По­бо­ре­мо

Agrobusiness Segodni - - Сезонний показ - Ігор Стор­чо­ус

Обме­же­н­ня бур’янів за до­по­мо­гою хі­мі­чних за­со­бів за­хи­сту — це за­хід, ре­зуль­та­тив­ність яко­го за­ле­жить від пра­виль­но­го ви­бо­ру гер­бі­ци­ду з рі­зно­ма­ні­тно­го їх асор­ти­мен­ту та вне­се­н­ня пре­па­ра­тів із до­три­ма­н­ням ре­ко­мен­да­цій фірм-ви­ро­бни­ків із ма­кси­маль­ним впли­вом на шкі­дли­вий об’єкт та мі­ні­маль­ним на нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще. Для об­при­ску­ва­н­ня за­сто­со­ву­ють гер­бі­ци­ди, які пе­ред­ба­че­ні «Пе­ре­лі­ком пе­сти­ци­дів і агро­хі­мі­ка­тів, до­зво­ле­них до ви­ко­ри­ста­н­ня в Укра­ї­ні». Пре­па­ра­ти, нор­ми їх ви­трат під­би­ра­ють з ура­ху­ва­н­ням ви­до­во­го скла­ду і чи­сель­но­сті бур’янів.

Ню­ан­си кон­тро­лю рі­зних ви­дів бур’янів

Для обме­же­н­ня чи­сель­но­сті ви­дів бу­дя­ків і осо­тів за­сто­со­ву­ють гер­бі­ци­ди су­ціль­ної дії на осно­ві ді­ю­чої ре­чо­ви­ни глі­фо­сат. Ра­ціо­наль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти та­кож ба­ко­ві ком­по­зи­ції на осно­ві гер­бі­ци­дів з рі­зни­ми ді­ю­чи­ми ре­чо­ви­на­ми. На­при­клад: глі­фо­сат у по­єд­нан­ні з пре­па­ра­та­ми на осно­ві фе­но­кси­о­цто­вої ки­сло­ти. Пре­па­ра­ти су­ціль­ної дії на осно­ві ді­ю­чої ре­чо­ви­ни глі­фо­сат за­сто­со­ву­ють для зни­ще­н­ня ком­пле­ксу бур’янів за 2–3 ти­жні до оран­ки.

Най­біль­шою бу­де те­хні­чна ефе­ктив­ність гер­бі­ци­дів за умов їх за­сто­су­ва­н­ня в опти­маль­ні фа­зи роз­ви­тку ро­слин бу­дя­ків і осо­тів, а са­ме під час фор­му­ва­н­ня роз­ви­ну­тих ро­зе­ток (6– 10 лис­тків) і про­хо­дже­н­ня у них актив­них ро­сто­вих та обмін­них про­це­сів. Ме­тою за­хо­ду є не за­без­пе­че­н­ня від­ми­ра­н­ня над­зем­них одно­рі­чних ча­стин у ро­слин ба­га­то­рі­чних бур’янів, а пов­на за­ги­бель під­зем­них (го­лов­них) ба­га­то­рі­чних ор­га­нів ро­слин.

Для кон­тро­лю бе­різ­ки по­льо­вої до­ціль­не об­при­ску­ва­н­ня гер­бі­ци­да­ми су­ціль­ної дії на осно­ві ді­ю­чої ре­чо­ви­ни глі­фо­сат і по­хі­дних 2,4-Д та на осно­ві ді­ю­чої ре­чо­ви­ни ди­кам­ба під час ма­со­вої ве­ге­та­ції бур’яну і фор­му­ва­н­ня мо­ло­дих па­го­нів (дов­жи­ною від 15–20 см до фа­зи цві­ті­н­ня).

Кон­троль пи­рію пов­зу­чо­го за­без­пе­чу­ють та­кож шля­хом за­сто­су­ва­н­ня гер­бі­ци­дів су­ціль­ної дії на осно­ві ді­ю­чої ре­чо­ви­ни глі­фо­сат. У ра­зі, якщо у по­сі­вах куль­ту­ри на­яв­на не­зна­чна кіль­кість дво­доль­них ви­дів бур’янів, до­ціль­ним є вне­се­н­ня од- но­го з гра­мі­ні­ци­дів: по­хі­дних га­ло­кси­фоп-R-ме­ти­лу; кві­за­ло­фо-п-ети­лу; хі­ла­зо­фоп-П-ети­лу; кле­то­ди­му; те­пра­ло­кси­ди­му (табл. 1).

На час сів­би рі­па­ку ози­мо­го на по­лях не­об­хі­дно здій­сни­ти за­хо­ди, які за­без­пе­чать пов­не зни­ще­н­ня ба­га­то­рі­чних ви­дів бур’янів.

На про­ду­ктив­ність куль­ту­ри зна­чною мі­рою впли­ває на­яв­ність у по­сі­вах бур’янів в осін­ній пе­рі­од, на по­ча­тко­вих фа­зах ро­сту і роз­ви­тку ро­слин рі­па­ку. Осін­нє за­бур’яне­н­ня при­зво­дить до на­дмір­но­го ви­но­су то­чки ро­сту над по­верх­нею ґрун­ту, слаб­шо­го роз­ви­тку ко­ре­не­вої си­сте­ми, що за­га­лом під­ви­щує ри­зик ви­мер­за­н­ня рі­па­ку, а та­кож спри­чи­нює фор­му­ва­н­ня низь­ко­вро­жай­них по­сі­вів. За силь­но­го за­бур’яне­н­ня втра­та біо­ма­си рі­па­ку мо­же ста­но­ви­ти 30–50%. З ме­тою не­д­опу­ще­н­ня осін­ньо­го за­бур’яне­н­ня по­сі­ви куль­ту­ри об­при­ску­ють грун­то­ви­ми гер­бі­ци­да­ми до чи пі­сля сів­би, до схо­дів рі­па­ку ози­мо­го.

До грун­то­вих гер­бі­ци­дів, які вно­сять у ґрунт до по­яви схо­дів куль­ту­ри, і ма­ють ши­ро­кий спектр дії, на­ле­жать пре­па­ра­ти, зокре­ма по­хі­дні хло­ра­це­та­ні­лі­ду — ме­та­за­хлор, S-ме­то­ла­хлор, аце­то­хлор та ди­ні­тро­а­ні­лі­ну — три­флу­ра­лін. Однак гер­бі­ци­ди на осно­ві на­ве­де­них ви­ще ді­ю­чих ре­чо­вин не­ефе­ктив­ні для кон­тро­лю ба­га­то­рі­чних бур’янів. Для ран­ньо­го пі­сля­по­сів­но­го кон­тро­лю бур’янів вно­сять пре­па­рат на осно­ві ді­ю­чої ре­чо­ви­ни кло­ма­зон, а для пі­зньо­го пі­сля­по­сів­но­го — кло­пі­ра­лід (табл. 1).

До­схо­до­ве вне­се­н­ня ґрун­то­во­го гер­бі­ци­ду на осно­ві ді­ю­чої ре­чо­ви­ни S-ме­то­ла­хлор за­без­пе­чує ефе­ктив­ний кон­троль зла­ко­вих і де­яких дво­доль­них бур’янів. Для роз­ши­ре­н­ня спе­ктра дії під час кон­тро­лю зла­ко­вих бур’янів ре­ко­мен­до­ва­но за­сто­со­ву­ва­ти по­хі­дні ді­ю­чої ре­чо­ви­ни кло­ма­зо­ну в ба­ко­вій су­мі­ші з ґрун­то­вим гер­бі­ци­дом на осно­ві ді­ю­чої ре­чо­ви­ни S-ме­то­ла­хлор.

Як до­сяг­ти ма­кси­маль­ної ефе­ктив­но­сті?

Для отри­ма­н­ня ма­кси­маль­ної ефе­ктив­но­сті від за­сто­су­ва­н­ня ґрун­то­вих гер­бі­ци­дів не­об­хі­дно до­три­му­ва­ти­ся та­ких ви­мог.

Стру­кту­ра грун­ту на по­лях по­вин­на бу­ти дрі­бно-груд­ку­ва­тою, щоб гер­бі­ци­ди мо­гли ма­кси­маль­но рів­но­мір­но роз­по­ді­ля­ти­ся. Роз­мір гру­док грун­ту не по­ви­нен пе­ре­ви­щу­ва­ти 20 мм у ді­а­ме­трі. Зни­зи­ти ефе­ктив­ність ґрун­то­во­го гер­бі­ци­ду мо­жуть ве­ли­кі груд­ки, на­яв­ність стер­ні і ве­ли­ка кіль­кість по­жнив­них ре­шток.

Во­ло­гість грун­ту по­вин­на бу­ти по­мір­но ви­со­кою — тіль­ки за та­ких умов гер­бі­цид мо­же по­ча­ти ді­я­ти. Зокре­ма, під час вне­се­н­ня пре­па­ра­ту не­об­хі­дно чі­тко до­три­му­ва­ти­ся нор­ми ви­тра­ти ро­бо­чої рі­ди­ни — на 1 га по­вин­но бу­ти ви­ко­ри­ста­но не мен­ше 400 л во­ди. Під­ви­щи­ти те­хні­чну ефе­ктив­ність пре­па­ра­тів мо­жна за до­по­мо­гою спосо­бу, під час яко­го во­ни за­ро­бля­є­ться у грун­то­ві ша­ри ґрун­то­об­ро­бни­ми зна­ря­д­дя­ми на гли­би­ну 3–5 см.

Вид і тип ґрун­ту, а та­кож кіль­кість ор­га­ні­чних ре­чо­вин, що мі­стя­ться у ньо­му, зда­тні впли­ну­ти як на те­хні­чну ефе­ктив­ність ґрун­то­во­го гер­бі­ци­ду, так і на три­ва­лість за­хи­сної дії. Чим лег­ше грунт, тим мен­ша кіль­кість пре­па­ра­ту ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для оброб­ки оди­ни­ці пло­щі. На­при­клад, на пі­ща­них і су­пі­ща­них грун­тах із не­ве­ли­кою кіль­кі­стю гу­му­су грун­то­ві гер­бі­ци­ди мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся у мі­ні­маль­них за­ре­є­стро­ва­них нор­мах ви­тра­ти. На су­гли­ни­стих і гли­ни-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.