Ор­га­ні­чні бо­бо­ві та ко­ло­со­ві — пра­кти­ка ви­ро­щу­ва­н­ня БТУ-Центр

Agrobusiness Segodni - - Сезонний показ - Дми­тро Сі­рий

16 черв­ня ком­па­нія «БТУ-Центр», укра­їн­ський ви­ро­бник біо­пре­па­ра­тів і біо­до­брив, під час «Ор­га­ні­чно­го Дня по­ля», яке від­бу­лось на ба­зі ДП «До­слі­дне го­спо­дар­ство «Сквир­ське» ІАП НААН» (Ки­їв­ська обл.), про­де­мон­стру­ва­ла про­гра­ми для ви­ро­щу­ва­н­ня ор­га­ні­чних ко­ло­со­вих (яра й ози­ма пше­ни­ця) та бо­бо­вих (го­рох і соя) куль­тур.

Си­ла — в єд­но­сті

Бі­о­пре­па­ра­ти «БТУ-Центр», які ви­хо­дять на ри­нок під брен­дом «Жи­ва зем­ля», вже до­во­лі до­бре зна­ні в Укра­ї­ні. Ча­сто ни­ми ко­ри­сту­ю­ться сіль­го­спви­ро­бни­ки, які пра­кти­ку­ють ін­те­гро­ва­ну си­сте­му зем­ле­роб­ства (в по­єд­нан­ні з хі­мі­чни­ми пре­па­ра­та­ми — ред.), ко­ли по­трі­бно ви­ве­сти ро­сли­ни зі стре­сів, по­вер­ну­ти ко­ри­сні еле­мен­ти від ве­ли­кої кіль­ко­сті ро­слин­них ре­шток у ґрунт то­що. В цих та по­ді­бних умо­вах бі­о­пре­па­ра­ти ді­ють, але, зро­зумі­ло, що най­кра­ще їхню ро­бо­ту ви­дно за ор­га­ні­чної те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­гос­пкуль­тур.

Для ді­є­во­го ви­ро­бни­цтва ті­єї чи ін­шої ор­га­ні­чної куль­ту­ри екс­пер­ти ком­па­нії «БТУЦентр» про­по­ну­ють ком­пле­ксні рі­ше­н­ня, у яких вза­є­мо­до­пов­ню­ю­чі бі­о­пре­па­ра­ти ство­рю­ють спри­я­тли­ве се­ре­до­ви­ще для роз­ви­тку ро­слин, на­да­ють їм силь­ний іму­ні­тет, а по­тім у по­трі­бний мо­мент до­да­тко­во за­без­пе­чу­ють за­хи­стом та жив­ле­н­ням упро­довж усі­єї ве­ге­та­ції. Крім то­го, бі­о­пре­па­ра­ти по­зи­тив­но впли­ва­ють на на­сту­пні куль­ту­ри. Так, на­при­клад, на­бу­ва­ють по­ши­ре­н­ня мі­ко­ри­зні гри­би, які ді­ють у сим­біо­зі з сіль­гос­пкуль­ту­ра­ми: ро­сли­на на­дає гри­бам ву­гле­во­ди, ву­гле­ки­слий газ, за по­тре­би — ки­сень, а ті за­без­пе­чу­ють її во­дою, ма­кро-, мі­кро­еле­мен­та­ми та за­хи­стом від па­то­ге­нів.

Го­рох

Від­ві­ду­ва­чі «Ор­га­ні­чно­го Дня по­ля» оці­ни­ли по­пе­ре­дні ре­зуль­та­ти (оста­то­чні ви­снов­ки ро­би­ти­му­ться пі­сля збо­ру вро­жаю) за­сто­су­ва­н­ня про­грам «БТУ-Центр» для го­ро­ху, сої, ози­мої та ярої пше­ни­ці. Вар­то від­мі­ти­ти, що під час за­хо­ду «БТУ-Центр» про­де­мон­стру­ва­ла про­гра­ми-ма­кси­мум, які ство­ре­ні для най­важ­чих умов ви­ро­щу­ва­н­ня ор­га­ні­чних куль­тур. На пра­кти­ці екс­пер­ти ком­па­нії на­да­ють го­спо­дар­ству ін­ди­ві­ду­аль­не рі­ше­н­ня, від­по­від­но до ґрун­то­вих умов, на­яв­но­сті стре­сів ро­слин, рів­ню за­ра­же­н­ня па­то­ге­на­ми на­сі­н­ня для ви­сі­ву то­що.

Тож, що со­бою пред­став­ля­ють про­гра­ми «БТУ-Центр», і як ви­гля­да­ють ви­ро­ще­ні за ни­ми куль­ту­ри?

Сьо­го­дні ба­га­то ви­ро­бни­ків зі­штов­хну­ло­ся із різ­ким зни­же­н­ням уро­жай­но­сті пше­ни­ці за ра­ху­нок одно­го фа­кто­ра — від­су­тно­сті пра­виль­них по­пе­ре­дни­ків. Най­кра­щим тут є го­рох, який по со­бі ли­шає у ґрун­ті 60 кг N у д.р., ко­ри­сту­є­ться по­пи­том на рин­ку та має при­ва­бли­ву ці­ну. То­му і не­див­но, що ця куль­ту­ра під час за­хо­ду ва­би­ла від­ві­ду­ва­чів.

«Не­спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви, осо­бли­во похо­ло­да­н­ня, зни­зи­ли по­тен­ці­ал уро­жай­но­сті куль­ту­ри. Але тим не менш за­раз го­рох пе­ре­бу­ває у до­бро­му ста­ні, в се­ре­дньо­му він сфор­му­вав 8-9 зер­нин у стру­чку. За по­пе­ре­дні­ми про­гно­за­ми, вро­жай­ність на цьо­му по­лі має ста­но­ви­ти 20-25 ц/га», — роз­по­від­ає агро­ном «БТУ-Центр» Оль­га Ку­лі­ніч.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.