Пра­во­ва до­ля зе­мель­них ді­ля­нок, вла­сни­ки яких по­мер­ли: за­ко­но­дав­чі но­ве­ли

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Т.О. Ко­ва­лен­ко

У ве­ре­сні 2016 р. Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни вне­сла ряд змін до Зе­мель­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни від 25 жов­тня 2001 р., Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни від 16 сі­чня 2003 р., Ци­віль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни від 18 бе­ре­зня 2004 р., За­ко­нів Укра­ї­ни «Про орен­ду зем­лі» в ре­да­кції від 2 жов­тня 2003 р., «Про дер­жав­ну ре­є­стра­цію актів ци­віль­но­го ста­ну» від 1 ли­пня 2010 р., «Про Дер­жав­ний зе­мель­ний ка­дастр» від 7 ли­пня 2011 р., «Про су­до­вий збір» від 8 ли­пня 2011 р., «Про дер­жав­ну ре­є­стра­цію ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но та їх об­тя­жень» в ре­да­кції від 26 ли­сто­па­да 2015 р. з ме­тою ви­зна­че­н­ня пра­во­вої до­лі зе­мель­них ді­ля­нок, вла­сни­ки яких по­мер­ли Ці змі­ни на­бу­ли чин­но­сті з 19 жов­тня 2016 р

Пи­та­н­ня пе­ре­хо­ду прав на зе­мель­ні ді­лян­ки, вла­сни­ки яких по­мер­ли, дав­но уже го­стро по­тре­бу­ва­ли сво­го за­ко­но­дав­чо­го вре­гу­лю­ва­н­ня, що осо­бли­во від­чу­тно в умо­вах чер­го­во­го про­дов­же­н­ня мо­ра­то­рію на від­чу­же­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок, які пе­ре­бу­ва­ють у вла­сно­сті гро­ма­дян та юри­ди­чних осіб для ве­де­н­ня то­вар­но­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва, зе­мель­них ді­ля­нок, ви­ді­ле­них у на­ту­рі (на мі­сце­во­сті) вла­сни­кам зе­мель­них ча­сток (па­їв) для ве­де­н­ня осо­би­сто­го се­лян­сько­го го­спо­дар­ства, а та­кож зе­мель­них ча­сток (па­їв), до на­бра­н­ня чин­но­сті за­ко­ном про обіг зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня, але не ра­ні­ше 1 сі­чня 2018 р

На­сам­пе­ред не­об­хі­дно звер­ну­ти ува­гу, що пе­ре­лік під­став на­бу­т­тя пра­ва ко­му­наль­ної вла­сно­сті те­ри­то­рі­аль­ни­ми гро­ма­да­ми, ви­зна­че­ний у ст. 83 Зе­мель­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, бу­ло до­пов­не­но та­кою під­ста­вою, як «пе­ре­хід у їхню вла­сність зе­мель­них ді­ля­нок, ви­зна­них су­дом від­у­мер­лою спад­щи­ною». З одно­го бо­ку, та­кі при­пи­си не є но­ви­ми для ре­гу­лю­ва­н­ня спад­ку­ва­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок. Адже у ч. 5 ст. 83 Зе­мель­но­го ко­де­ксу пе­ре­лік під­став на­бу­т­тя пра­ва ко­му­наль­ної вла­сно­сті на зем­лю не є ви­чер­пним, оскіль­ки у п. «ґ» пе­ред­ба­че­но ви­ни­кне­н­ня ін­ших під­став, пе­ред­ба­че­них за­ко­ном. Та­ким за­ко­ном є Ци­віль­ний ко­декс Укра­ї­ни, від­по­від­но до ст. 1277 яко­го у ра­зі від­су­тно­сті спад­ко­єм­ців за за­по­ві­том і за за­ко­ном, усу­не­н­ня їх від пра­ва на спад­ку­ва­н­ня, не­прийня­т­тя ни­ми спад­щи­ни, а та­кож від­мо­ви від її прийня­т­тя ор­ган мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня за мі­сцем від­кри­т­тя спад­щи­ни, а якщо до скла­ду спад­щи­ни вхо­дить не­ру­хо­ме май­но — за йо­го мі­сце­зна­хо­дже­н­ням, зо­бов’яза­ний по­да­ти до су­ду за­яву про ви­зна­н­ня спад­щи­ни від­у­мер­лою. З дру­го­го бо­ку, до­пов­не­н­ня ст. 83 Зе­мель­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни но- вою під­ста­вою на­бу­т­тя пра­ва ко­му­наль­ної вла­сно­сті на зем­лю є кон­кре­ти­за­ці­єю пра­во­вих при­пи­сів, що спри­яє ре­а­лі­за­ції прин­ци­пу ви­зна­че­но­сті у ре­гу­лю­ван­ні зе­мель­них від­но­син.

Від­по­від­но до при­пи­сів ци­віль­но­го за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни спад­щи­на вва­жа­є­ться від­у­мер­лою у ра­зі від­су­тно­сті спад­ко­єм­ців за за­по­ві­том і за за­ко­ном, усу­не­н­ня їх від пра­ва на спад­ку­ва­н­ня, не­прийня­т­тя ни­ми спад­щи­ни, а та­кож від­мо­ви від її прийня­т­тя. Рі­ше­н­ня про ви­зна­н­ня спад­щи­ни від­у­мер­лою при­ймає суд. За­я­ва до су­ду про ви­зна­н­ня спад­щи­ни від­у­мер­лою по­да­є­ться пі­сля спли­ву одно­го ро­ку з ча­су від­кри­т­тя спад­щи­ни. Спад­щи­на, ви­зна­на су­дом від­у­мер­лою, пе­ре­хо­дить у вла­сність те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди.

По­зи­тив­ним аспе­ктом но­вел, вне­се­них За­ко­ном Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до пра­во­вої до­лі зе­мель­них ді­ля­нок, вла­сни­ки яких по­мер­ли» від 20 ве­ре­сня 2016 р., є уто­чне­н­ня по­ряд­ку на­бу­т­тя пра­ва ко­му­наль­ної вла­сно­сті на зе­мель­ні ді­лян­ки са­ме як від­у­мер­лу спад­щи­ну, шля­хом вне­се­н­ня до­пов­нень до Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, Ци­віль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, За­ко­нів Укра­ї­ни «Про дер- жав­ну ре­є­стра­цію актів ци­віль­но­го ста­ну», «Про су­до­вий збір», а са­ме:

а) юри­ди­чні дії, пов’яза­ні із на­бу­т­тям та оформ­ле­н­ням пра­ва ко­му­наль­ної вла­сно­сті на не­ру­хо­ме май­но, у то­му чи­слі й зе­мель­ні ді­лян­ки, вчи­ню­ю­ться не за мі­сцем від­кри­т­тя спад­щи­ни, а за мі­сце­зна­хо­дже­н­ням не­ру­хо­мо­го май­на. Зокре­ма, у ра­зі від­су­тно­сті спад­ко­єм­ців за за­по­ві­том і за за­ко­ном, усу­не­н­ня їх від пра­ва на спад­ку­ва­н­ня, не­прийня­т­тя ни­ми спад­щи­ни, а та­кож від­мо­ви від її прийня­т­тя, ор­ган мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня зо­бов’яза­ний по­да­ти до су­ду за­яву про ви­зна­н­ня спад­щи­ни від­у­мер­лою за мі­сце­зна­хо­дже­н­ням не­ру­хо­мо­го май­на. Від­по­від­но до змін, вне­се­них до ст. 5 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про су­до­вий збір», з 1 сі­чня 2017 р. ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня звіль­ня­ю­ться від спла­ти су­до­во­го збо­ру за по­да­н­ня за­яви про ви­зна­н­ня спад­щи­ни від­у­мер­лою під час роз­гля­ду спра­ви в усіх су­до­вих ін­стан­ці­ях;

б) охо­ро­на спад­ко­во­го май­на, спад­ко­єм­ці яко­го від­су­тні, здій­сню­є­ться з ме­тою йо­го збе­ре­же­н­ня до на­бра­н­ня за­кон­ної си­ли рі­ше­н­ням су­ду про ви­зна­н­ня спад­щи­ни від­у­мер­лою. Осо­би або ор­га­ни, що вжи­ва­ють за­хо­дів з охо­ро­ни спад­ко­во­го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.