F. A.Q. про агро­кла­сте­ри

Agrobusiness Segodni - - Кермо керівника - На­та­лія Ку­зьо

Про кла­стер­ну фор­му ор­га­ні­за­ції ро­бо­ти у рі­зних сфе­рах Укра­ї­на ді­зна­ла­ся не так дав­но. Актив­не впро­ва­дже­н­ня та по­пу­ля­ри­за­ція кла­стер­но­го об’єд­на­н­ня у нас по­ча­ли­ся з ІТ-га­лу­зі, де кла­сте­ри по­ка­за­ли свою ефе­ктив­ність та ді­є­вість. Сьо­го­дні та­ка фор­ма ор­га­ні­за­ції по­ши­ри­ла­ся на рі­зні сфе­ри, а в агро­се­кто­рі на­бу­ла осо­бли­вої акту­аль­но­сті, адже пи­та­н­ня об’єд­на­н­ня агра­рі­їв для ефе­ктив­ні­шої ро­бо­ти в ТОПі га­лу­зі. Па­ра­лель­но з актив­ним про­су­ва­н­ням на рі­зних рів­нях та вже ре­аль­ни­ми при­кла­да­ми кла­стер­них об’єд­нань, нав­ко­ло цьо­го пи­та­н­ня ще є не­о­дно­зна­чно­сті. В основ­но­му — че­рез слаб­ку по­ін­фор­мо­ва­ність перш за все са­мих агра­рі­їв про кла­сте­ри. Ми спи­та­ли укра­їн­ських фер­ме­рів про те, якої ін­фор­ма­ції їм бра­кує про кла­стер­ну фор­му ор­га­ні­за­ції, ви­ді­ли­ли най­більш по­ши­ре­ні за­пи­та­н­ня і по­ста­ви­ли їх Ган­ні Ан­то­нюк, екс­пер­тці з роз­ви­тку кла­сте­рів та під­трим­ки кла­стер­них іні­ці­а­тив ГО «Агро­Львів Кон­салт». Ган­на за­йма­є­ться до­слі­дже­н­ня­ми кла­сте­рів са­ме в аграр­ній сфе­рі і бе­ре актив­ну участь у впро­ва­джен­ні кла­стер­ної фор­ми ор­га­ні­за­ції агра­рі­їв в Укра­ї­ні.

Чим кла­стер від­рі­зня­є­ться від ко­о­пе­ра­ції?

Са­ме це пи­та­н­ня не­зро­зумі­ле біль­шо­сті опи­та­них на­ми фер­ме­рів. Ви­ро­бни­ки ка­жуть, що об’єд­на­н­ня пе­ред­усім у них асо­ці­ю­є­ться із ко­опе­ра­ти­вом, і ба­га­то з них ду­має, що «кла­стер» — це те са­ме. Хо­ча від­по­відь на це пи­та­н­ня є клю­чо­вою від­мін­ні­стю кла­сте­ра за­га­лом від будь-якої ін­шої фор­ми об’єд­на­н­ня. Ко­опе­ра­тив — це ін­те­гра­цій­не об’єд­на­н­ня з го­ри­зон­таль­ни­ми зв’яз­ка­ми. Тоб­то у та­кій фор­мі об’єд­ну­ю­ться ви­ро­бни­ки одно­ти­пної про­ду­кції, щоб мі­ні­мі­зу­ва­ти ви­тра­ти на ви­ро­бни­цтво, ви­го­тов­ля­ти біль­ші пар­тії і, від­по­від­но, отри­ма- ти ви­щу ці­ну. На­при­клад, ма­лі та се­ре­дні фер­мер­ські го­спо­дар­ства, які ви­ро­щу­ють, ска­жі­мо, мор­кву, мо­жуть ство­ри­ти ко­опе­ра­тив, щоб спіль­но за ви­гі­дні­шою ці­ною ку­пу­ва­ти на­сі­н­ня, до­бри­ва, спіль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти те­хні­ку то­що, а по­тім фор­му­ва­ти ве­ли­кі пар­тії то­ва­ру. Кла­стер — це об’єд­на­н­ня, де до го­ри­зон­таль­ної ін­те­гра­ції ви­ро­бни­ків до­да­ні ін­ші стру­кту­ри, ор­га­ні­за­ції, уста­но­ви, екс­пер­ти. Це зна­чно скла­дні­ша фор­ма об’єд­на­н­ня. Йде­ться про тих, хто у рі­зний спо­сіб при­че­тний до ді­яль­но­сті агра­рі­їв і мо­же бу­ти їм ко­ри­сним вздовж усьо­го лан­цю­га ви­ро­бни­цтва і про­да­жу про­ду­кції — це і є вер­ти­каль­ні зв’яз­ки. Сю­ди на­ле­жать по­ста­чаль­ни­ки ре­сур­сів і си­ро­вин­них ма­те­рі­а­лів, ком­пле­кту­ю­чих і обла­дна­н­ня; ті, хто за­йма­є­ться пе­ре­роб­кою, фа­су­ва­н­ням і мар­ку­ва­н­ням про­ду­кції; транс­порт­ні та ло­гі­сти­чні ком­па­нії; опто­ві і роз­дрі­бні збу­то­ві ме­ре­жі… Під­три­му­ю­чі ін­те­гра­цій­ні зв’яз­ки — це об’єд­на­н­ня з уста­но­ва­ми і ор­га­ні­за­ці­я­ми, які до­по­ма­га­ють се­кто­ру роз­ви­ва­ти­ся — ор­га­ни вла­ди, на­вчаль­ні і на­у­ко­ві за­кла­ди, бан­ків­ські і стра­хо­ві уста­но­ви, аген­ції роз­ви­тку, спе­ці­а­лі­зо­ва­ні ЗМІ, кон­сал­тин­го­ві ком­па­нії чи ін­ди­ві­ду­аль­ні кон­суль­тан­ти, гро-

Ган­на Ан­то­нюк, екс­перт з роз­ви­тку кла­сте­рів та під­трим­ки кла­стер­них іні­ці­а­тив ГО «Агро­Львів Кон­салт»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.