Пі­дбір по­пе­ре­дни­ків і си­стем удо­бре­н­ня ози­мих зер­но­вих

Agrobusiness Segodni - - Сезонний показ - Ігор Се­ме­ня­ка Юрій Ма­щен­ко Олег Гай­ден­ко Ма­ксим Му­дрі­чен­ко

В осін­ній пе­рі­од ство­рю­ю­ться пе­ред­умо­ви фор­му­ва­н­ня май­бу­тньо­го уро­жаю ози­мих куль­тур. То­му пер­шо­чер­го­вою умо­вою є ор­га­ні­за­цій­но-го­спо­дар­ські й агро­те­хні­чні при­йо­ми. Істо­тне зна­че­н­ня ма­ють все­бі­чно та еко­ло­гі­чно об­ґрун­то­ва­на ор­га­ні­за­ція зе­мель­ної те­ри­то­рії го­спо­дар­ства (зем­ле­впо­ряд­ку­ва­н­ня), осво­є­н­ня сі­во­змін із пра­виль­ним чер­гу­ва­н­ням куль­тур, до­бір сор­тів з ура­ху­ва­н­ням їх осо­бли­во­стей, кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті й то­ле­ран­тно­сті до бур’янів, хво­роб, шкі­дни­ків та ін­ших фа­кто­рів, опти­мі­за­ція си­стем обро­бі­тку ґрун­ту та удо­бре­н­ня, під­го­тов­ка ви­со­ко­які­сно­го на­сі­н­ня, до­бір стро­ків і спосо­бів сів­би, зби­ра­н­ня вро­жаю то­що.

за­сту­пник ди­ре­кто­ра з на­у­ко­во­ін­но­ва­цій­ної ді­яль­но­сті та роз­ви­тку екс­пе­ри­мен­таль­ної ба­зи; за­ві­ду­вач на­у­ко­во­те­хно­ло­гі­чним від­ді­лом збе­ре­же­н­ня ро­дю­чо­сті грун­тів та кон­тро­лю яко­сті про­ду­кції, канд. с.-г. на­ук

вче­ний се­кре­тар; за­ві­ду­вач на­у­ко­во-те­хно­ло­гі­чним від­ді­лом се­ле­кції, на­сін­ни­цтва трансфе­ру ін­но­ва­цій, канд. техн. на­ук, с.н.с.

Об­сяг і стру­кту­ра по­сів­них площ

Ви­ро­бни­цтво зер­на ози­мих куль­тур в ці­ло­му по Укра­ї­ні має здій­сню­ва­ти­ся на осно­ві ста­бі­лі­за­ції зем­ле­ко­ри­сту­ва­н­ня і за­сто­су­ва­н­ня ін­тен­сив­них те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня ози­мих куль­тур, що зда­тні най­більш ефе­ктив­но за­без­пе­чу­ва­ти ра­ціо­наль­не ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів та енер­гії. Оці­ню­ю­чи ре­зуль­та­ти ви­ро­бни­цтва зер­на за остан­ні 3 ро­ки, мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що до­ся­гну­то ста­біль­ність у ви­ро­бни­цтві зер­на ози­мих, пе­ред­усім пше­ни­ці, за­без­пе­че­но на­ро­щу­ва­н­ня ва­ло­во­го збо­ру зер­на ці­єї куль­ту­ри за ра­ху­нок під­ви­ще­н­ня уро­жай­но­сті.

Яким бу­ти кли­ну ози­мих зер­но­вих під но­вий уро­жай — ска­за­ти не­про­сто, як і утри­ма­ти до­ся­гну­тий ви­со­кий рі­вень їх ви­ро­бни­цтва та уро­жай­но­сті. Перш за все не­об­хі­дно ви­зна­чи­ти­ся з об­ся­га­ми та стру­кту­рою по­сів­них площ ози­мих куль­тур та обра­ти те­хно­ло­гію, за якою во­ни ма­ють ви­ро­щу­ва­ти­ся. При цьо­му слід вра­хо­ву­ва­ти, що в осно­ві су­ча­сних те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня ози­мих куль­тур пе­ре­бу­ває те­о­рія фор­му­ва­н­ня уро­жаю, що за­без­пе­чує ско­ро­че­н­ня роз­ри­ву між по­тен­цій­ною і ре­аль­ною про­ду­ктив­ні­стю ро­слин, під­ви­ще­н­ня ви­хо­ду не­об­хі­дної про­ду­кції (зер­на, біл­ка, олії то­що) із за­галь­но­го вро­жаю.

Сі­во­змі­на

Сі­во­змі­на є за­хо­дом, що май­же без до­да­тко­вих ма­те­рі­аль­них ви­трат спри­яє під­ви­щен­ню уро­жай­но­сті по­льо­вих куль­тур при роз­мі­щен­ні від­по­від­но до їхніх біо­ло­гі­чних ви­мог на 20–25%.

Зна­че­н­ня сі­во­змі­ни є ком­пле­ксним і вклю­чає вплив на кіль­кість ґрун­то­вої во­ло­ги, цир­ку­ля­цію і до­сту­пність по­жив­них ре­чо­вин, тем­пе­ра­ту­ру ґрун­ту, роз­ви­ток ко­ри­сних мі­кро­ор­га­ні­змів, утво­ре­н­ня ріст­сти­му­лю­ю­чих ре­чо­вин, які міс-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.