії на­сі­н­ня й до­брив, актив­но ви­ко­ри­сто­вує си­сте- ми ав­то­пі­ло­ту­ва­н­ня, кар­то­гра­фу­ва­н­ня уро­жай­но­сті, про­во­дить агро­хі­мі­чні ана­лі­зи ґрун­ту, ви­рі­шує ін­ші скла­дні зав­да­н­ня. На дум­ку Ар­те­ма Бє­лін­ко­ва, то­чне зем­ле­роб­ство озна­чає на­сам­пе­ред ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чний ме­не­джмент.

От­же: про що йде­ться? Бу­ли на­зва­ні най­більш по­ши­ре­ні за­со­би (при­строї) то­чно­го зем­ле­роб­ства. Один із них або й кіль­ка сьо­го­дні мо­жна по­ба­чи­ти у будь-яко­му пе­ре­до­во­му го­спо­дар­стві. Це: пор­та­тив­на мо­біль­на ме­тео­стан­ція — во­на до­зво­ляє отри­му­ва­ти то­чні свід­че­н­ня про тем­пе­ра­ту­ру і во­ло­гість, ви­мі­рю­ва­ти атмо­сфер­ний тиск, на під­ста­ві да­них ро­би­ти про­гноз по­го­ди на 6 най­ближ­чих го­дин; си­сте­ми па­ра­лель­но­го во­ді­н­ня — кур­со­по­каж­чи­ки, ав­то­пі­ло­ти, що до­по­ма­га­ють до­сяг­ти то­чно­сті пе­ре­су­ва­н­ня те­хні­ки по­ля­ми: ру­ха­ти­ся без пе­ре­крит­тів, чі­тко об’їжджа­ти пе­ре­шко­ди, сі­я­ти й зби­ра­ти по те­хні­чних ко­лі­ях; GPS­обла­дна­н­ня (на­ві­га­тор, при­ймач, мо­дуль) — при­строї, що вза­є­мо­ді­ють із ко­смі­чним су­пу­тни­ком, ви­зна­ча­ю­чи то­чне роз­та­шу­ва­н­ня на Зем­лі будь-яко­го пре­дме­та: тра­кто­ра, сі­вал­ки, окре­мої ро­сли­ни; RTK­стан­ція — ча­сти­на ін­фра­стру­кту­ри: при­ймає си­гнал із ко­смі­чно­го су­пут- ни­ка, уто­чнює йо­го, по­си­лює і прив’язує до кон­кре­тної мі­сце­во­сті із ви­со­ким

на­чаль­ник від­ді­лу то­чно­го зем­ле­роб­ства Ін­ду­стрі­аль­ної мо­ло­чної ком­па­нії (Чер­ні­гів­ська обл.)

Прин­ци­пи впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми то­чно­го зем­ле­роб­ства в Ін­ду­стрі­аль­ній мо­ло­чній ком­па­нії на­сту­пні. На­ше ке­рів­ни­цтво ро­зу­міє тіль­ки мо­ву цифр. Я не мо­жу ска­за­ти: «Зро­би­мо ось так, як ро­блять усі». Тре­ба до­ве­сти, що ми ма­ти­ме­мо у гро­шо­во­му ви­мі­рі. Ми не пра­гне­мо отри­ма­ти ко­смі­чний «роз­рив моз­ку» — нам по­трі­бен ре­аль­ний еко­но­мі­чний ефект від впро­ва­дже­н­ня. Які на­ші най­ближ­чі пла­ни на май­бу­тнє? Обла­дна­є­мо всі об­при­ску­ва­чі си­сте­ма­ми кон­тро­лю вне­се­н­ня і се­кцій­но­го кон­тро­лю. Ро­збу­ду­є­мо вла­сну ме­ре­жу ба­зо­вих RTK-стан­цій. Пе­рей­де­мо на ло­каль­не вне­се­н­ня до­брив, про­вів­ши агро­хі­мі­чний ана­ліз ґрун­ту по всіх пло­щах, які обро­бля­є­мо. «Дру­жба-Но­ва», як ви зна­є­те, дав­но це ро­бить: до­бри­ва вно­ся­ться че­рез куль­ти­ва­тор стрі­чко­во і то­чно. Ми зна­є­мо, які ці­лі пе­ре­слі­ду­є­мо, і ро­зу­мі­є­мо, за до­по­мо­гою яких те­хні­чних еле­мен­тів цьо­го мо­жна до­сяг­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.