Оран­же­рей­не LED-сон­це

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Іван Ли­сак Гри­го­рій Ме­реф’ян­ський

Сьо­го­дні у те­пли­чні й оран­же­рей­ні го­спо­дар­ства при­йшли но­ві те­хно­ло­гії у сфе­рі осві­тле­н­ня. Най­кра­ще для ро­слин під­хо­дять бі­спе­ктраль­ні фі­то­лам­пи із чер­во­ним і си­нім ко­льо­ра­ми. Ре­тель­но пі­ді­бра­не фі­то­сві­тло зда­тне не тіль­ки сти­му­лю­ва­ти ріст ро­слин, але й до­зво­лить за­оща­джу­ва­ти енер­го­ре­сур­си і ко­шти.

Ро­сли­ни не мо­жуть роз­ви­ва­ти­ся й ро­сти в тем­ря­ві, для фо­то­син­те­зу їм не­об­хі­дне сві­тло. У те­пли­цях і оран­же­ре­ях, осо­бли­во ко­ли при­ро­дних со­ня­чних про­ме­нів не­до­ста­тньо, по­стає пи­та­н­ня ор­га­ні­за­ції пра­виль­но­го осві­тле­н­ня. Бо від цьо­го за­ле­жить, за оцін­ка­ми екс­пер­тів, 80% успі­ху, що б ви не ви­ро­щу­ва­ли: ово­чі, фру­кти, яго­ди, кві­ти… За ви­ня­тком, ма­буть, гри­бів.

Мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти у яко­сті фі­то­осві­тле­н­ня тра­ди­цій­ні лам­пи роз­жа­рю­ва­н­ня — їхній спектр близь­кий до со­ня­чно­го. Однак їх ККД ста­но­вить ли­ше 5%, ін­ші 95% енер­гії йдуть у на­грі­ва­н­ня. Не дар­ма ж зви­чай­ні лам­пи ви­ко­ри­сто­ву­ють у са­мо­ро­бних ін­ку­ба­то­рах… Тоб­то та­ке дже­ре­ло осві­тле­н­ня хоч і при­да­тне для ро­слин, але не над­то ви­гі­дне для фер­ме­рів. Аби отри­ма­ти по­трі­бний рі­вень осві­тле­но­сті (PPFD), з та­ки­ми лам­па­ми тре­ба бу­де ви­тра­ти­ти близь­ко 1кВт по­ту­жно­сті на 0,5 кв. м, а це еко­но­мі­чно не­до­ціль­но.

За­сто­со­ву­ю­ться у пар­ни­ках і лю­мі­не­сцен­тні лам­пи ден­но­го сві­тла. У них сві­тло­ва від­да­ча і тер­мін слу­жби на­ба­га­то біль­ший, ніж у ламп роз­жа­рю­ва­н­ня. Але во­ни ма­ють сут­тє­вий не­до­лік: усі лю­мі­не­сцен­тні лам­пи мі­стять ртуть, яка є отруй­ною ре­чо­ви­ною, і мо­же за­по­ді­я­ти шко­ду здо­ров’ю як лю­дей, так і ро­слин.

Та остан­нім ча­сом у те­пли­чні й оран­же­рей­ні го­спо­дар­ства при­йшли но­ві те­хно­ло­гії у сфе­рі осві­тле­н­ня. І тут без­пе­ре­чним лі­де­ром ста­ли сві­тло­діо­ди й LED-лам­пи на їх ба­зі. Сві­тло­діод (англ. LED — light-emitting diode) — на­пів­про­від­ни­ко­вий при­стрій, що ви­про­мі­нює сві­тло під ді­єю еле­ктри­чно­го стру­му. На від­мі­ну від ламп роз­жа­рю­ва­н­ня, які да­ють сві­тло­вий по­тік ши­ро­ко­го спе­ктра, сві­тло­діо­ди «ро­зум­но» ге­не­ру­ють про­мі­н­ня ли­ше пев­ної дов­жи­ни хви­лі і в пев­но­му на­прям­ку.

Ді­а­па­зон дов­жин сві­тло­вих хвиль, як ві­до­мо, ви­мі­рю­є­ться у на­но­ме­трах (nm) — це оди­ни­ця, що до­рів­нює одній мі­льяр­дній ча­сти­ні ме­тра (ра­ні­ше цю оди­ни­цю на­зи­ва­ли мі­лі­мі­крон — Ред.) Дов­жи­ни хвиль ви­ди­мо­го оком сві­тла ле­жать у про­між­ку від 380 до 760 nm. Однак не всі спе­ктраль­ні скла­до­ві аж так кон­че не­об­хі­дні ро­сли­нам. Із со­ня­чно­го спе­ктра по­гли­на­є­ться хло­ро­фі­лом ро­слин пе­ре­ва­жно сві­тло дов­жи­ни 440– 470 nm та 630–670 nm — це ви­про­мі­ню­ва­н­ня чер­во­но­го й си­ньо­го ко­льо­рів.

У со­ня­чно­му сві­тлі близь­ко 60% спе­ктра — зе­ле­ний ко­лір, не над­то по­трі­бний ро­сли­нам. Він при­зво­дить до їхньо­го на­дмір­но­го пе­ре­грі­ву й зне­во­дню­ва­н­ня, і то­ді ро­сли­ни біль­шу ча­сти­ну отри­ма­ної енер­гії ви- тра­ча­ють на своє ж во­до­по­ста­ча­н­ня. То­му без зе­ле­но­го мо­жна обі­йти­ся, а от без чер­во­них і си­ніх спе­ктраль­них скла­до­вих сві­тла актив­ний ріст ро­слин не­мо­жли­вий. У біль­шо­сті ви­пад­ків для те­плиць ціл­ком до­ста­тньо ма­ти бі­спе­ктраль­ні (дво­ко­льо­ро­ві) фі­то­лам­пи зі спів­від­но­ше­н­ням чер­во­но­го до си­ньо­го ко­льо­рів як 1:1, 2:1, 3:1.

Ре­тель­но пі­ді­бра­ний ба­ланс ко­льо­рів мо­же да­ти при­ріст уро­жаю до 30%. Під­би­ра­ють йо­го за­зви­чай ті, хто про­дає фі­то­осві­тле­н­ня. При за­мов­лен­ні клі­єнт отри­мує спе­ктро­гра­му, за­мір не­об­хі­дних па­ра­ме­трів і ре­ко­мен­да­ції із за­сто­су­ва­н­ня. Біль­шість ма­га­зи­нів на­дає по­слу­ги (іно­ді без­ко­штов­ні) з ви­мі­рю­ва­н­ня па­ра­ме­трів сві­тло­діо­дних ламп. Це ро­би­ться за­зви­чай за до­по­мо­гою спе­ктро­фо­то­ме­тра. Сум­лін­ний про­да­вець че­сно роз­ка­же про спектр і ре­аль­ну по­ту­жність фі­то­ламп, до­по­мо­же пі­ді­бра­ти опти­маль­ний ба­ланс спе­ктра, що до­бре під­хо­дить для ве­ге­та­ції або цві­ті­н­ня, чи пло­до­но­сі­н­ня. Ку­пу­ю­чи фі­то­лам­пу, по­трі­бно звер­ну­ти ува­гу й на та­ке: яка не­об­хі­дна пло­ща осві­тле­н­ня, яке по­трі­бне сві­тло: сфо­ку­со­ва­не чи роз­сі­я­не? Слід вра­ху­ва­ти та­кож осо­бли­во­сті ви­ро­щу­ва­них ро­слин.

LED-сві­тиль­ни­ки для ро­слин про­сті, ком­па­ктні й на­дій­ні в екс­плу­а­та­ції, а та­кож не ви­ма­га­ють ба­га­то енер­гії й не на­грі­ва­ю­ться. Однак при ви­бо­рі фі­то­осві­тле­н­ня слід бу­ти обе­ре­жни­ми. Оскіль­ки це по­рів­ня­но но­ва про­ду­кція, на рин­ку ви­ни­кає пев­на кіль­кість не­які­сних сві­тиль­ни­ків. Тут ва­жли­во при­ді­ля­ти ува­гу га­ран­ті­ям про­дав­ця.

У те­пли­цях і оран­же­ре­ях сві­тло­діо­дні LED-лам­пи ни­ні за­во­ю­ва­ли лі­дер­ство. Во­ни по­пер­вах ма­ли ли­ше один не­до­лік — ви­со­ку вар­тість. Із роз­ви­тком те­хно­ло­гій фі­то­лам­пи для ро­слин ста­ли на­ба­га­то до­сту­пні­ши­ми за ці­ною. У про­да­жу мо­жна зна­йти ве­ли­кий асор­ти­мент сві­тло­діо­дних ламп по­ту­жні­стю від 1 W до 200 W або на­віть біль­ше. При то­му во­ни спо­жи­ва­ють на­ба­га­то мен­ше енер­гії, ніж тра­ди­цій­ні або лю­мі­не­сцен­тні.

Енер­го­збе­рі­галь­ні LED-сві­тиль­ни­ки до­зво­ля­ють за­оща­джу­ва­ти енер­го­ре­сур­си й ко­шти, осо­бли­во це ва­жли­во для ве­ли­ких го­спо­дарств. На від­мі­ну від біль­шо­сті лю­мі­не­сцен­тних ламп (на­при­клад, по­ши­ре­них ві­тчи­зня­них тру­бок), сві­тло­діо­ди на­би­ра­ють пов­ної яскра­во­сті без по­тре­би ча­су на про­грі­ва­н­ня. На­то­мість сві­тло­діо­дні лам­пи ма­ють більш три­ва­лий тер­мін слу­жби та ви­щу ефе­ктив­ність, ніж біль­шість ін­ших ві­до­мих ламп. Але не лю­блять стриб­ків тем­пе­ра­ту­ри, то­му для них оран­же­рей­ні умо­ви — це най­кра­ще. Сві­тло­діо­дні лам­пи та­кож не мі­стять шкі­дли­вих хім­ре­чо­вин і ме­та­лів (рту­ті, свин­цю то­що) та ути­лі­зу­ю­ться як зви­чай­ні по­бу­то­ві від­хо­ди, що та­кож є ва­го­мою пе­ре­ва­гою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.