Ефе­ктив­ність ви­ро­щу­ва­н­ня гре­чки на си­де­рат

Agrobusiness Segodni - - Сезонний показ - Во­ло­ди­мир Іва­ни­шин

та ін­ших жи­вих ор­га­ні­змів, що по­лі­пшує агро­хі­мі­чні та фі­зи­чні вла­сти­во­сті; сів­ба гре­чки су­мі­сно з де­стру­кці­єю со­ло­ми змен­шує за­бур’яне­ність і по­кра­щує фі­то­са­ні­тар­ний стан ґрун­ту, змен­шує за­смі­че­н­ня по­сі­вів, а в окре­мих ви­пад­ках і за­по­бі­гає ура­жен­ню куль­тур­них ро­слин збу­дни­ка­ми хво­роб, що умо­жлив­лює мі­ні­мі­за­цію вне­се­н­ня пе­сти­ци­дів; по­пов­нює за­па­си ор­га­ні­чних ре­чо­вин та азо­ту в грун­ті; ви­ко­ри­ста­н­ня важ­ко­роз­чин­них спо­лук фо­сфо­ру з ни­жніх ша­рів ґрун­ту; змен­ши­ти не­ви­ро­бни­чі ви­тра­ти во­ло­ги і по­жив­них ре­чо­вин уна­слі­док по­сла­бле­н­ня про­це­сів ін­філь­тра­ції з ко­ре­нев­мі­сно­го ша­ру ґрун­ту і під­ви­щи­ти ко­е­фі­ці­єнт ви­ко­ри­ста­н­ня ді­ю­чої ре­чо­ви­ни з до­брив і хі­мі­чних ме­лі­о­ран­тів; мі­ні­мі­зу­ва­ти про­це­си во­дної та ві­тро­вої еро­зій; по­кра­щи­ти агро­фі­зи­чні вла­сти­во­сті грун­ту вна­слі­док роз­пу­шу­ва­н­ня йо­го глиб­ших ша­рів, а з від­ми­ра­н­ням ко­ре­нів — утво­ре­н­ня вер­ти­каль­но­го дре­на­жу; пом’якше­н­ня ґрун­тов­то­ми у спе­ці­а­лі­зо­ва­них сі­во­змі­нах; над­хо­дже­н­ня до­да­тко­вих кор­мів для ху­до­би; змен­шен- ня енер­ге­ти­чних і ма­те­рі­аль­них ре­сур­сів; збіль­ше­н­ня уро­жай­но­сті сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур і по­лі­пше­н­ня яко­сті про­ду­кції. Сві­то­ва пра­кти­ка і чи­слен­ні до­слі­дже­н­ня свід­чать про те, що спа­лю­ва­н­ня со­ло­ми і пі­сля­жнив­них ре­шток є не­до­ціль­ним і ан­ти­еко­ло­гі­чним за­хо­дом, який зав­дає шко­ди як дов­кі­л­лю, так і ґрун­там.

Та­ким чи­ном, за­сто­су­ва­н­ня гре­чки на зе­ле­не до­бри­во та де­стру­кція со­ло­ми спри­я­ють ефе­ктив­ні­шо­му ви­ко­ри­стан­ню зо­наль­них агро­клі­ма­ти­чних ре­сур­сів. То­му в су­ча­сно­му зем­ле­роб­стві ви­ро­щу­ва­н­ня гре­чки на си­де­рат і де­стру­кцію не­об­хі­дно роз­гля­да­ти як ва­жли­ву скла­до­ву енер­го- і ре­сур­со­о­ща­дних те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур.

Еко­ло­гі­чний ефект від за­сто­су­ва­н­ня зе­ле­них до­брив про­яв­ля­є­ться у їх зда­тно­сті зне­за­ра­жу­ва­ти ґрунт від па­то­ген­ної мі­кро­фло­ри. Адже уна­слі­док при­орю­ва­н­ня ор­га­ні­чної ма­си у ґрун­ті зро­стає актив­ність ве­ли­кої гру­пи са­про­фі­тних мі­кро­ор­га­ні­змів, які є ан­та­го­ні­ста­ми ба­га­тьох збу­дни­ків хво­роб. Так, зна­чно зни­жу­є­ться рі­вень за­хво­рю­ва­н­ня бульб кар­то­плі пар­шею, сту­пінь ура­же­н­ня зер­но­вих ко­ре­не­ви­ми гни­ля­ми змен­шу­є­ться на 19–24%. Осо­бли­во це акту­аль­но за су­ча­сних умов го­спо­да­рю­ва­н­ня, ко­ли по­ру­ше­но чер­гу­ва­н­ня куль­тур у сі­во­змі­ні, і ча­сти­ну ози­мих зер­но­вих куль­тур ви­сі­ва­ють пі­сля стер­ньо­вих по­пе­ре­дни­ків.

По­сі­ви си­де­ра­ту є одним із най­го­лов­ні­ших за­хо­дів по­лі­пше­н­ня фі­зи­чних вла­сти­во­стей та охо­ро­ни ґрун­тів. До­бре роз­ви­не­не ко­рі­н­ня ви­сі­я­них куль­тур спри­яє ме­ха­ні­чно­му роз­пу­шу­ван­ню ґрун­ту, про­ти­діє їх пе­ре­у­щіль­нен­ню те­хні­кою, зокре­ма ко­лі­сни­ми ма­ши­на­ми і зна­ря­д­дя­ми, по­лі­пшу­ю­чи при цьо­му во­дний, по­ві­тря­ний і те­пло­вий ре­жи­ми. Си­де­ра­ти та­кож є до­брою пе­ре­по­ною для змен­ше­н­ня не­га­тив­но­го впли­ву ві­тро­вої і во­дної еро­зій, оскіль­ки за­по­бі­га­ють ви­ду­ван­ню та зми­ван­ню верх­ньо­го ша­ру ґрун­ту, за­хи­ща­ю­чи йо­го від ві­тру і си­ли до­що­вих по­то­ків.

Гре­чка має ва­жли­ве агро­те­хні­чне зна­че­н­ня

У зв’яз­ку із при­да­тні­стю для пі­зніх стро­ків ви­сі­ва­н­ня та ско­ро­сти­глі­стю во­на є стра­хо­вою куль­ту­рою для пе­ре­сі­ва­н­ня за­ги­блої ози­ми­ни. Її ви­ко­ри­сто­ву­ють для пі­сля­у­кі­сних і пі­сля­жнив­них по­сі­вів, а та­кож на зе­ле­не до­бри­во. Греч-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.