Хлі­бні кло­пи на зер­но­вих ко­ло­со­вих куль­ту­рах

Agrobusiness Segodni - - Сезонний показ - Т. М. Пе­даш О.О. Пе­даш

Що­рі­чно сіль­го­спви­ро­бни­ки сти­ка­ю­ться із про­бле­мою втрат вро­жаю та йо­го яко­сті від шкі­дли­вих ор­га­ні­змів. Най­більш по­ши­ре­ни­ми та шкі­дли­ви­ми із фі­то­фа­гів пше­ни­ці є хлі­бні кло­пи-че­ре­па­шки (ряд Hemiptera).

но­вить від 50 до 300 яєць (у се­ре­дньо­му 100).

Ем­бріо­наль­ний роз­ви­ток про­дов­жу­є­ться 1–2 ти­жня (у прохо­ло­дну по­го­ду до 20 днів). Ли­чин­ки I–II ві­ків ду­же чу­тли­ві до тем­пе­ра­ту­ри і во­ло­го­сті по­ві­тря, як пра­ви­ло, похо­ло­да­н­ня, і ря­сні опа­ди ви­кли­ка­ють ма­со­ву їх за­ги­бель.

Ли­чин­ки I ві­ку не­актив­ні, жи­ви­тись по­чи­на­ють у II ві­ці. Во­ни ви­смо­кту­ють сік як із ве­ге­та­тив­них, так і з ге­не­ра­тив­них ча­стин ро­слин. З роз­ви­тком ли­чи­нок їх по­тре­ба в їжі зро­стає. Най­біль­шої шко­ди зав­да­ють ли­чин­ки стар­ших (IIІ–V) ві­ків, а та­кож окри­ле­ні кло­пи но­во­го по­ко­лі­н­ня, які жив­ля­ться вмі­стом зер­на в ко­ло­сі.

Трав­ле­н­ня у кло­пів (і ли­чи­нок) час­тко­во по­за­ки­шко­ве: клоп про­ко­лює хо­бо­тком обо­лон­ку зер­на і вво­де в ен­до­сперм сли­ну з про­те­о­лі­ти­чни­ми фер­мен­та­ми, що роз­ще­плю­ють біл­ки, лі­пі­ди та ву­гле­во­ди. По­тім усмо­кту­ють роз­рі­дже­ні жи­виль­ні ре­чо­ви­ни, але ча­сти­на фер­мен­тів за­ли­ша­є­ться у зер­ні, що й ро­бить бо­ро­шно не­при­да­тним до хлі­бо­пе­че­н­ня.

Три­ва­лість роз­ви­тку ли­чи­нок — 20–60 днів, за­ле­жно від

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.