Су­ча­сні зер­но­очи­сні ма­ши­ни

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Ва­силь Ду­мич

На сві­то­во­му рин­ку те­хні­ки пред­став­ле­но ши­ро­кий спектр зер­но­очи­сних ма­шин з рі­зни­ми ко­стру­кцій­но­те­хно­ло­гі­чни­ми рі­ше­н­ня­ми

Основ­не зав­да­н­ня очис­тки зер­но­во­го ма­те­рі­а­лу по­ля­гає у від­ді­лен­ні від по­то­ку во­ро­ху всіх до­мі­шок та щу­пло­го, би­то­го і по­шко­дже­но­го зер­на основ­ної куль­ту­ри. За умо­ви які­сно­го очи­ще­н­ня під­ви­щу­ю­ться по­жив­ні і сма­ко­ві вла­сти­во­сті про­до­воль­чо­го і фу­ра­жно­го зер­на. Очи­ще­не на­сін­нє­ве зер­но сор­ту­ють і ка­лі­бру­ють для одер­жа­н­ня на­сін­но­го ма­те­рі­а­лу, одна­ко­во­го за роз­мі­ра­ми (тов­щи­ною, ши­ри­ною і тов­щи­ною), ва­гою або ін­ши­ми озна­ка­ми.

Те­хно­ло­гі­чні схе­ми очи­ще­н­ня зер­на скла­да­ють із по­пе­ре­дньої, пер­вин­ної і вто­рин­ної се­па­ра­ції зер­но­во­го ма­те­рі­а­лу.

Для пер­вин­ної очис­тки зер­на фір­ма Kongskilde про­по­нує ба­ра­бан­ні се­па­ра­то­ри зер­но­вих куль­тур KDC4000 і KDC8000 (рис. 1).

Зер­но­очи­сні ма­ши­ни се­рії KDC обла­дна­ні обер­то­ви­ми ба­ра­ба­на­ми, вна­слі­док чо­го не ви­ни­кає ві­бра­ція, вла­сти­ва ме­ха­ні­змам зі зво­ро­тно-по­сту­паль­ним ру­хом ре­шіт. Пер­фо­ро­ва­ні ба­ра­ба­ни ви­го­тов­ле­ні з ли­сто­вої ста­лі на обла­днан­ні з комп’ютер­ним ке­ру­ва­н­ням, що за­без­пе­чує ви­со­ку то­чність і одно­рі­дність отво­рів. Ви­ко­ри­ста­н­ня ін­ди­ві­ду­аль­них пер­фо­ро­ва­них ме­та­ле­вих ре­шіт для рі­зних зер­но­вих куль­тур до­зво­ляє очи­ща­ти ма­кси­маль- но во­ло­ге зер­ном без від­чу­тної втра­ти по­ту­жно­сті се­па­ра­то­ра.

Під час ро­бо­ти по­тік зер­на че­рез за­ван­та­жу­валь­ну во­рон­ку по­да­є­ться у вну­трі­шній обер­то­вий ко­ну­сний ба­ра­бан. На ре­ше­тах вну­трі­шньо­го ба­ра­ба­на за­три­му­ю­ться ве­ли­кі до­мі­шки, а про­дукт очи­ще­н­ня, про­хо­дя­чи че­рез пер­фо­ро­ва­ні отво­ри, по­тра­пляє на ро­бо­чу ре­ші­тча­сту по­верх­ню зов­ні­шньо­го ба­ра­ба­на. На ре­ше­тах зов­ні­шньо­го ба­ра­ба­на за­три­му­є­ться зер­но, а дрі­бні до­мі­шки про­сі­ю­ю­ться і ви­па­да­ють у ко­ле­ктор, роз­та­шо­ва­ний у ни­жній ча­сти­ні се­па­ра­то­ра. На ви­хо­ді з ньо­го зер­но над­хо­дить в аспі­ра­цій­ну ка­ме­ру, в якій ме­то­дом ва­ку­у­му ви­да­ля­ю­ться лег­кі до­мі­шки.

По­ді­бні за кон­стру­кці­єю се­па­ра­то­ри зер­на се­рії ОЗМ пред­став­ляє під­при­єм­ство «Рос­тсіль­маш». Ба­ра­бан­ні се­па­ра­то­ри зер­но­вих куль­тур ви­го­тов­ля­ю­ться у ста­ціо­нар­но­му та мо­біль­но­му ва­рі­ан­тах.

Ві­бро­гро­хо­ти ко­ли­валь­но­го ти­пу се­рії ПРО­ГРЕС (рис. 2 а) ви­пу­скає під­при­єм­ство «СтройМе­ха­ни­ка», які при­зна­че­ні для кон­троль­но­го про­сі­ю­ва­н­ня, роз­ді­ле­н­ня на фра­кції, ви­да­ле­н­ня пи­лу із зер­но­вих про­ду­ктів.

Під час ро­бо­ти зер­но­вий во­рох без­пе­рерв­но за­ван­та­жу­є­ться у центр верх­ньо­го си­та і рів­но­мір­но роз­по­ді­ля­є­ться по всій по­верх­ні си­та від цен­тра до пе­ри­фе­рії (рис. 2 б). Дрі­бні ча­стин­ки про­ки­да­ю­ться крізь си­то ближ­че до цен­тру, біль­ші — на пе­ри­фе­рії си­та. Ма­те­рі­ал пе­ре­мі­щу­є­ться по спі­ра­лі з при­ско­ре­н­ням, яке збіль­шу­є­ться з тим, як від­да­ля­ю­ться ча­стин­ки від цен­тру си­та, вна­слі­док цьо­го про­сі­ва­ю­ться час­тки, роз­мір яких спів­па­дає із роз­мі­ра­ми отво­рів си­та. На­сі­н­ня пев­ної фра­кції ви­во­ди­ться че­рез бі­чні ви­хо­ди ко­ли­ва­ю­чо­го гро­хо­ту. Про­сі­ю­ва­н­ня по­вто­рю­є­ться на ко­жно­му си­ті.

За до­по­мо­гою спе­ці­аль­но­го гра­фі­чно­го ре­є­стра­то­ра тра­є­кто­рія ру­ху ко­лив­но­го гро­хо­ту від­обра­жа­є­ться на па­пе­рі у ви­гля­ді елі­пса і по­тім під­да­є­ться ви­мі­рю­ван­ню. Отри­ма­ні ре­зуль­та­ти в будь-який мо­мент мо­жуть бу­ти пе­ре­да­ні для подаль­шо­го кон­тро­лю та ко­ре­гу­ва­н­ня па­ра­ме­трів ро­бо­ти ві­бро­гро­хо­та.

На сві­то­во­му рин­ку та­кож пред­став­ле­ні се­па­ра­то­ри ко­ли­валь­но­го ти­пу се­рії XZS ки­тай­сько­го ви­ро­бни­ка Henan, China (Mainland).

Ві­тчи­зня­не під­при­єм­ство «Ві­бро­се­па­ра­тор» ви­го­тов­ляє се­па­ра­то­ри ві­бро­від­цен­тро­ві зер­но­ві ти­пу БЦСМ і мо­ди­фі­ка­ції про­ду­ктив­ні­стю 25, 50 і 100 т/год (рис. 3).

Кон­стру­кція се­па­ра­то­ра БЦС-50 яв­ляє со­бою уні­фі­ко­ва­ні ци­лін­дри­чні бло­ки, вста­нов­ле­ні на пла­тфор­ми. Во­на до­зво­ляє за не­об­хі­дно­сті ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ко­жен із бло­ків се­па­ра­то­ра ав­то­ном­но, на­при­клад для ро­бо­ти на рі­зних куль­ту­рах або рі­зних ре­жи­мах одно­ча­сно. Про­ду­ктив­ність одно­го ци­лін­дри­чно­го бло­ка ста­но­вить 25 т/год.

Під час очи­ще­н­ня зер­но­вий ма­те­рі­ал по­да­є­ться у ві­ял­ку, де від­окрем­лю­ю­ться і ви­во­дя­ться у ци­клон пил, лег­кі і дрі­бні до­мі­шки. Да­лі зер­но ру­ха­є­ться че­рез си­то­вий ба­ра­бан, що здій­снює обер­таль­ний і вер­ти­каль­но-ко­ли­валь­ний ру­хи. За ра­ху­нок від­цен­тро­вих сил обер­таль­но­го ру­ху си­то­во­го ба­ра­ба­на скла­до­ві ча­сти­ни зер­но­во­го ма­те­рі­а­лу при­ти­ска­ю­ться до вну­трі­шньої по­верх­ні ре­ше­та і зав­дя­ки ва­зі, си­лі інер­ції ко­ли­валь­но­го ру­ху пе­ре­мі­ща­ю­ться звер­ху вниз. Про­хо­дя­чи че­рез отво­ри трьох сит, зер­но роз­ді­ля­є­ться на фра­кції: дрі­бні до­мі­шки, по­дрі­бне­не (дрі­бне), очи­ще­не, ве­ли­кі до­мі­шки.

Для по­пе­ре­дньо­го і то­чно­го очи­ще­н­ня зер­на всіх ти­пів зла­ко­вих, олій­них куль­тур, ку­ку­ру­дзи, а та­кож стру­чко­вих фір­ма RIELA про­по­нує очи­щу­вач PROF-SEED (рис. 4 а), який скла­да­є­ться із пнев­ма­ти­чно­го і ме­ха­ні­чних се­па­ра­то­рів — ба­ра­бан­них сит.

Схе­ма те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су очи­щу­ва­ча по­ка­за­на на ри­сун­ку 4 б.

Зер­но­вий во­рох 1 че­рез роз­діль­ник 2 по­да­є­ться на ба­ра­бан­ні си­та, які скла­да­ю­ться із вну­трі­шньо­го та зов­ні­шньо­го сит 3. Во­ни пра­цю­ють за прин­ци­пом пла­не­тно­го ру­ху, тоб­то обер­та­ю­ться нав­ко­ло сво­єї осі й одно­ча­сно нав­ко­ло осі ма­ши­ни. Під ді­єю від­цен­тро­вої си­ли зер­но від­ки­да­є­ться на зов­ні­шні си­та. Ве­ли­кі до­мі­шки за­три­му­ю­ться на вну­трі­шніх си­тах 4. У подаль­шо­му зер­но від­сор­то­ву­ю­ться від дрі­бні­ших до­мі­шок на зов­ні­шньо­му си­ті 5. Очи­ще­ний ма­те­рі­ал по ка­на­лах 6 по­тра­пляє до ви­ві­дних отво­рів 7. Звід­ти очи­ще­ний ма­те­рі­ал про­хо­дить че­рез по­ві­тря­ний се­па­ра­тор AIR SEED8, де лег­кі час-

Ри­су­нок 1. За­галь­ний ви­гляд (а) та схе­ма те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су (б) ба­ра­бан­но­го се­па­ра­то­ра зер­но­вих куль­тур

Ри­су­нок 2. За­галь­ний ви­гляд (а) та схе­ма те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су ві­бро­гро­хо­та ко­ли­валь­но­го ти­пу

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.