Укра­їн­сько-сло­ва­цька фер­мер­ська сі­вал­ка

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Ва­силь За­гар­ний Гри­го­рій Ме­реф’ян­ський

На агро­про­ми­сло­вій ви­став­ці «АГРО-2017» у Ки­є­ві на­шу ува­гу при­вер­нув по­сів­ний агре­гат «Мі­страль». Йо­го ви­ро­бляє у Він­ни­ці під­при­єм­ство «Ар­ко­на», ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи спіль­ні з єв­ро­пей­ця­ми те­хні­чні рі­ше­н­ня. Це агре­га­ти для зер­но­вої гру­пи, ни­ми та­кож мо­жна сі­я­ти ку­ку­ру­дзу на си­лос і дрі­бно­на­сін­нє­ві куль­ту­ри — рі­пак, редь­ку, мак, льон, ко­рі­андр, тра­ви-си­де­ра­ти.

Вже з 1 ве­ре­сня всту­пає у си­лу Уго­да про пов­ну асо­ці­а­цію Укра­ї­ни з ЄС. Це від­криє но­ві мо­жли­во­сті на­сам­пе­ред для ви­ро­бни­ків та екс­пор­те­рів. Але й за­раз ба­га­то на­ших агра­рі­їв і трей­де­рів спів­пра­цю­ють з єв­ро­пей­ськи­ми кра­ї­на­ми. Ми по­стій­но ба­чи­мо на ви­став­ках АПК і на Днях по­ля ди­ле­рів сіль­гос­пте­хні­ки, агро­хі­мії, до­брив. Однак є й ін­ші при­кла­ди спів­пра­ці — ска­жі­мо, спіль­но­го ви­ро­бни­цтва сіль­сько­го­спо­дар­ських ма­шин.

На мас­шта­бній агро­про­ми­сло­вій ви­став­ці «АГРО-2017» взя­ло участь ши­ро­ке ко­ло не ли­ше фер­ме­рів і агро­но­мів, а й ін­же­не­рів, ви­на­хі­дни­ків. На­шу ува­гу при­вер­ну­ла сі­вал­ка з на­звою «Мі­страль», що екс­по­ну­ва­ла­ся по­бли­зу кор­пу­су № 1. Там ми по­зна­йо­ми­ли­ся із ви­ро­бни­ка­ми ці­єї те­хні­ки з Він­ни­ці — агро­фір­мою «Ар­ко­на». Во­ни вже по­над 15 ро­ків спів­пра­цю­ють із за­во­дом «Агро­фі­нал» (Agrofinal, Сло­вач­чи­на), і ця сі­вал­ка є про­ду­ктом їхньо­го спіль­но­го ви­ро­бни­цтва.

Як роз­по­вів нам Ми­ко­ла При­ще­па, ке­рів­ник фір­ми «Ар­ко­на», во­на утво­ри­ла­ся по­над 15 ро­ків то­му, «від­брунь­ку­вав­шись» від ві­до­мо­го у Він­ни­ці й по всій Укра­ї­ні під­при­єм­ства «Рем­те­хсіль­маш». Ра­ні­ше во­но за­йма­ло­ся тра­ди­цій­ним сер­ві­сом сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки. Там зі­бра­ла­ся ко­гор­та вмі­лих ін­же­не­рів, управ­лін­ців, і «Рем­те­хсіль­маш» роз­по­чав ви­ро­бля­ти ба­га­то чо­го ко­ри­сно­го, на­віть су­ча­сні він­ни­цькі трам­ваї. Ну, а «Ар­ко­на» скон­цен­тру­ва­ла­ся на по­сів­ній те­хні­ці.

Спо­ча­тку він­ни­цькі ма­ши­но­ви­ро­бни­ки ви­пу­ска­ли сі­вал­ку «Він­ни­чан­ка». По­тім удо­ско­на­ли­ли її у спів­пра­ці зі сло­ва­цьки­ми пар­тне­ра­ми. Фір­ма «Агро­фі­нал» роз­та­шо­ва­на у мі­сте­чку Хло­хо­вец не­по­да­лік Бра­ті­сла­ви. Во­на є пе­ре­до­вим роз­ро­бни­ком сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки в Єв­ро­пі. Ви­го­тов­ляє ви­со­ко­то­чні зап­ча­сти­ни для сіль­гос­пте­хні­ки, 70% яких екс­пор­ту­є­ться у кра­ї­ни Єв­ро­со­ю­зу: Ні­меч­чи­ну, Іспа­нію, Іта­лію, Ав­стрію… А те­пер і в Укра­ї­ну.

«Мі­страль» — сі­вал­ка, при­зна­че­на для зер­но­вої гру­пи і бо­бо­вих куль­тур (го­рох, ква­со­ля), та­кож нею мо­жна сі­я­ти ку­ку­ру­дзу на си­лос і дрі­бно­на­сін­нє­ві куль­ту­ри — рі­пак, мак, редь­ку, тра­ви-си­де­ра­ти — усі куль­ту­ри, що ма­ють роз­мір зер­на від 1 до 10 мм. За­без­пе­чує нор­му ви­сі­ву від 1,8 до 400 кг/га. Сі­вал­ка ком­пле­кту­є­ться бун­ке­ром із нер­жа­ві­ю­чої ста­лі, роз­ді­ле­ним на дві пі­ра­мі­даль­ні фор­ми (для на­сі­н­ня і до­брив), об­ся­гом 1500 л.

Мо­дель­ний ряд сі­ва­лок «Мі­страль» має ши­ри­ну за­хва­ту від 2,5 до 6 м. Як ві­до­мо, мі­стра­лем на­зи­ва­ють у Фран­ції силь­ний пів­ні­чно-за­хі­дний ві­тер. Ця на­зва вка­зує на те, що агре­гат пра­цює зав­дя­ки по­ту­жній пнев­ма­ти­ці — ви­ко­ри­сто­ву­ван­ні силь­но­го ке­ро­ва­но­го по­то­ку по­ві­тря. До­за­тор на­сі­н­ня до­зво­ляє рів­но­мір­но роз­по­ді­ля­ти по­сів­ний ма­те­рі­ал по всіх ро­бо­чих ор­га­нах і без­пе­рерв­но очи­щу­є­ться, що до­зво­ляє уни­кну­ти по­ми­лок під час до­зу­ва­н­ня. «Мі­страль» агре­га­ту­є­ться із тра­кто­ра­ми по­пу­ляр­ної у фер­ме­рів по­ту­жно­сті 85–100 к. с. Агре­гат мо­же, за ба­жа­н­ням за­мов­ни­ка, бу­ти уком­пле­кто­ва­ний як ан­кер­ни­ми, так і ди­ско­ви­ми со­шни­ка­ми.

ке­рів­ник агро­фір­ми «Ар­ко­на» (Він­ни­ця)

На­ше під­при­єм­ство «Ар­ко­на» ви­пу­скає пнев­ма­ти­чні сі­вал­ки під мар­кою «Мі­страль». Си­сте­ма по­да­чі зер­на у них — по­ві­тря­на. Наш за­вод фун­кціо­нує на ба­зі спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го під­при­єм­ства «Рем­те­хсіль­маш». Ми дав­но спів­пра­цю­є­мо зі сло­ва­ка­ми. «Сер­це» ці­єї сі­вал­ки — до­за­тор на­сі­н­ня. Ми бе­ре­мо йо­го в Сло­вач­чи­ні на за­во­ді «Агро­фі­нал». За­вод зна­ний, та­кі ж до­за­то­ри бе­руть у ньо­го ав­стрій­ські і ні­ме­цькі ви­ро­бни­ки по­сів­ної те­хні­ки. Якщо наш ви­ріб по­рів­ню­ва­ти з ім­порт­ни­ми ана­ло­га­ми, най­більш схо­жа ця сі­вал­ка, ма­буть, з ав­стрій­ською мар­ки Vogel & Noot. Агре­гат «Мі­страль» роз­ра­хо­ва­ний на ві­тчи­зня­но­го агро­ви­ро­бни­ка. То­му на­ші сі­вал­ки пра­цю­ють по всій Укра­ї­ні, основ­ні їх по­ку­пці — ма­лі і се­ре­дні фер­ме­ри, для хол­дин­гів во­на, зви­чай­но ж, ма­лу­ва­та. Ста­ра­є­мо­ся гну­чко спів­пра­цю­ва­ти з фер­ме­ра­ми: да­є­мо від­тер­мі­ну­ва­н­ня пла­те­жів у між­се­зо­н­ня — до збо­ру вро­жаю. В пер­спе­кти­ві хо­че­мо зро­би­ти та­кий ком­плекс, щоб по­пе­ре­ду йо­го йшов ґрун­то­об­ро­бний ме­ха­нізм, а за ним — сі­вал­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.